Հաշվետվություններ

14.05.2024
Ոսկեհատի միջնակարգ դպրոցի վերակառուցում. Շրջակա միջավայրի նախնական ուսումնասիրություն

Ծրագրի համար կատարվել է շրջակա միջավայրի և սոցիալական ազդեցության գնահատում, իսկ սույն ՇՄՆՈւ հաշվետվությունը պատրաստվել է ԱԶԲ-ի Անվտանգության մեխանիզմների քաղաքականության փաստաթղթի ) հետ լիակատար համապատասխանության պայմանններում և Հայաստանի օրենսդրական դաշտին,
մասնավորապես՝ «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքին համապատասխան:

14.05.2024
Ոսկեհատի միջնակարգ դպրոցի վերակառուցում / տեխնիկական վերազինում. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Անվտանգության մեխանիզմների քաղաքականության համապատասխանության գնահատման սույն հաշվետվությունը պատրաստվել է ՀՀ Արմավիրի մարզի Վաղարշապատ Համայնքի Ոսկեհատ գյուղի միջնակարգ դպրոցի վերակառուցման և (կամ) տեխնիկական վերազինման նկատառումներով ու ներկայացնում է հողի օտարման և տարաբնակեցման մշտական և ժամանակավոր ազդեցության գնահատման նպատակով ԱԶԲ-ի 2009թ. անվտանգության մեխանիզմների քաղաքականության փաստաթղթի  հիման վրա համապարփակ փորձաքննության արդյունքները։

15.03.2024
ՀՏԶՀ․ 2023թ Հաշվետվություն

Սահիկաշարը դիտեք հետևյալ հղումով

https://www.youtube.com/watch?v=AHjKPR-SDsI&t=1s

27.07.2023
Ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2022թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ

27.07.2023
Հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2022 թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ

27.07.2023
Հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2022 թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ