Գնումներ

Անվանում Հայտարարություն Սկիզբ Ավարտ Մրցութային փաթեթ

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST-ATS-23

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

Վարկ 3284-ARM (ԱԶԲ) «Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագիր»

խորհրդատուի որակավորման վրա հիմնված ընտրության մեթոդ (CQS)

Հետաքրքրվածության արտահայտման հրավեր

12 հուլիս 2024թ.

Վարկի համարը՝ 3284-ARM (ԱԶԲ) «Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագիր»

Առաջադրանքի անվանումը՝ Երևանի թիվ 45 հիմնական դպրոցի շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողություն

Փաթեթի համարը (համաձայն գնումների պլանի)՝  ATS-23

Վերջնաժամկետ՝ 2024թ. Հուլիսի 26-ը

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը (այսուհետև՝ «Կառավարություն») ստացել է վարկ Ասիական զարգացման բանկից (ԱԶԲ) «Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագիրը» (Ծրագիր) իրականացնելու նպատակով: Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը Ծրագրի իրականացնող գործակալությունն է և մտադիր է այդ վարկային միջոցների մի մասն օգտագործել խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման համար:

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը (Պատվիրատու) նշված Ծառայություններն իրականացնելու նպատակով հրավիրում է իրավասու խորհրդատվական կազմակերպություններին (Խորհրդատուներ) ներկայացնելու հետաքրքրվածության հայտեր: Ծրագրով նախատեսված շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության համար կհատկացվեն ֆինանսական միջոցներ տեղական խորհրդատուներին` ստորև բերվող աշխատանքների կատարման նպատակով:

Խորհրդատուի աշխատանքների շրջանակները հետևյալն են`

 1. Մասնակցել շենքերի և շինությունների առանցքների նշահարմանը, շինարարության ընթացքում կատարել նիշերի գեոդեզիական ստուգիչ չափագրումներ և կազմել այդ չափագրումների վերաբերյալ համապատասխան ակտեր:
 2. Ստուգել բոլոր կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների որակն ու տեխնոլոգիական հերթականությունը, նրանց համապատասխանությու­նը նախագծին, շինարարական նորմերին և կանոններին, հատուկ աշխատանքնե­րի տեխնիկական պայմաններին:
 3. Ստուգել շինարարությունում օգտագործվող նյութերի, շինվածքների, կոնստրուկցիաների և ինժեներական սարքավորումների որակը հաստատող սերտիֆիկատների, տեխնիկական անձնագրերի և լաբորատոր փորձարկումների վերաբերյալ փաստաղթերի առկայությունը, այդ փաստաթղթերում բերված տեխնիկական տվյալների համապատասխանությունը նախագծով, նորմերով կամ համապատասխան տեխնիկական փաստաթղթերով նախատեսված պահանջներին:
 4. Տեխնիկական հսկողության մատյանում նշի նկատողությունները և դիտողությունները հայտնաբերված թերությունները և դրանց վերացման մասին համապատասխան գրառումները,
 5. Մասնակցել հեղինակային հսկողության, պետական քաղաքաշինական հսկողության և այլ լիազորված մարմինների կողմից անցկացվող շինարարության որակի ստուգումներին և հետևել հայտնաբերված թերությունների ժամանակին վերացմանը,
 6. Անավարտ աշխատանքների և զգալի թերությունների հայտնաբերման դեպքում կազմել նրանց ցանկը, սահմանել վերացման ժամկետները և անհապաղ տեղյակ պահել Պատվիրատուին:
 7. Ստորագրել սառեցված (կոնսերվացված) կամ դադարեցված շինարարական օբյեկտների ընդունման ակտը և նրանց հանձնումը Պատվիրատուին:
 8. Հետևել, որ կապալառուի կողմից իրականացվող շինարարական աշխատանքները համապատասխանեն անվտանգության նորմերին ու կանոններին:
 9. Մասնակցել ինժեներական կոմունիկացիաների և կառույցների, խողովակաշարերի, էլեկտրասարքավորումների փորձարկումներին՝ ստորագրելով համապատասխան փորձարկման ակտեր:
 10. Վարել շինարարության ընդհանուր մատյան, կանոնավոր կերպով գրանցել օրական կատարված աշխատանքների ընթացքը, շինհրապարակ ներմուծվող կոնստրուկցիաների, իրերի, նյութերի քանակը և որակը:
 11. Վավերացնել կապալառուի կողմից կազմված և վճարման ներկայացվող կատարողական ակտերը: Խորհրդատուն պատասխանատու է կատարողական ակտում բերված աշխատանքների ծավալների իսկության և որակի համար:
 12. Ստորագրել շինարարության ավարտական ակտերը:
 13. Նշված ակտերը չվավերացնելու դեպքում գրավոր ներկայացնել պատճառները:
 14. Պատվիրատուին ներկայացնել ամսեկան հաշվետվություն, ներառյալ բնապահպանական և սոցիալական հարցերի մասին հաշվետվությունը:
 15. Շենքերի և կառույցների կայունությանը և հուսալիությանը սպառնացող թերությունների, ինչպես նաև ծրագրի բնապահպանական և սոցիալական երաշխիքների պահանջների անհամապատասխանության հայտնաբերման դեպքում անհապաղ տեղյակ պահել Պատվիրատուին:
 16. Խորհրդատուն պետք է ապահովի, որպեսզի Պատվիրատուն իրազեկված լինի շինարարության ընթացքում ցանկացած չնախատեսված հողօգտագործման մասին:

Շինարարության տևողությունը նախատեսվում է՝ 936 օր։

 

Խորհրդատուների որակավորման չափանիշներն են ՝

Խորհրդատու կազմակերպությունը պետք է ունենա տեխնիկական հսկողության իրականացման առնվազն 10 տարվա փորձ, ընդորում փորձառությունը պետք է բավարարի հետևյալ պայմաններին.

 • Կազմակերպության ընդհանուր փորձառությունը՝ քաղաքացիական շենքերի կառուցման և վերակառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության իրականացման փորձ՝ յուրաքանչյուրը առնվազն 1,000,000,0 ՀՀ դրամ պայմանագրային արժեքով,
 • Միաձույլ երկաթբետոնե հիմնակմախքի՝ կանգնակների, պարզունակների, հեծանների, ծածկերի, պատերի և այլն, իրականացման տեխնիկական հսկողության փորձ /մեկ կառույցում 350 խմ-ից ոչ պակաս/,
 • Երկրորդ որակավորման չափորոշիչով գնահատված աշխատանքների պայմանագրային գների հանրագումար:

Հետաքրքրված խորհրդատու ընկերությունները պետք է ներկայացնեն հետաքրքրվածության նամակ և տեղեկություններ (կազմակերպության կանոնադրությունն ու գրանցման վկայականը, հիմնական աշխատակազմի ցանկը, կազմակերպության ընդհանուր փորձառությունը), որոնք կհավաստեն, որ կազմակերպությունը ունի պահանջվող որակավորում և համապատասխան փորձ վերոհիշյալ ծառայությունները կատարելու համար: Աշխատակազմի աշխատանքային ինքնակենսագրությունը պետք չի ներկայացնել տվյալ փուլում: Խորհրդատուի ընտրությունը կիրականացվի Ասիական Զարգացման Բանկի «Խորհրդատուների օգտագործման ուղեցույցում» (մարտ, 2013թ., որը պարբերաբար լրամշակվում է) սահմանված «Կազմակերպության որակավորման վրա հիմնված ընտրություն» (CQS) ընթացակարգին համաձայն:

Խորհրդատուները կարող են միավորվել այլ կազմակերպությունների հետ համատեղ գործունեության ձևով կամ վարձելով ենթա-խորհրդատու՝ իրենց որակավորումները բարելավելու նպատակով:

Լրացուցիչ տեղեկություններ հնարավոր է ստանալ ստորև բերված հասցեում, ՀՏԶՀ-ի գրասենյակից, աշխատանքային օրերին, ժամը 09:00-ից մինչև 18:00-ը:

Հետաքրքրվածության հայտերը պետք է ներկայացվեն գրավոր ձևով ստորև ներկայացված հասցեով (առձեռն կամ փոստով կամ Էլ-փոստով) ոչ ուշ քան 2024թ. Հուլիսի 26, ժամը 17:00:

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ,

ՀՀ, ք.Երևան, 0037, Կ.Ուլնեցու 31, ՀՏԶՀ գրասենյակ,

Գնումների բաժին, 407 սենյակ,

Հեռախոսը՝ (374 60) 50-15-60,

Էլ-փոստը՝ procurement.atdf@gmail.com:

Դիտել ավելին

12.07.2024 26.07.2024

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի կարիքների համար Երևանի Մ. Գալշոյանի անվան թիվ 148 ավագ դպրոցի շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով հետաքրքրվածության արտահայտման հրավեր-ATS-24

 Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

Վարկ 3284-ARM (ԱԶԲ) «Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագիր»

խորհրդատուի որակավորման վրա հիմնված ընտրության մեթոդ (CQS)

Հետաքրքրվածության արտահայտման հրավեր

12 հուլիս 2024թ.

Վարկի համարը՝ 3284-ARM (ԱԶԲ) «Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագիր»

Առաջադրանքի անվանումը՝ Երևանի Մ. Գալշոյանի անվան թիվ 148 ավագ դպրոցի շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողություն

Փաթեթի համարը (համաձայն գնումների պլանի)՝  ATS-24

Վերջնաժամկետ՝ 2024թ. հուլիսի 26-ը

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը (այսուհետև՝ «Կառավարություն») ստացել է վարկ Ասիական զարգացման բանկից (ԱԶԲ) «Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագիրը» (Ծրագիր) իրականացնելու նպատակով: Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը Ծրագրի իրականացնող գործակալությունն է և մտադիր է այդ վարկային միջոցների մի մասն օգտագործել խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման համար:

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը (Պատվիրատու) նշված Ծառայություններն իրականացնելու նպատակով հրավիրում է իրավասու խորհրդատվական կազմակերպություններին (Խորհրդատուներ) ներկայացնելու հետաքրքրվածության հայտեր: Ծրագրով նախատեսված շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության համար կհատկացվեն ֆինանսական միջոցներ տեղական խորհրդատուներին` ստորև բերվող աշխատանքների կատարման նպատակով:

Խորհրդատուի աշխատանքների շրջանակները հետևյալն են`

 1. Մասնակցել շենքերի և շինությունների առանցքների նշահարմանը, շինարարության ընթացքում կատարել նիշերի գեոդեզիական ստուգիչ չափագրումներ և կազմել այդ չափագրումների վերաբերյալ համապատասխան ակտեր:
 2. Ստուգել բոլոր կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների որակն ու տեխնոլոգիական հերթականությունը, նրանց համապատասխանությու­նը նախագծին, շինարարական նորմերին և կանոններին, հատուկ աշխատանքնե­րի տեխնիկական պայմաններին:
 3. Ստուգել շինարարությունում օգտագործվող նյութերի, շինվածքների, կոնստրուկցիաների և ինժեներական սարքավորումների որակը հաստատող սերտիֆիկատների, տեխնիկական անձնագրերի և լաբորատոր փորձարկումների վերաբերյալ փաստաղթերի առկայությունը, այդ փաստաթղթերում բերված տեխնիկական տվյալների համապատասխանությունը նախագծով, նորմերով կամ համապատասխան տեխնիկական փաստաթղթերով նախատեսված պահանջներին:
 4. Տեխնիկական հսկողության մատյանում նշի նկատողությունները և դիտողությունները հայտնաբերված թերությունները և դրանց վերացման մասին համապատասխան գրառումները,
 5. Մասնակցել հեղինակային հսկողության, պետական քաղաքաշինական հսկողության և այլ լիազորված մարմինների կողմից անցկացվող շինարարության որակի ստուգումներին և հետևել հայտնաբերված թերությունների ժամանակին վերացմանը,
 6. Անավարտ աշխատանքների և զգալի թերությունների հայտնաբերման դեպքում կազմել նրանց ցանկը, սահմանել վերացման ժամկետները և անհապաղ տեղյակ պահել Պատվիրատուին:
 7. Ստորագրել սառեցված (կոնսերվացված) կամ դադարեցված շինարարական օբյեկտների ընդունման ակտը և նրանց հանձնումը Պատվիրատուին:
 8. Հետևել, որ կապալառուի կողմից իրականացվող շինարարական աշխատանքները համապատասխանեն անվտանգության նորմերին ու կանոններին:
 9. Մասնակցել ինժեներական կոմունիկացիաների և կառույցների, խողովակաշարերի, էլեկտրասարքավորումների փորձարկումներին՝ ստորագրելով համապատասխան փորձարկման ակտեր:
 10. Վարել շինարարության ընդհանուր մատյան, կանոնավոր կերպով գրանցել օրական կատարված աշխատանքների ընթացքը, շինհրապարակ ներմուծվող կոնստրուկցիաների, իրերի, նյութերի քանակը և որակը:
 11. Վավերացնել կապալառուի կողմից կազմված և վճարման ներկայացվող կատարողական ակտերը: Խորհրդատուն պատասխանատու է կատարողական ակտում բերված աշխատանքների ծավալների իսկության և որակի համար:
 12. Ստորագրել շինարարության ավարտական ակտերը:
 13. Նշված ակտերը չվավերացնելու դեպքում գրավոր ներկայացնել պատճառները:
 14. Պատվիրատուին ներկայացնել ամսեկան հաշվետվություն, ներառյալ բնապահպանական և սոցիալական հարցերի մասին հաշվետվությունը:
 15. Շենքերի և կառույցների կայունությանը և հուսալիությանը սպառնացող թերությունների, ինչպես նաև ծրագրի բնապահպանական և սոցիալական երաշխիքների պահանջների անհամապատասխանության հայտնաբերման դեպքում անհապաղ տեղյակ պահել Պատվիրատուին:
 16. Խորհրդատուն պետք է ապահովի, որպեսզի Պատվիրատուն իրազեկված լինի շինարարության ընթացքում ցանկացած չնախատեսված հողօգտագործման մասին:

 

Շինարարության տևողությունը նախատեսվում է՝ 780 օր։

 

Խորհրդատուների որակավորման չափանիշներն են ՝

Խորհրդատու կազմակերպությունը պետք է ունենա տեխնիկական հսկողության իրականացման առնվազն 10 տարվա փորձ, ընդորում փորձառությունը պետք է բավարարի հետևյալ պայմաններին.

 • Կազմակերպության ընդհանուր փորձառությունը՝ քաղաքացիական շենքերի կառուցման և վերակառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության իրականացման փորձ՝ յուրաքանչյուրը առնվազն 1,000,000,0 ՀՀ դրամ պայմանագրային արժեքով,
 • Միաձույլ երկաթբետոնե հիմնակմախքի՝ կանգնակների, պարզունակների, հեծանների, ծածկերի, պատերի և այլն, իրականացման տեխնիկական հսկողության փորձ /մեկ կառույցում 350 խմ-ից ոչ պակաս/,
 • Երկրորդ որակավորման չափորոշիչով գնահատված աշխատանքների պայմանագրային գների հանրագումար:

 

Հետաքրքրված խորհրդատու ընկերությունները պետք է ներկայացնեն հետաքրքրվածության նամակ և տեղեկություններ (կազմակերպության կանոնադրությունն ու գրանցման վկայականը, հիմնական աշխատակազմի ցանկը, կազմակերպության ընդհանուր փորձառությունը), որոնք կհավաստեն, որ կազմակերպությունը ունի պահանջվող որակավորում և համապատասխան փորձ վերոհիշյալ ծառայությունները կատարելու համար: Աշխատակազմի աշխատանքային ինքնակենսագրությունը պետք չի ներկայացնել տվյալ փուլում: Խորհրդատուի ընտրությունը կիրականացվի Ասիական Զարգացման Բանկի «Խորհրդատուների օգտագործման ուղեցույցում» (մարտ, 2013թ., որը պարբերաբար լրամշակվում է) սահմանված «Կազմակերպության որակավորման վրա հիմնված ընտրություն» (CQS) ընթացակարգին համաձայն:

Խորհրդատուները կարող են միավորվել այլ կազմակերպությունների հետ համատեղ գործունեության ձևով կամ վարձելով ենթա-խորհրդատու՝ իրենց որակավորումները բարելավելու նպատակով:

Լրացուցիչ տեղեկություններ հնարավոր է ստանալ ստորև բերված հասցեում, ՀՏԶՀ-ի գրասենյակից, աշխատանքային օրերին, ժամը 09:00-ից մինչև 18:00-ը:

Հետաքրքրվածության հայտերը պետք է ներկայացվեն գրավոր ձևով ստորև ներկայացված հասցեով (առձեռն կամ փոստով կամ Էլ-փոստով) ոչ ուշ քան 2024թ. հուլիս 26-ը, ժամը 17:00:

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ,

ՀՀ, ք.Երևան, 0037, Կ.Ուլնեցու 31, ՀՏԶՀ գրասենյակ,

Գնումների բաժին, 409 սենյակ,

Հեռախոսը՝ (374 60) 50-15-60,

Էլ-փոստը՝ procurement.atdf@gmail.com

Դիտել ավելին

12.07.2024 26.07.2024 REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

«ԳՈՐԻՍՈՒՄ ՍԵՐՈ ԽԱՆԶԱԴՅԱՆԻ ՏՈՒՆ-ԹԱՆԳԱՐԱՆԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ» TUR- 22 ԵՆԹԱԾՐԱԳՐՈՎ ԻՆՏԵՐԻԵՐԻ ԵՎ ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԴԻԶԱՅՆԻ ՓԱԹԵԹԻ ՄՇԱԿՄԱՆ անհատ խորհրդատու

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

անհատ խորհրդատուի ընտրություն

 

27 հունիս, 2024թ.

Վարկի համարը՝ IBRD 85720  «Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքի զարգացման ծրագիր» (ՏՏԵԶԾ)

Առաջադրանքի անվանումը՝ «ԳՈՐԻՍՈՒՄ ՍԵՐՈ ԽԱՆԶԱԴՅԱՆԻ ՏՈՒՆ-ԹԱՆԳԱՐԱՆԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ» TUR- 22 ԵՆԹԱԾՐԱԳՐՈՎ  ԻՆՏԵՐԻԵՐԻ ԵՎ ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԴԻԶԱՅՆԻ ՓԱԹԵԹԻ ՄՇԱԿՄԱՆ անհատ խորհրդատու

Փաթեթի համարը (համաձայն գնումների պլանի)՝ LIC-23

Վերջնաժամկետ՝ 2024թ. հուլիսի 12-ը

 

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամն իրականացնում է Համաշխարհային բանկի կողմից ֆինանսավորվող «Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագիրը»: Ծրագրի առաջնահերթ նպատակներից է բարելավել ենթակառուցվածքային ծառայությունները և ինստիտուցիոնալ կարողությունները՝ Հայաստանի ընտրված մարզերում տեղական տնտեսության մեջ զբոսաշրջության ներդրման ավելացման համար: Ակնկալվում է, որ ծրագրի գործողությունները օգուտ կբերեն Հայաստանի հինգ մարզերի՝ Արարատի, Կոտայքի, Լոռու, Սյունիքի և Վայոց ձորի մարզերի բնակիչներին, զբոսաշրջիկներին և ձեռնարկություններին: Վերանորոգված մշակութային ժառանգության վայրերում և քաղաքներում հանրային ենթակառուցվածքներն ավելի մեծ մատչելիություն և որակ կունենան, տարածաշրջանում կաճի մասնավոր հատվածի ներդրումների ծավալը, ինչպես նաև փոքր և միջին ձեռնարկությունների քանակը: Կառավարությունը կշահի զբոսաշրջության ոլորտի ընդհանուր ծախսերի և զբոսաշրջիկների բավարարվածության բարձրացման, աշխատատեղերի ստեղծման,  գործակալությունների ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման, ակտիվների շահագործման և պահպանման  կարողությունների բարելավման առումով: ՏՏԵԶ ծրագրի բաղադրիչներից մեկը վերաբերվում է Հանրային ենթակառուցվածքի տրամադրմանը մասնավոր ներդրումներ ներգրավելու նպատակով:

Սերո Խանզադյանի տուն թանգարանը հիմնվել է 2008 Գորիս քաղաքում, որտեղ Սերո Խանզադյանն ապրել ու աշխատել է 1970 ական թվականներից հետո: 2015թ. Սերո Խանզադյանի տուն թանգարանը վերանորոգվեց, երբ 2018թ. Գորիսը հռչակվեց ԱՊՀ երկրների մշակութային կենտրոն, Սերո Խանզադյանի տուն թանգարանը այդ միջավայրի մի կենսական մասը դարձավ:

Թանգարանում պահվում են գրողի անձնական իրերը, գրական-հասարակական գործունեությունը ներկայացնող նյութեր, ցուցանմուշներ, որոնք ներկայացնում են գրողի ապրած ժամանակաշրջանի կյանքն ու կենցաղը: Մի շարք ցուցանմուշներ թանգարանին է փոխանցել Սերո Խանզադյանի որդին: Ենթածրագրի շրջանակներում նախատեսվում է տուն-թանգարանի սենյակներում իրականացնել վերանորոգման աշխատանքներ և ներկայացնել հեղինակի ստեղծագործությունները։

 

 Ենթածրագրի իրականացման հիմնական նպատակներն ու ակնկալվող արդյունքներն են՝

 • նպաստել Սերո Խանզադյանի ստեղծագործությունների պահպանմանն ու հանրահռչակմանը,
 • տեղացիների և զբոսաշրջիկների համար ստեղծել բարեկարգ հանրային ենթակառուցվածք
 • Սյունիքի մարզում նպաստել նոր դիվերսիֆիկացված արդյունքի ձևավորմանը
 • ավելացնել տարածաշրջան զբոսաշրջային այցելությունների քանակը

 

 

Առաջադրանքը ներառում է ինտերիերի և բակային տարածքի դիզայնի նախագծի մշակման հետևյալ աշխատանքներ՝

Բակային տարածքում՝

 • Թարմացնել մուտքի բետոնե կամարների ներկը, փայտե դարպասի լաքապատ ծածկույթը, մետաղե ցանկապատի ներկը,
 • փոխարինել և լրացնել արտաքին լուսավորության լուսատուները, մետաղե ծաղկամանները հանել, փոխարենը տեղադրել միջավայրին համահունչ ծաղկամաններ, փոխարինել և ամրացնել լուսավորության հենասյուների արկղները,
 • բակի հարավային մասում տեղադրել երկար նստարան՝ բացօթյա միջոցառումներ և դասախոսություններ կազմակերպելու համար,
 • բակի ներքևի հատվածում տեղադրել նստարաններ և հեռադիտակ՝ քաղաքի համայնապատկերները դիտելու, նկարելու, լուսանկարելու համար,
 • Վիշապաքարերի կրկնօրինակների համար պատվանդանների պատրաստում, տեղադրում, լուսավորության նախատեսում:

 

Կիսանկուղային հարկի ութնիստ դահլիճում՝

 • գոյություն ունեցող ց/ա շերտի քանդում, նոր ց/ա շերտի իրականացում,
 • ինքնահարթեցվող հատակի իրականացում,
 • հատակի իրականացում վինիլային սալիկներով
 • շրիշակի իրականացում փայտից,
 • պատերի և հիմնային ելուստի ծեփամածկում (գիպսային և կավճային) փակելով անհարթությունները և խոռոչները
 • պատերի ներկում բարձրորակ լատեքսային ներկով
 • առաստաղների ծեփամածկում (գիպսային և կավճային) փակելով անհարթությունները և խոռոչները
 • առաստաղների ներկում բարձրորակ լատեքսային ներկով

 

Կիսանկուղային հարկի նախամուտքում՝

 • գոյություն ունեցող ց/ա շերտի քանդում, նոր ց/ա շերտի իրականացում,
 • հատակի իրականացում կերամիկական սալիկներով,
 • շրիշակի իրականացում 15 սմ բարձրությամբ կերամիկական սալիկներից,
 • պատերի ծեփամածկում (գիպսային և կավճային) փակելով անհարթությունները և խոռոչները
 • պատերի ներկում բարձրորակ լատեքսային ներկով,
 • առաստաղների ծեփամածկում (գիպսային և կավճային) փակելով անհարթությունները և խոռոչները,
 • առաստաղների ներկում բարձրորակ լատեքսային ներկով,
 • նախամուտքի դռան վրա հովանոցի իրականացում /կոփած ապակուց կամ այլ նյութից /,
 • կիսանկուղային հարկ տանող դռան վերանորոգում/փոխարինում

 

Կիսանկուղային հարկի ութնիստ դահլիճի և նախամուտքի ինժեներական սարքավորումների մասով՝

 • Ջեռուցում՝ պատի էլեկտրական մարտկոցներով ,
 • Օդափոխություն՝ բնական օդափոխության համար երեք կամարաձև պատուհանները փոխարինել բացվող տարբերակով, 4 ուղղանկյուն բացվածքներում տեղադրել բացվող պատուհաններ,
 • լուսավորություն՝ լուսատուների սխեմայի և լուսատուների տիպերի ընտրությամբ ստանալ տեսանելի ավելի բարձր առաստաղ,
 • հրդեհային ազդանշանային համակարգի սխեմա:

 

Կիսանկուղային հարկի ութնիստ դահլիճի կահավորում՝

 • գրապահարաններ կամ գրադարակներ՝10*(1200x1800մմ), յուրաքանչյուրը՝ 6 դարակ 300մմ բարձրությամբ),
 • փափուկ նստարաններ պատի ելուստի վրա և կենտրոնական սյան շուրջ
 • սեղաններ՝ 4x (800մմ x 1600մմ)
 • գրասենյակային աթոռներ՝ 10 հատ:

 

Ցուցադրության հիմնական դահլիճում (1-ին հարկ)՝

 • պատերի և առաստաղի ներկում /բացացնելով պատերի գույնը/,
 • առաստաղի տակ փայտե գերանների ամրացում,
 • առաստաղի և պատերի վրա ամրացված լուսատուների փոխարինում ժամանակաշրջանին և ինտերիերին համահունչ և ութնիստ դահլիճի մասշտաբին համապատասխան լուսատուներով
 • հատակի հղկում, մանրատախտակի մշակում փայտի տոգորիչով /օրինակ՝ ZAR interior oil base stain կամ նմանատիպ/, անփայլ լաքապատում,
 • փոխարինել ջեռուցման խողովակները քողարկող լամինատե շրիշակները, փոխարինել փայտից պատրաստված շրիշակներով,
 • վերանորոգել կամ փոխարինել պատշգամբի դուռը, մշակել փայտի տոգորիչ նյութով, գույնը համապատասխանեցնել պատուհանների գույնին,
 • ցանկալի է նաև փոխարինել թանգարանային ցուցադրության սեղանները:

 

Ցուցադրության անձնական սենյակում /ննջարան/՝

 • պատերի և առաստաղի ներկում /բացացնելով պատերի գույնը/,
 • լամինատե հատակի փոխարինում փայտե մանրատախտակով, մանրատախտակը մշակել փայտի տոգորիչով /օրինակ՝ ZAR interior oil base stain կամ նմանատիպ/ և ծածկվել անփայլ լաքով,
 • առաստաղի լուսավորության ջահի փոխարինում, ընտրելով ժամանակաշրջանին և միաժամանակ թանգարանային սենքին համապատասխանող տարբերակ,
 • թաքցնել ջեռուցման մարտկոցները փայտե վահանների ետևում,

վերանայել ցուցադրվող կահույքի կազմը և տեղաբաշխումը:

Ճարտարապետական և դիզայներական լուծումները, բարեկարգման տարրերը պետք է ընտրվեն տուն-թանգարանի ձևավորված միջավայրին և համապատասխան ժամանակաշրջանին ներդաշնակ, կիրառվող նյութերը լինեն երկարակյաց, փոշի չարտադրող, հեշտ լվացվող, բակային տարածքի կահավորումը լինի դիմացկուն սեզոնային ջերմաստիճանային տատանումների նկատմամբ:

Օգտագործվող լուսավորության լամպերը պետք է լինեն էներգախնայող և էներգաարդյունավետ:

Տարածքը պետք է հնարավորինս հարմարեցված լինի հաշմանդամների և սահմանափակ շարժունակություն ունեցող անձանց համար, օրինակ՝ թեքահարթակների, հատուկ սալիկների /ուղղորդող, նախազգուշացնող,  այլ շոշափելի սալիկներ/, գծանշումների, ճաղավանդակների և այլ անհրաժեշտ միջոցառումների նախատեսում։

 

 Նախատեսվում է վարձել Անհատ Խորհրդատու ՝ հետևյալ գործառույթները իրականացնելու նպատակով.

 

Անհատ խորհրդատուի աշխատանքային պարտականությունները ներառում են, բայց չեն սահմանափակվում

 • տարածքի ուսումնասիրում, չափագրություն, նախատեսվող աշխատանքների ծավալների գնահատում,
 • ինտերիերի դիզայնի, կահավորման և բարեկարգման էսքիզային տարբերակների մշակում, համաձայնեցում պատվիրատուի հետ (նախագծային փաստաթղթերի մշակումը կշարունակվի Պատվիրատուի կողմից ընտրված տարբերակի հիման վրա),
 • Նախագծային փաստաթղթերի մշակում, մասնագրերի, ամփոփ ծավալաթերթի, նախահաշվի և ծավալաթերթ-նախահաշվի կազմում,
 • Նախագծի համաձայնեցում շահագրգիռ մարմինների հետ, մասնավորապես՝ ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի և Գորիսի համայնքապետարանի համապատասխան բաժնի հետ:
 • Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը՝ քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության ներկայացում և դրական եզրակացության ստացում:

 

ա. Նախագծման փուլում Խորհրդատուն պետք է`

 • մինչև մանրամասն աշխատանքային գծագրերի մշակումը, բոլոր նախագծային լուծումները համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ, ներկայացնելով լուծումների էսքիզային տարբերակներ,
 • նախագիծը մշակելիս առաջնորդվել ՀՀ օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներով, 
 • հաշվի առնելով պատվիրատուի դիտողությունները և մեկնաբանությունները, կատարել համապատասխան փոփոխություններ նախագծում:
 • հաշվի առնել նախագծի փորձաքննության (քաղաքաշինական փաստաթղթերի պարզ փորձաքննություն) պահանջները, դիտողություններն ու առաջարկություննները և դրանց համապատասխան նախագծում կատարել փոփոխություններ/ճշգրտումներ:
 • ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխան ավարտված նախագիծը համաձայնեցնել շահագրգիռ մարմինների հետ:

 

            բ. Հեղինակային հսկողության ընթացքում՝

Հեղինակային հսկողությունն իրականացնել համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության նախրարի 28.09.1998թ-ի թիվ 143 հրամանի շինարարության նկատմամբ հեղրնակային հսկողության իրականացման հրահանգի, մասնավորապես՝

 

 • կազմակերպել շինհրապարակի այցելություններն ըստ Պատվիրատուի հետ համաձայնեցված ժամանակացույցի, ամսեկան առնվազն 2 անգամ,
 • անհրաժեշտության դեպքում, ժամանակացույցից դուրս, այցելել շինհրապարակ ըստ Պատվիրատուի մասնագետների պահանջի,
 • ստուգել կատարված աշխատանքների համապատասխանությունը նախագծին,
 • կատարել անհրաժեշտ խորհրդատվություններ Պատվիրատուի մասնագետներին շինարարության ընթացքում, մասնակցել շինարարի կողմից նյութերի, սարքավորումների, կահույքի, բարեկարգման տարրերի ընտրությանը, նախագծից ցանկացած շեղում համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ:
 • պատշաճ կերպով վարել հեղինակային հսկողության մատյանը, նշելով բոլոր հայտնաբերված թերությունները, շեղումները և հանձնարարականներ տալ նրանց վերացման վերաբերյալ,
 • վերացնել շինարարության ընթացքում հայտնաբերված նախագծային բացթողումները, ժամանակին լուծել նախագծին վերաբերող` շինարարության ընթացքում ծագած հարցերը, համաձայնեցնելով այն Պատվիրատուի հետ,
 • շինարարության վարման ընդհանուր մատյանի համապատասխան բաժնում գրանցել նախագծային լուծումներից կատարված շեղումները, այդ մասին տեղյակ պահելով Պատվիրատուին,
 • գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին հայտնաբերված թերությունների և շեղումների մասին, ներառյալ համապատասխանությունն անվտանգության կանոններին:
 • մասնակցել ավարտված շինարարական աշխատանքերի հանձման գործընթացին:
 • անհապաղ տեղեկացնել Պատվիրատուին և ստանալ նրա համաձայնությունը ժամանակացույցում կամ նախապես համաձայնեցված լուծումներում փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտության մասին:
 • ստորագրել ծածկված աշխատանքների և շինարարության ավարտական ակտերը, իսկ չստորագրելու դեպքում՝ Պատվիրատուին գրավոր ներկայացնել մերժման հիմնավորումները,
 • կառույցների և ենթակառուցվածքի կայունությանը և հուսալիությանը սպառնացող թերությունների, նախագծից անթույլատրելի կամ էական (որոնք կարող են բերել շինարարության արժեքի կամ ժամկետի զգալի աճի) շեղումների հայտնաբերման դեպքում 2 օրյա ժամկետում գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

 

Կնքվելիք ծառայությունների մատուցման պայմանագրի գործունեության ժամկետը կսահմանվի մինչև 130 օրացուցային օր:

Խորհրդատուների ընտրության չափանիշներն են`

 

նախագծի մշակման համար պատասխանատու մասնագետ՝

Կրթություն/Արտոնագիր/Լիցենզիա/Աշխատանքային փորձ

1

ինտերիերի դիզայներ կամ ճարտարապետ՝ մասնագիտացված ինտերիերի դիզայնի ուղղությամբ

Բարձրագույն կրթություն:  Ընդունելի մասնագիտություններ՝

ինտերիերի դիզայն, դիզայն, ճարտարապետություն,

առնվազն 7 տարվա մասնագիտական փորձ  

Աշխատանքային փորձ, հիմնավորող փաստաթղթեր

 • Նմանատիպ աշխատանքների իրականացման փորձ, վերջին 5 տարիների ընթացքում՝

Բնակելի կամ հասարակական շենքերի ներքին տարածքների ձևավորman  (ինտերիերի դիզայնի)  նախագծման/իրականացման պայմանագրեր (հիմնավորող փոստաթղթեր են՝ պայմանագիրը,  ինտերիերի դիզայնի նախագիծը և իրականացված ինտերիերի լուսանկարները)։

 • Հատուկ աշխատանքների իրականացման փորձ, վերջին 5 տարիների ընթացքում՝ Կահույքի պատրաստման մանրամասն նախագծերի/գծագրերի մշակում (հիմնավորող փոստաթղթեր են՝ պայմանագիրը,  կահույքի պատրաստման նախագծերը/գծագրերը և իրականացված կահույքի լուսանկարները)

 

Հետաքրքրված խորհրդատուն պետք է ներկայացնի տվյալներ  իր կրթության և աշխատանքային փորձի վերաբերյալ (CV), որակավորումը հիմնավորող փաստաթղթեր և անհրաժեշտության դեպքում Պատվիրատուի կողմից պահանջվող այլ տեղեկատվություն: Խորհրդատուի ընտրությունը կիրականացվի Համաշխարհային Բանկի ուղեցույցի “Համաշխարհային բանկի փոխառուների կողմից ՎԶՄԲ-ի փոխառությունների և ՄԶԸ-ի վարկերի և դրամաշնորհների շրջանակներում խորհրդատուների ընտրություն և վարձում, հունվար 2011, փոփոխված 2014թ” սահմանված «Անհատ Խորհրդատուի ընտրության» ընթացակարգի համաձայն:

Լրացուցիչ տեղեկություններ հնարավոր է ստանալ ստորև բերված հասցեում, ՀՏԶՀ-ի գրասենյակից, աշխատանքային օրերին, ժամը 09:00-ից մինչև 18:00-ը:

Փաստաթղթեր պետք է ներկայացվեն էլ-փոստով՝ procurement.atdf@gmail.com հասցեներով, ոչ ուշ քան 2024թ. հուլիսի 12-ը, ժամը 17:00:  

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ,

ՀՀ, ք.Երևան, 0037, Կ.Ուլնեցու 31, ՀՏԶՀ գրասենյակ,

Գնումների վարչություն

Հեռախոսը՝ (374 60) 50-15-60:

 

Դիտել ավելին

27.06.2024 12.07.2024 LIC-23

«ԳՈՐԻՍՈՒՄ ՍԵՐՈ ԽԱՆԶԱԴՅԱՆԻ ՏՈՒՆ-ԹԱՆԳԱՐԱՆԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ» TUR- 22 ԵՆԹԱԾՐԱԳՐՈՎ ԻՆՏԵՐԻԵՐԻ ԵՎ ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԴԻԶԱՅՆԻ ՓԱԹԵԹԻ ՄՇԱԿՄԱՆ անհատ խորհրդատու

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

անհատ խորհրդատուի ընտրություն

 

27 հունիս, 2024թ.

Վարկի համարը՝ IBRD 85720  «Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքի զարգացման ծրագիր» (ՏՏԵԶԾ)

Առաջադրանքի անվանումը՝ «ԳՈՐԻՍՈՒՄ ՍԵՐՈ ԽԱՆԶԱԴՅԱՆԻ ՏՈՒՆ-ԹԱՆԳԱՐԱՆԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ» TUR- 22 ԵՆԹԱԾՐԱԳՐՈՎ  ԻՆՏԵՐԻԵՐԻ ԵՎ ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԴԻԶԱՅՆԻ ՓԱԹԵԹԻ ՄՇԱԿՄԱՆ անհատ խորհրդատու

Փաթեթի համարը (համաձայն գնումների պլանի)՝ LIC-23

Վերջնաժամկետ՝ 2024թ. հուլիսի 4-ը

 

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամն իրականացնում է Համաշխարհային բանկի կողմից ֆինանսավորվող «Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագիրը»: Ծրագրի առաջնահերթ նպատակներից է բարելավել ենթակառուցվածքային ծառայությունները և ինստիտուցիոնալ կարողությունները՝ Հայաստանի ընտրված մարզերում տեղական տնտեսության մեջ զբոսաշրջության ներդրման ավելացման համար: Ակնկալվում է, որ ծրագրի գործողությունները օգուտ կբերեն Հայաստանի հինգ մարզերի՝ Արարատի, Կոտայքի, Լոռու, Սյունիքի և Վայոց ձորի մարզերի բնակիչներին, զբոսաշրջիկներին և ձեռնարկություններին: Վերանորոգված մշակութային ժառանգության վայրերում և քաղաքներում հանրային ենթակառուցվածքներն ավելի մեծ մատչելիություն և որակ կունենան, տարածաշրջանում կաճի մասնավոր հատվածի ներդրումների ծավալը, ինչպես նաև փոքր և միջին ձեռնարկությունների քանակը: Կառավարությունը կշահի զբոսաշրջության ոլորտի ընդհանուր ծախսերի և զբոսաշրջիկների բավարարվածության բարձրացման, աշխատատեղերի ստեղծման,  գործակալությունների ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման, ակտիվների շահագործման և պահպանման  կարողությունների բարելավման առումով: ՏՏԵԶ ծրագրի բաղադրիչներից մեկը վերաբերվում է Հանրային ենթակառուցվածքի տրամադրմանը մասնավոր ներդրումներ ներգրավելու նպատակով:

Սերո Խանզադյանի տուն թանգարանը հիմնվել է 2008 Գորիս քաղաքում, որտեղ Սերո Խանզադյանն ապրել ու աշխատել է 1970 ական թվականներից հետո: 2015թ. Սերո Խանզադյանի տուն թանգարանը վերանորոգվեց, երբ 2018թ. Գորիսը հռչակվեց ԱՊՀ երկրների մշակութային կենտրոն, Սերո Խանզադյանի տուն թանգարանը այդ միջավայրի մի կենսական մասը դարձավ:

Թանգարանում պահվում են գրողի անձնական իրերը, գրական-հասարակական գործունեությունը ներկայացնող նյութեր, ցուցանմուշներ, որոնք ներկայացնում են գրողի ապրած ժամանակաշրջանի կյանքն ու կենցաղը: Մի շարք ցուցանմուշներ թանգարանին է փոխանցել Սերո Խանզադյանի որդին: Ենթածրագրի շրջանակներում նախատեսվում է տուն-թանգարանի սենյակներում իրականացնել վերանորոգման աշխատանքներ և ներկայացնել հեղինակի ստեղծագործությունները։

 

 Ենթածրագրի իրականացման հիմնական նպատակներն ու ակնկալվող արդյունքներն են՝

 • նպաստել Սերո Խանզադյանի ստեղծագործությունների պահպանմանն ու հանրահռչակմանը,
 • տեղացիների և զբոսաշրջիկների համար ստեղծել բարեկարգ հանրային ենթակառուցվածք
 • Սյունիքի մարզում նպաստել նոր դիվերսիֆիկացված արդյունքի ձևավորմանը
 • ավելացնել տարածաշրջան զբոսաշրջային այցելությունների քանակը

 

 

Առաջադրանքը ներառում է ինտերիերի և բակային տարածքի դիզայնի նախագծի մշակման հետևյալ աշխատանքներ՝

Բակային տարածքում՝

 • Թարմացնել մուտքի բետոնե կամարների ներկը, փայտե դարպասի լաքապատ ծածկույթը, մետաղե ցանկապատի ներկը,
 • փոխարինել և լրացնել արտաքին լուսավորության լուսատուները, մետաղե ծաղկամանները հանել, փոխարենը տեղադրել միջավայրին համահունչ ծաղկամաններ, փոխարինել և ամրացնել լուսավորության հենասյուների արկղները,
 • բակի հարավային մասում տեղադրել երկար նստարան՝ բացօթյա միջոցառումներ և դասախոսություններ կազմակերպելու համար,
 • բակի ներքևի հատվածում տեղադրել նստարաններ և հեռադիտակ՝ քաղաքի համայնապատկերները դիտելու, նկարելու, լուսանկարելու համար,
 • Վիշապաքարերի կրկնօրինակների համար պատվանդանների պատրաստում, տեղադրում, լուսավորության նախատեսում:

 

Կիսանկուղային հարկի ութնիստ դահլիճում՝

 • գոյություն ունեցող ց/ա շերտի քանդում, նոր ց/ա շերտի իրականացում,
 • ինքնահարթեցվող հատակի իրականացում,
 • հատակի իրականացում վինիլային սալիկներով
 • շրիշակի իրականացում փայտից,
 • պատերի և հիմնային ելուստի ծեփամածկում (գիպսային և կավճային) փակելով անհարթությունները և խոռոչները
 • պատերի ներկում բարձրորակ լատեքսային ներկով
 • առաստաղների ծեփամածկում (գիպսային և կավճային) փակելով անհարթությունները և խոռոչները
 • առաստաղների ներկում բարձրորակ լատեքսային ներկով

 

Կիսանկուղային հարկի նախամուտքում՝

 • գոյություն ունեցող ց/ա շերտի քանդում, նոր ց/ա շերտի իրականացում,
 • հատակի իրականացում կերամիկական սալիկներով,
 • շրիշակի իրականացում 15 սմ բարձրությամբ կերամիկական սալիկներից,
 • պատերի ծեփամածկում (գիպսային և կավճային) փակելով անհարթությունները և խոռոչները
 • պատերի ներկում բարձրորակ լատեքսային ներկով,
 • առաստաղների ծեփամածկում (գիպսային և կավճային) փակելով անհարթությունները և խոռոչները,
 • առաստաղների ներկում բարձրորակ լատեքսային ներկով,
 • նախամուտքի դռան վրա հովանոցի իրականացում /կոփած ապակուց կամ այլ նյութից /,
 • կիսանկուղային հարկ տանող դռան վերանորոգում/փոխարինում

 

Կիսանկուղային հարկի ութնիստ դահլիճի և նախամուտքի ինժեներական սարքավորումների մասով՝

 • Ջեռուցում՝ պատի էլեկտրական մարտկոցներով ,
 • Օդափոխություն՝ բնական օդափոխության համար երեք կամարաձև պատուհանները փոխարինել բացվող տարբերակով, 4 ուղղանկյուն բացվածքներում տեղադրել բացվող պատուհաններ,
 • լուսավորություն՝ լուսատուների սխեմայի և լուսատուների տիպերի ընտրությամբ ստանալ տեսանելի ավելի բարձր առաստաղ,
 • հրդեհային ազդանշանային համակարգի սխեմա:

 

Կիսանկուղային հարկի ութնիստ դահլիճի կահավորում՝

 • գրապահարաններ կամ գրադարակներ՝10*(1200x1800մմ), յուրաքանչյուրը՝ 6 դարակ 300մմ բարձրությամբ),
 • փափուկ նստարաններ պատի ելուստի վրա և կենտրոնական սյան շուրջ
 • սեղաններ՝ 4x (800մմ x 1600մմ)
 • գրասենյակային աթոռներ՝ 10 հատ:

 

Ցուցադրության հիմնական դահլիճում (1-ին հարկ)՝

 • պատերի և առաստաղի ներկում /բացացնելով պատերի գույնը/,
 • առաստաղի տակ փայտե գերանների ամրացում,
 • առաստաղի և պատերի վրա ամրացված լուսատուների փոխարինում ժամանակաշրջանին և ինտերիերին համահունչ և ութնիստ դահլիճի մասշտաբին համապատասխան լուսատուներով
 • հատակի հղկում, մանրատախտակի մշակում փայտի տոգորիչով /օրինակ՝ ZAR interior oil base stain կամ նմանատիպ/, անփայլ լաքապատում,
 • փոխարինել ջեռուցման խողովակները քողարկող լամինատե շրիշակները, փոխարինել փայտից պատրաստված շրիշակներով,
 • վերանորոգել կամ փոխարինել պատշգամբի դուռը, մշակել փայտի տոգորիչ նյութով, գույնը համապատասխանեցնել պատուհանների գույնին,
 • ցանկալի է նաև փոխարինել թանգարանային ցուցադրության սեղանները:

 

Ցուցադրության անձնական սենյակում /ննջարան/՝

 • պատերի և առաստաղի ներկում /բացացնելով պատերի գույնը/,
 • լամինատե հատակի փոխարինում փայտե մանրատախտակով, մանրատախտակը մշակել փայտի տոգորիչով /օրինակ՝ ZAR interior oil base stain կամ նմանատիպ/ և ծածկվել անփայլ լաքով,
 • առաստաղի լուսավորության ջահի փոխարինում, ընտրելով ժամանակաշրջանին և միաժամանակ թանգարանային սենքին համապատասխանող տարբերակ,
 • թաքցնել ջեռուցման մարտկոցները փայտե վահանների ետևում,

վերանայել ցուցադրվող կահույքի կազմը և տեղաբաշխումը:

Ճարտարապետական և դիզայներական լուծումները, բարեկարգման տարրերը պետք է ընտրվեն տուն-թանգարանի ձևավորված միջավայրին և համապատասխան ժամանակաշրջանին ներդաշնակ, կիրառվող նյութերը լինեն երկարակյաց, փոշի չարտադրող, հեշտ լվացվող, բակային տարածքի կահավորումը լինի դիմացկուն սեզոնային ջերմաստիճանային տատանումների նկատմամբ:

Օգտագործվող լուսավորության լամպերը պետք է լինեն էներգախնայող և էներգաարդյունավետ:

Տարածքը պետք է հնարավորինս հարմարեցված լինի հաշմանդամների և սահմանափակ շարժունակություն ունեցող անձանց համար, օրինակ՝ թեքահարթակների, հատուկ սալիկների /ուղղորդող, նախազգուշացնող,  այլ շոշափելի սալիկներ/, գծանշումների, ճաղավանդակների և այլ անհրաժեշտ միջոցառումների նախատեսում։

 

 Նախատեսվում է վարձել Անհատ Խորհրդատու ՝ հետևյալ գործառույթները իրականացնելու նպատակով.

 

Անհատ խորհրդատուի աշխատանքային պարտականությունները ներառում են, բայց չեն սահմանափակվում

 • տարածքի ուսումնասիրում, չափագրություն, նախատեսվող աշխատանքների ծավալների գնահատում,
 • ինտերիերի դիզայնի, կահավորման և բարեկարգման էսքիզային տարբերակների մշակում, համաձայնեցում պատվիրատուի հետ (նախագծային փաստաթղթերի մշակումը կշարունակվի Պատվիրատուի կողմից ընտրված տարբերակի հիման վրա),
 • Նախագծային փաստաթղթերի մշակում, մասնագրերի, ամփոփ ծավալաթերթի, նախահաշվի և ծավալաթերթ-նախահաշվի կազմում,
 • Նախագծի համաձայնեցում շահագրգիռ մարմինների հետ, մասնավորապես՝ ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի և Գորիսի համայնքապետարանի համապատասխան բաժնի հետ:
 • Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը՝ քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության ներկայացում և դրական եզրակացության ստացում:

 

ա. Նախագծման փուլում Խորհրդատուն պետք է`

 • մինչև մանրամասն աշխատանքային գծագրերի մշակումը, բոլոր նախագծային լուծումները համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ, ներկայացնելով լուծումների էսքիզային տարբերակներ,
 • նախագիծը մշակելիս առաջնորդվել ՀՀ օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներով, 
 • հաշվի առնելով պատվիրատուի դիտողությունները և մեկնաբանությունները, կատարել համապատասխան փոփոխություններ նախագծում:
 • հաշվի առնել նախագծի փորձաքննության (քաղաքաշինական փաստաթղթերի պարզ փորձաքննություն) պահանջները, դիտողություններն ու առաջարկություննները և դրանց համապատասխան նախագծում կատարել փոփոխություններ/ճշգրտումներ:
 • ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխան ավարտված նախագիծը համաձայնեցնել շահագրգիռ մարմինների հետ:

 

            բ. Հեղինակային հսկողության ընթացքում՝

Հեղինակային հսկողությունն իրականացնել համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության նախրարի 28.09.1998թ-ի թիվ 143 հրամանի շինարարության նկատմամբ հեղրնակային հսկողության իրականացման հրահանգի, մասնավորապես՝

 

 • կազմակերպել շինհրապարակի այցելություններն ըստ Պատվիրատուի հետ համաձայնեցված ժամանակացույցի, ամսեկան առնվազն 2 անգամ,
 • անհրաժեշտության դեպքում, ժամանակացույցից դուրս, այցելել շինհրապարակ ըստ Պատվիրատուի մասնագետների պահանջի,
 • ստուգել կատարված աշխատանքների համապատասխանությունը նախագծին,
 • կատարել անհրաժեշտ խորհրդատվություններ Պատվիրատուի մասնագետներին շինարարության ընթացքում, մասնակցել շինարարի կողմից նյութերի, սարքավորումների, կահույքի, բարեկարգման տարրերի ընտրությանը, նախագծից ցանկացած շեղում համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ:
 • պատշաճ կերպով վարել հեղինակային հսկողության մատյանը, նշելով բոլոր հայտնաբերված թերությունները, շեղումները և հանձնարարականներ տալ նրանց վերացման վերաբերյալ,
 • վերացնել շինարարության ընթացքում հայտնաբերված նախագծային բացթողումները, ժամանակին լուծել նախագծին վերաբերող` շինարարության ընթացքում ծագած հարցերը, համաձայնեցնելով այն Պատվիրատուի հետ,
 • շինարարության վարման ընդհանուր մատյանի համապատասխան բաժնում գրանցել նախագծային լուծումներից կատարված շեղումները, այդ մասին տեղյակ պահելով Պատվիրատուին,
 • գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին հայտնաբերված թերությունների և շեղումների մասին, ներառյալ համապատասխանությունն անվտանգության կանոններին:
 • մասնակցել ավարտված շինարարական աշխատանքերի հանձման գործընթացին:
 • անհապաղ տեղեկացնել Պատվիրատուին և ստանալ նրա համաձայնությունը ժամանակացույցում կամ նախապես համաձայնեցված լուծումներում փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտության մասին:
 • ստորագրել ծածկված աշխատանքների և շինարարության ավարտական ակտերը, իսկ չստորագրելու դեպքում՝ Պատվիրատուին գրավոր ներկայացնել մերժման հիմնավորումները,
 • կառույցների և ենթակառուցվածքի կայունությանը և հուսալիությանը սպառնացող թերությունների, նախագծից անթույլատրելի կամ էական (որոնք կարող են բերել շինարարության արժեքի կամ ժամկետի զգալի աճի) շեղումների հայտնաբերման դեպքում 2 օրյա ժամկետում գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

 

Կնքվելիք ծառայությունների մատուցման պայմանագրի գործունեության ժամկետը կսահմանվի մինչև 130 օրացուցային օր:

Խորհրդատուների ընտրության չափանիշներն են`

 

նախագծի մշակման համար պատասխանատու մասնագետ՝

Կրթություն/Արտոնագիր/Լիցենզիա/Աշխատանքային փորձ

1

ինտերիերի դիզայներ կամ ճարտարապետ՝ մասնագիտացված ինտերիերի դիզայնի ուղղությամբ

Բարձրագույն կրթություն:  Ընդունելի մասնագիտություններ՝

ինտերիերի դիզայն, դիզայն, ճարտարապետություն,

առնվազն 7 տարվա մասնագիտական փորձ  

Աշխատանքային փորձ, հիմնավորող փաստաթղթեր

 • Նմանատիպ աշխատանքների իրականացման փորձ, վերջին 5 տարիների ընթացքում՝

Բնակելի կամ հասարակական շենքերի ներքին տարածքների ձևավորman  (ինտերիերի դիզայնի)  նախագծման/իրականացման պայմանագրեր (հիմնավորող փոստաթղթեր են՝ պայմանագիրը,  ինտերիերի դիզայնի նախագիծը և իրականացված ինտերիերի լուսանկարները)։

 • Հատուկ աշխատանքների իրականացման փորձ, վերջին 5 տարիների ընթացքում՝ Կահույքի պատրաստման մանրամասն նախագծերի/գծագրերի մշակում (հիմնավորող փոստաթղթեր են՝ պայմանագիրը,  կահույքի պատրաստման նախագծերը/գծագրերը և իրականացված կահույքի լուսանկարները)

 

Հետաքրքրված խորհրդատուն պետք է ներկայացնի տվյալներ  իր կրթության և աշխատանքային փորձի վերաբերյալ (CV), որակավորումը հիմնավորող փաստաթղթեր և անհրաժեշտության դեպքում Պատվիրատուի կողմից պահանջվող այլ տեղեկատվություն: Խորհրդատուի ընտրությունը կիրականացվի Համաշխարհային Բանկի ուղեցույցի “Համաշխարհային բանկի փոխառուների կողմից ՎԶՄԲ-ի փոխառությունների և ՄԶԸ-ի վարկերի և դրամաշնորհների շրջանակներում խորհրդատուների ընտրություն և վարձում, հունվար 2011, փոփոխված 2014թ” սահմանված «Անհատ Խորհրդատուի ընտրության» ընթացակարգի համաձայն:

Լրացուցիչ տեղեկություններ հնարավոր է ստանալ ստորև բերված հասցեում, ՀՏԶՀ-ի գրասենյակից, աշխատանքային օրերին, ժամը 09:00-ից մինչև 18:00-ը:

Փաստաթղթեր պետք է ներկայացվեն էլ-փոստով՝ procurement.atdf@gmail.com հասցեներով, ոչ ուշ քան 2024թ. հուլիսի 4-ը, ժամը 17:00:  

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ,

ՀՀ, ք.Երևան, 0037, Կ.Ուլնեցու 31, ՀՏԶՀ գրասենյակ,

Գնումների վարչություն

Հեռախոսը՝ (374 60) 50-15-60:

 

Դիտել ավելին

27.06.2024 04.07.2024

ՀԵՏԱՔՐՔՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ-ՀՀ Կոտայքի մարզի /Գառնի համայնք/ Գառնի գյուղի «ՋիԲիԷյջ ՍՊԸ-ի հյուրանոցա-ռեստորանային համալիրը սպասարկող արտաքին ինժեներական ենթակառուցվածքների կառուցում» ենթածրագրի շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում տե

ՀԵՏԱՔՐՔՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ

(ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ)

 

 

 

Հայաստանի Հանրապետություն                                                             05 հունիս, 2024թ.

 

Վարկի համարը՝ P150327 «Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքի զարգացման ծրագիր» (ՏՏԵԶԾ)

 Առաջադրանքի անվանում՝  ՀՀ Կոտայքի մարզի /Գառնի համայնք/ Գառնի գյուղի «ՋիԲիԷյջ ՍՊԸ-ի հյուրանոցա-ռեստորանային համալիրը  սպասարկող արտաքին ինժեներական ենթակառուցվածքների կառուցում» ենթածրագրի շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում տեխնիկական հսկողության ծառայություններ

Փաթեթի համարը (համաձայն գնումների պլանի)` LTS-25

Վերջնաժամկետ՝ 2024թ. հունիսի 12-ը

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը (այսուհետև՝ «Կառավարություն») վարկ է ստացել Համաշխարհային  Բանկից «Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքի զարգացման ծրագրի» ֆինանսավորման նպատակով և նախատեսում է օգտագործել այդ միջոցների մի մասը Խորհրդատվական Ծառայությունների իրականացման համար:

Առաջադրանքի նպատակը. Ակնկալվում է, որ Ծրագրի գործունեության արդյունքում կշահեն մասնավորապես Հայաստանի  Արարատ, Վայոց Ձոր, Սյունիք, Կոտայք և Լոռի մարզերի տեղաբնակները, զբոսաշրջիկները և ձեռնարկությունները: Ակնկալվում է, որ վերանորոգված մշակութային ժառանգության վայրերում և քաղաքներում հանրային ենթակառուցվածքներն ավելի մեծ մատչելիություն և որակ կունենան, տարածաշրջանում կաճի մասնավոր հատվածի ներդրումների ծավալը, ինչպես նաև փոքր և միջին ձեռնարկությունների քանակը: Կառավարությունը կշահի զբոսաշրջության ոլորտի ընդհանուր ծախսերի և զբոսաշրջիկների բավարարվածության բարձրացման, աշխատատեղերի ստեղծման, գործակալությունների ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման, ակտիվների շահագործման և պահպանման  կարողությունների բարելավման առումով:

 ՏՏԵԶ Ծրագրի միջոցների մի մասը կօգտագործվի ենթածրագրերի շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության իրականացման համար:

Խորհրդատուն պետք է`

Խորհրդատուն պետք է իրականացնի տեխնիկական հսկողություն՝

Առաջադրանքի անվանում՝

  շինարարության ընթացքում տեխնիկական հսկողության  իրականացում՝

ՀՀ Կոտայքի մարզի /Գառնի համայնք/ Գառնի գյուղի «ՋիԲիԷյջ ՍՊԸ-ի հյուրանոցա-ռեստորանային համալիրը  սպասարկող արտաքին ինժեներական ենթակառուցվածքների կառուցում»:

 

Խորհրդատուի հետ կկնքվի ժամանակի վրա հիմնված պայմանագիր: Պայմանագրի ստորագրման նախատեսվող ժամկետն է հունիս/հուլիս, 2024թ.:

 

Ծառայությունները կմատուցվեն շինարարական ծրագրի պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց մինչև շինարարական աշխատանքների ավարտը՝ նախատեսվում է

ՀՀ Կոտայքի մարզի /Գառնի համայնք/ Գառնի գյուղի «ՋիԲիԷյջ ՍՊԸ-ի հյուրանոցա-ռեստորանային համալիրը  սպասարկող արտաքին ինժեներական ենթակառուցվածքների կառուցում»` 120 օր:

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը (Պատվիրատու) նշված Ծառայություններն իրականացնելու նպատակով հրավիրում է իրավասու խորհրդատվական կազմակերպություններին (Խորհրդատուներ) ներկայացնելու հետաքրքրվածության հայտեր: Հետաքրքրված Խորհրդատուները պետք է ներկայացնեն հետաքրքրվածության նամակ և տեղեկատվություն (կազմակերպության կանոնադրությունն ու գրանցման վկայականը, հիմնական աշխատակազմի ցանկը, կազմակերպության փորձառությունը հավաստող նախկինում կատարած աշխատանքների ցանկը, և պայմանագիր շնորհելու դեպքում նաև համապատասխան բնագավառի շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության լիցենզիա և լիցենզիային կից ներդիրներ՝ տրանսպորտային, հիդրոտեխնիկական, էներգետիկ ոլորտներում, որը ցույց կտա, որ իրենք ունեն պահանջվող որակավորում և համապատասխան փորձ վերոհիշյալ ծառայությունները կատարելու համար:

 

Կարճ ցուցակում ընդգրկվելու չափանիշներն են.

 

 1. Կազմակերպության ընդհանուր փորձառությունը՝ վերջին 5 տարիների ընթացքում ճանապարհների, փողոցների կառուցման և/կամ վերակառուցման շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության իրականացման պատշաճ ավարտված պայմանագրեր-30 միավոր,
 2. Կազմակերպության հատուկ փորձառությունը՝ վերջին 5 տարիների ընթացքում հասարակական շենքերի կառուցման և/կամ վերակառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության իրականացման պատշաճ ավարտված պայմանագրեր-70 միավոր:

 

Շահագրգիռ խորհրդատուների ուշադրությունը հրավիրում ենք Համաշխարհային բանկի ուղեցույցների` «Համաշխարհային բանկի փոխառուների կողմից ՎԶՄԲ-ի փոխառությունների և ՄԶԸ-ի վարկերի և դրամաշնորհների շրջանակներում խորհրդատուների ընտրություն և վարձում, հունվար 2011, փոփոխված 2014թ.», 1.9 կետի վրա, որով սահմանվում է Համաշխարհային բանկի քաղաքականությունը շահերի բախման վերաբերյալ:

Խորհրդատուները կարող են միավորվել այլ կազմակերպությունների հետ համատեղ գործունեության ձևով կամ վարձելով ենթա-խորհրդատու՝ իրենց որակավորումները բարելավելու նպատակով:

Խորհրդատուի ընտրությունը կիրականացվի Համաշխարհային Բանկի ուղեցույցի «Համաշխարհային բանկի փոխառուների կողմից ՎԶՄԲ-ի փոխառությունների և ՄԶԸ-ի վարկերի և դրամաշնորհների շրջանակներում խորհրդատուների ընտրություն և վարձում, հունվար 2011, փոփոխված 2014թ.» 3.7 կետում սահմանված «Կազմակերպության որակավորման վրա հիմնված ընտրություն» ընթացակարգին համաձայն:

Շահագրգիռ խորհրդատուները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել ստորև նշված հասցեով աշխատանքային օրերին ժ. 09:00-ից մինչև ժ.18:00-ը:

Հետաքրքրվածության հայտերը պետք է ներկայացվեն առձեռն կամ էլ-փոստով ստորև ներկայացվող հասցեով , ոչ ուշ քան 2024թ. հունիսի 12-ը, ժամը 17:00-ը:

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

Գնումների բաժին

Կ. Ուլնեցու 31, 4-րդ հարկ 407 սենյակ

Էլ-փոստ` procurementatdf@gmail.com

Հեռ: (+37460) 50 15 60

 

Դիտել ավելին

05.06.2024 12.06.2024 REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

Consulting Services for Development of Yeghegis Tourism Cluster Vision Reference No.: TRIP-QBS-DYCV-03

 

 

 

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

(CONSULTING SERVICES – FIRMS SELECTION)

 

Republic of Armenia

Local Economy and Infrastructure Development (LEID) Project

Loan No.: P150327

 

Assignment Title: Consulting Services for Development of Yeghegis Tourism Cluster Vision

Reference No.: TRIP-QBS-DYCV-03

           

The Government of Armenia has received financing from the World Bank toward the cost of the Local Economy and Infrastructure Development (LEID) Project, and intends to apply part of the proceeds for consulting services.

The Local Economy and Infrastructure Development Project (LEIDP) is expected to result in higher economic growth and employment in the selected regions. Project activities intend to focus on improving the quality and reliability of municipal infrastructure; supporting the tourism and agribusiness development; and creating an enabling environment to attract private sector investments.

The Armenian Territorial Development Fund (ATDF) under the LEID project Component 2: Institutional Development, seeks consultancy services for development Yeghegis Tourism Cluster Vision for Armenia Tourism and Regional Infrastructure Development Project (P179968).

Yeghegis cluster is part of the country-level tourism clusterization strategy to be adopted by the Armenian Government. Among 20 clusters identified by the strategy, Yeghegis tourism cluster aims to develop as a year-round cluster focus on cultural and adventure tourism. The cluster aims to attract both international and domestic visitors by offering diverse tourism experiences such as cultural and adventure tourism. The main objectives of the cluster include developing a competitive destination for cultural and adventure tourism, attracting new investors, creating new jobs, and improving the standards of living for the locals.

Yeghegis is a captivating area nestled in the heart of the Vayots Dzor region. With medieval roots, Yeghegis offers a window into Armenia's rich cultural past. Surrounded by the dramatic landscapes of Vayots Dzor, Yeghegis is an ideal destination for those seeking both cultural exploration and natural beauty. Visitors can explore ancient churches and monastic complexes, whilst also participating in adventurous activities such as freeride skiing and hiking. At the moment a huge part of incoming tourists to Vayots Dzor, are only visiting key sites such as Noravank Monastery. Developing the Yeghegis cluster will help to direct part of this influx into a new well-designed direction.

Within the Yeghegis tourism cluster, the focus of interventions within Armenia Tourism and Regional Infrastructure Development Project would be put on but not limited with the available resources, whose potential has not been revealed at its fullest and used yet. The list of nearby settlements that might be included in the cluster are: Yeghegis (Center), Arates, Hermon, Goghtanik, Artabuynk, Shatin, Hors. The possible investment components might include: (i) restoration, reconstruction of Smbataberd, Proshaberd fortresses, Tsakhats Kar, Spitakavor St. Astvatsatsin, Hermon, Shativanq, Arets monasteries, Chesar Orbelian palace; (ii) develop and improve hiking trails in the areas adjacent to these cultural sites; (iii) construction of parking lots, next to cultural sites, public infrastructure, including bathrooms, rest areas, furnishing of tourist and road signs, as necessary; (iv) establishing a solar photovoltaic station for emerging businesses, as the hotels operating there currently have electricity problems, and overhaul of external street lighting system; (v) construction of water and sewage system (currently operating hotels have problems with water supply); (vi) improve the sections of Yeghegis, Hermon, Goghtanik villages roads that are used as access locations for freeride skiers (roads need redeveloping to fit with the natural environment, rather than being asphalted); (vii) help and support new private projects, such as business who want to establish hotels and recreation zones here.

The cluster investments are expected to, capitalize on the cultural and natural assets of the town and neighboring settlements place, driving tourist spendings through high value tourism product creation.

The objective of this assignment is to assess the current socio-economic context of Yeghegis cluster and propose a prioritized portfolio of investments that will turn the existing unique cultural and natural assets into high value tourism products. These investments should be aimed at enlivening public and private spaces, breathing new life into structures and streetscapes, bolstering local business viability, and enhancing public safety. The envisioned outcome is a more resilient Yeghegis with sustainable and thriving tourism ecosystem.

Throughout the work, the consultant is expected to ensure active engagement of key ecosystem actors, considering this endeavor as a collaborative effort by locals, individuals, and groups to collectively reimagine their surroundings.

The consultant shall:

Phase 1: Cluster Context Analysis

 

 • Baseline assessment of the current state, including
 1. i) Assets [detailed mapping of all endowed (e.g. nature, cultural heritage) and acquired/soft (e.g. events/festivals, hiking trail networks)
 2. ii) Ecosystem actors [detailed mapping of key public (both local and central), private and civil society actors engaged/contributing to the tourism value chain, mapping/analysis of the current linkages/interdependencies between the actors, and their role within the existing ecosystem]

iii) Tourist [profiling of key tourist archetypes, their motivations, preferences, variety of experiences (including type, length, cost)]

 1. iv) Host community [socio-demographic characteristics of the host community, behavioral patterns, perception of tourism impact, social cohesion matters in regard to locals engaged in tourism related jobs and not, as well as specific skills, trainings that the local population may have to enhance their engagement in the tourism value chain]

 

 • Trends / benchmark analysis
 1. i) Analysis of global trends for heritage cave sites and outline the specific advantages/potential that Goris cluster has, to be positioned/branded as a competitive regional destination.
 2. ii) Benchmark analysis - analysis of regional and international benchmarks (both peer and aspirational cases, up to 6) to understand the competitive landscape and potential market segments/niches, while at the same time, including the not successful experiences and lessons learnt.

 

 • Gap analysis

[detailed description of gaps identified across the tourism value chain and framing of development needs both within hard and soft infrastructure needs on the public and private side]

 • Cluster concept

[distinctive narrative of Yeghegis intricately woven with destination’s core values, assets and its authentic sense of place]

[outline of potential themes and niche directions driven both by global tourism trends and local context]

 

Phase 2: Cluster Investment Portfolio

2.1. Selection criteria [strategic rationale/selection criteria for the investments to be included in the cluster with clear explanation of interdependencies and interconnections among the identified needs;]

2.3 Feasibility study of investments per the prioritization selection criteria [detailed description of each investment in the cluster, including operational model, cash flows and financial outcomes; assessment of feasibility from implementation, operation and maintenance stances, stakeholder management plan (power/interest matrix), impact value chain, risk management plan;]

2.4. Investment portfolio – [portfolio level aggregation of all cluster investments in terms of operations and financial flows]

2.5. Management modality of the cluster [governance and modus operandi of the structure responsible for the overall destination management]

 

The implementation period is four months after signing the contract.

The Armenian Territorial Development Fund (ATDF) now invites eligible consulting firms (“Consultants”) to indicate their interest in providing the Services. Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the Services.

 

The shortlisting criteria are:

The contractor should:

 1. Provide evidence on minimum 10-years work experience in development of strategic development documents.
 2. Relevant experience in developing and implementing strategic visions in at least one community in Armenia or somewhere else.

Examples of similar work samples from previous projects; brief description, duration, name of the client (beneficiary) should be presented. If the results of the service are available online, the relevant link must be presented.

The contractor best complying with all the qualification criteria, must present in the Technical Proposal the methodology of services and describe how the relevant professional and organizational standards will be met during the implementation.

The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 1.9 of the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans by World Bank Borrowers (“Consultant Guidelines”), setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.

Consultants may associate with other firms in the form of a joint venture or a sub consultancy to enhance their qualifications. The consortium of maximum 3 different members is allowed.

 

A Consultant will be selected in accordance with the Quality-Based Selection (QBS) method set out in the Consultant Guidelines.

 

Further information can be obtained at the address below during office hours from 09:00 to 17:00 (Yerevan time).

 

Expressions of interest must be delivered in a written form to the address below (in person, or by mail, or by e-mail) by June 14, 2024, at 17:00 (Yerevan time).

 

Armenian Territorial Development Fund

Attn: Mrs. Lilit Sedrakyan

Head of Procurement Unit

Yerevan 0037, Armenia

 1. Ulnetsu st. 31bld

Tel: (+374 60) 501 560 ext.508

E-mail: procurement.atdf@gmail.com

Copy to: stc@mineconomy.am; rohanyan@mineconomy.am

 

Դիտել ավելին

31.05.2024 14.06.2024 REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST-Consulting Services for Development of Goris Tourism Cluster Vision, TRIP-QBS-DGCV-01

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

(CONSULTING SERVICES – FIRMS SELECTION)

 

Republic of Armenia

Local Economy and Infrastructure Development (LEID) Project

Loan No.: P150327

 

Assignment Title: Consulting Services for Development of Goris Tourism Cluster Vision

Reference No.: TRIP-QBS-DGCV-01

           

The Government of Armenia has received financing from the World Bank toward the cost of the Local Economy and Infrastructure Development (LEID) Project, and intends to apply part of the proceeds for consulting services.

 

The Local Economy and Infrastructure Development Project (LEIDP) is expected to result in higher economic growth and employment in the selected regions. Project activities intend to focus on improving the quality and reliability of municipal infrastructure; supporting the tourism and agribusiness development; and creating an enabling environment to attract private sector investments.

The Armenian Territorial Development Fund (ATDF) under the LEID project Component 2: Institutional Development, seeks consultancy services for development Goris Tourism Cluster Vision for Armenia Tourism and Regional Infrastructure Development Project (P179968).

Goris cluster is part of the country-level tourism clusterization strategy to be adopted by the Armenian Government. Among 20 clusters identified by the strategy, Goris tourism cluster aims to develop as a unique cultural heritage destination with a focus on cave and urban culture. The cluster aims to attract both international and domestic visitors by offering diverse tourism experiences such as cultural tourism, adventure tourism, and nature-based tourism. The main objectives of the cluster include developing a competitive destination for cultural, adventure, and nature-based tourism, attracting new investors, creating new jobs, and improving the standards of living for the locals.

"Goris is a favored overnight location for many local and foreign tourists who visit popular tourist sites located in Southern Armenia such as Tatev Monastery Complex and Wings of Tatev ropeway, and Zorats Qarer megalithic complex. The town has a lot of accommodation and restaurants too. First settled in the Stone Age, Goris and neighboring settlements are considered to have a huge potential for becoming a unique cultural heritage destination. Several investments have already been made to revamp the community heritage center under the ongoing LEIDP, including: (i) renovation of the residential houses in the central part of Goris, (ii) restoration of the cultural and historical environment, restoration of riverbank of Vararakn river, and (iii) refurbishment of a prominent writer’s house-museum."

Within the Goris tourism cluster, the primary focus of interventions within Armenia Tourism and Regional Infrastructure Development Project would be put on but not limited with the available unique resources-caves, whose potential has not been revealed at its fullest and used yet.  The list of nearby settlements that might be included in the cluster are: Goris (Center), Shinuhayr, (Old) Khot, (Old) Halidzor, (Old) Harzhis, and (Old) Khndzoresk. The possible investment components might include: (i) development of cave restoration concept under one single umbrella which will become the dominant brand component / “visit card” due to its uniqueness, a mandatory point of this component is the profound analysis by speleologist of the security aspects of the caves and their transformation to tourist places, (ii) development and establishment of  connecting the caves including hiking trails and paths, (iii) creation and establishment of concepts for cave theater/cave museum, cave exhibition galleries with mandatory usage of  IT & innovation technologies where the cave walls will allow, (iv) reorganization of the lifestyle of ancient settlements, possibility of equipping caves for tourists stays, that does not hinder the historical and environmental features; (v) development of digital products presenting the uniqueness of ancient Goris center and other settlements in the cluster.

The objective of this assignment is to assess the current socio-economic context of Goris cluster and propose a prioritized portfolio of investments that will turn the existing unique cultural and natural assets into high value tourism products. These investments should be aimed at enlivening public and private spaces, breathing new life into structures and streetscapes, bolstering local business viability, and enhancing public safety. The envisioned outcome is a more resilient Goris with sustainable and thriving tourism ecosystem.

Throughout the work, the consultant is expected to ensure active engagement of key ecosystem actors, considering this endeavor as a collaborative effort by locals, individuals, and groups to collectively reimagine their surroundings.

The consultant shall:

The proposed engagement unfolds into the following two tracks:

Phase 1: Cluster Context Analysis;

Phase 2: Cluster Investment Portfolio

 

The details of the works envisaged under each phase include:

 

Phase 1: Cluster Context Analysis

 • Baseline assessment of the current state, including
 1. i) Assets [detailed mapping of all endowed (e.g. nature, cultural heritage) and acquired (e.g. events/festivals, hiking trail networks)
 2. ii) Ecosystem actors [detailed mapping of key public (both local and central), private and civil society actors engaged/contributing to the tourism value chain, mapping/analysis of the current linkages/interdependencies between the actors, and their role within the existing ecosystem]

iii) Tourist [profiling of key tourist archetypes, their motivations, preferences, variety of experiences (including type, length, cost)]

 1. iv) Host community [socio-demographic characteristics of the host community, behavioral patterns, perception of tourism impact, social cohesion matters in regard to locals engaged in tourism related jobs and not]
 • Trends / benchmark analysis
 1. i) Analysis of global trends for heritage cave sites and outline the specific advantages/potential that Goris cluster has, to be positioned/branded as a competitive regional destination

ii)Benchmark analysis - analysis of regional and international benchmarks (both peer and aspirational cases, up to 6) to understand the competitive landscape and potential market segments/niches, while at the same time, including the not successful experiences and lessons learnt.

 

 • Gap analysis

[detailed description of gaps identified across the tourism value chain and framing of development needs both within hard and soft infrastructure]

 • Cluster specialization

[outline of potential tourist value propositions, experiences, product/service lines within cultural tourism (heritage cave sites in particular), adventure and nature tourism driven both by global tourism trends and local context]

 

Phase 2: Cluster Investment Portfolio

2.1. Selection criteria [strategic rationale/selection criteria for the investments to be included in the cluster;] 2.3  Feasibility study of investments  [detailed description of each investment in the cluster, including operational model, cash flows and financial outcomes; assessment of feasibility from implementation, operation and maintenance stances, stakeholder management plan (power/interest matrix), impact value chain, risk management plan;]

2.4. Investment portfolio – [portfolio level aggregation of all cluster investments in terms of operations and financial flows]

2.5. Management modality of the cluster [governance and modus operandi of the structure responsible for the overall destination management]

 

The implementation period is four months after signing the contract.

The Armenian Territorial Development Fund (ATDF) now invites eligible consulting firms (“Consultants”) to indicate their interest in providing the Services. Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the Services.

 

The shortlisting criteria are:

The contractor should:

 1. Provide evidence on minimum 10-years work experience in development of strategic development documents.
 2. Relevant experience in developing and implementing strategic visions in at least one community in Armenia or somewhere else.

Examples of similar work samples from previous projects; brief description, duration, name of the client (beneficiary) should be presented. If the results of the service are available online, the relevant link must be presented.

The contractor best complying with all the qualification criteria, must present in the Technical Proposal the methodology of services and describe how the relevant professional and organizational standards will be met during the implementation.

The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 1.9 of the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans by World Bank Borrowers (“Consultant Guidelines”), setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.

Consultants may associate with other firms in the form of a joint venture or a sub consultancy to enhance their qualifications. The consortium of maximum 3 different members is allowed.

 

A Consultant will be selected in accordance with the Quality-Based Selection (QBS) method set out in the Consultant Guidelines.

 

Further information can be obtained at the address below during office hours from 09:00 to 17:00 (Yerevan time).

 

Expressions of interest must be delivered in a written form to the address below (in person, or by mail, or by e-mail) by April 23, 2024, at 17:00 (Yerevan time).

 

Armenian Territorial Development Fund

Attn: Mrs. Lilit Sedrakyan

Head of Procurement Department

Yerevan 0037, Armenia

 1. Ulnetsu st. 31bld

Tel: (+374 60) 501 560 ext.508

E-mail: L.Sedrakyan@atdf.am

 

Դիտել ավելին

02.04.2024 23.04.2024 REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

Անվանում Հայտարարության տեքստը Սկիզբ Ավարտ Մրցույթային փաթեթը «Կենցաղային տեխնիկայի ձեռքբերում արցախյան պատերազմի հետևանքով տեղահանված բնակչությանը հրատապ օգնություն ցուցաբերելու նպատակով» LGDR/LS/PG-2023/007 Առաջարկների ներկայացման հրավեր (RFQ)

Արարատի մարզի Արտաշատ, Մասիս, Արարատ, ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր, ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակ, ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքների համար 16 հատ աղբատար մեքենաների գնում /բաղկացած 6 լոտից/ Գնման հատուկ ծանուցում Ապրանքներ (Մեկ-ծրարով մրցութային գործընթաց) Երկիր՝ Հայաստանի Հանրապետություն Ծրագրի անվանումը՝ Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում Պայմանագրի անվանումը՝ ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ, Մասիս, Արարատ, ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր, ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակ, ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքների համար 16 հատ աղբատար մեքենաների գնում /բաղկացած 6 լոտից/ Լոտ 1՝ 3 հատ Աղբատար մեքենա հետևի բարձմամբ 18-19 խ/մ տարողունակությամբ Լոտ 2՝ 5 հատ Աղբատար մեքենա հետևի բարձմամբ 15-16 խ/մ տարողունակությամբ Լոտ 3՝ 2 հատ Աղբատար մեքենա հետևի բարձմամբ 9-11 խ/մ տարողունակությամբ Լոտ 4՝ 2 հատ Աղբատար մեքենա հետևի բարձմամբ 6-8 խ/մ տարողունակությամբ Լոտ 5՝ 1 հատ Աղբատար մեքենա կողային բարձմամբ 15-16 խ/մ տարողունակությամբ Լոտ 6՝ 3 հատ Աղբատար մեքենա կողային բարձմամբ 9-10 խ/մ տարողունակությամբ Վարկ No. P148836 ՀՆՀ No.՝ SILD-AFG-25 Ամսաթիվ՝ 09.01.2024թ. 1. Հայաստանի Հանրապետությունը ստացել է ֆինանսավորում Համաշխարհային Բանկից Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի իրականացման համար և նախատեսում է գումարի մի մասով իրականացնել ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ, Մասիս, Արարատ, ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր, ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակ, ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքների համար 16 հատ աղբատար մեքենաների գնում /բաղկացած 6 լոտից/ պայմանագիրը: Այս պայմանագիրը համատեղ ֆինանսավորվելու է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից: Մրցույթի գործընթացը կկարգավորվի Համաշխարհային բանկի գնումների կանոնակարգով: Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը սույնով հրավիրում է իրավասու հայտատուներին ներկայացնել կնքված հայտեր հետևյալ ապրանքների համար՝ Լոտ 1՝ 3 հատ Աղբատար մեքենա հետևի բարձմամբ 18-19 խ/մ տարողունակությամբ Լոտ 2՝ 5 հատ Աղբատար մեքենա հետևի բարձմամբ 15-16 խ/մ տարողունակությամբ Լոտ 3՝ 2 հատ Աղբատար մեքենա հետևի բարձմամբ 9-11 խ/մ տարողունակությամբ Լոտ 4՝ 2 հատ Աղբատար մեքենա հետևի բարձմամբ 6-8 խ/մ տարողունակությամբ Լոտ 5՝ 1 հատ Աղբատար մեքենա կողային բարձմամբ 15-16 խ/մ տարողունակությամբ Լոտ 6՝ 3 հատ Աղբատար մեքենա կողային բարձմամբ 9-10 խ/մ տարողունակությամբ Առաքման ժամանակահատվածը կազմում է 120 օր։ 2. Մրցույթը կիրականացվի միջազգային մրցակցային գնումների միջոցով՝ օգտագործելով Հայտերի ներկայացնելու հրավեր (ՀՆՀ), ինչպես նշված է Համաշխարհային բանկի «Ներդրումային ծրագրերի ֆինանսավորմամբ (ՆԾՖ) վարկառուների համար գնումների կանոնակարգում» «Ապրանքներ, Աշխատանքներ, Ոչ խորհրդատվական և Խորհրդատվական ծառայություններ (Չորրորդ հրատարակություն, 2020 թվականի նոյեմբեր, Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկ և Միջազգային զարգացման ասոցիացիա) («Գնումների կանոնակարգ») և բաց է բոլոր իրավասու հայտատուների համար, ինչպես սահմանված է Գնումների կանոնակարգով: 3. Հետաքրքրված իրավասու հայտատուները կարող են լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի գնումների բաժնի պետից Գուրգեն Մացոյանից հետևյալ էլ.փոստով՝ procurement@atdf.am և ստանալ պարզաբանումներ մրցութային փաստաթղթի վերաբերյալ աշխատանքային ժամերին 9:00-ից մինչև 18:00 ստորև նշված հասցեում: 4. Մրցութային փաստաթուղթը հայերեն լեզվով տեղադրված է www.armeps.am, www.gnumner.am և www.atdf.am կայքէջերում: Հայտերը պետք է ներկայացվեն միայն էլեկտրոնային եղանակով՝ էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am կայքի) համակարգի միջոցով ամենաուշը 2024թ-ի փետրվարի 6-ին, ժամը 12:00-ին: Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը չեն ընդունվում Armeps Համակարգի կողմից։ 5. Բոլոր հայտերը պետք է ուղեկցվեն «Հայտի ապահովման հայտարարագրով»: Հայտի ապահովման հայտարարագիր պահանջվում է յուրաքանչյուր լոտի համար: 6. Հայտատուները կարող են հայտ ներկայացնել մեկ կամ մի քանի Լոտերի (պայմանագրերի) համար, ինչպես հետագայում սահմանված է Հայտերի (պայմանագրերի) ներկայացնելու հրավերում: Հայտատուներին, ովքեր ցանկանում են զեղչեր առաջարկել մեկից ավելի Լոտ (պայմանագիր) կնքելու համար, կթույլատրվի դա անել, պայմանով, որ այդ զեղչերը ներառված են հայտի նամակում: 7. Վերևում հիշատակված հասցեն է. Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ ՀՀ, ք. Երևան, 0037, Կ.Ուլնեցու 31, 406 սենյակ, 4-րդ հարկ Հեռ.՝ +37460 501 560 (+505) Էլ.-փոստ՝ procurement@atdf.am

Դիտել ավելին

10.01.2024 10.01.2024 Մրցութային փաթեթ

ՀՀ ԷՆ Զբոսաշրջության կոմիտեի կարիքների համար կահույքի ձեռքբերում

Առաջարկների ներկայացման հրավեր (ITQ) - Ապրանքների Գնում
ՏԵՂԱԿԱՆ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՄԲ

Ծրագրի անվանումը՝ «Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքի զարգացման ծրագիր» (ՏՏԵԶԾ)
Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ LEIDP-FG-SH-01
Գնորդը՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
Երկիրը՝ Հայաստանի Հանրապետություն
Պայմանագրի անվանոում՝ «ՀՀ ԷՆ Զբոսաշրջության կոմիտեի կարիքների համար կահույքի ձեռքբերում»
Պայմանագրի համարը ՝ LEIDP-FG-SH-01
Ամսաթիվը՝ 21 օգոստոսի 2023թ.

Հարգելի Մատակարար,

1. Դուք հրավիրվում եք ներկայացնելու գնային առաջարկ հետևյալ ապրանքի մատակարարման համար` «ՀՀ ԷՆ Զբոսաշրջության կոմիտեի կարիքների համար կահույքի ձեռքբերում» ։

Կից Հավելված 1-ում տրվում են պահանջվող ապրանքների տեխնիկական մասնագրերը:

2. Անհրաժեշտ է ներկայացնել գնային առաջարկ սույն հրավերում նշված բոլոր ապրանքների համար: Գնային առաջարկը կգնահատվի ամբողջությամբ և պայմանագիրը կշնորհվի այն կազմակերպությանը, որը կառաջարկի ամենացածր ընդհանուր գինը` առաջարկում նշված բոլոր ապրանքների համար:

3. Մրցույթի մասնակիցները պետք է ներկայացնեն իրենց առաջարկներն էլեկտրոնային եղանակով՝ էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգի միջոցով մինչև 2023թ-ի սեպտեմբերի 4-ը, ժամը 12:30-ը: Հայտը ներկայացնելիս առաջնորդվել www.armeps.am կայքի (կայքի վերևի ձախ անկյունում) տեղադրված ժամացույցով և ուշադրություն դարձնել www.armeps.am կայքում սահմանված` «Ժամանակի սահմանափակում հայտերի ստացման կամ մասնակցության հայտերի համար» մասով սահմանված վերջնաժամկետին:
Վերջնաժամկետից ուշ ներկայացված հայտերը համակարգի կողմից չեն ընդունվում:

4. Ձեր հայտը պետք է ներկայացվի հայերեն լեզվով: Գնային առաջարկի հետ միասին պետք է ներկայացվեն նշված յուրաքանչյուր ապրանքի վերաբերյալ տեխնիկական փաստաթղթեր, կատալոգներ և այլ տեղեկատվություն ապրանքի մասին:

5. Ձեր առաջարկը/ները/ պետք է ներկայացվեն հետևյալ հրահանգներից յուրաքանչյուրին և կցվող պայմանագրին համաձայն: Կցված «Ապրանքների մատակարարման պայմանները» հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մաս:
(i) Գներ: Գները պետք է առաջարկվեն ՀՀ դրամով ընդհանուր գնի համար համապատասխան տեղադրման վայրում (ըստ տեխնիկական առաջադրանքում նշված ապրանքների մատակարարման վայրի ցանկի), ներառյալ տեղափոխումը, ապահովագրությունը, բեռնափոխադրումն և բեռնաթափումը:

(ii) Առաջարկների գնահատում: Տեխնիկական մասնագրերին համապատասխանող առաջարկները կենթարկվեն նշանակման վայրում ընդհանուր գնի համեմատության` համաձայն 2-րդ կետի:
Առաջարկների գնահատման ժամանակ Գնորդը յուրաքանչյուր առաջարկի համար կսահմանի ճշտված գին` կատարելով թվաբանական կամ այլ սխալների ուղղում հետևյալ կերպ`
(ա) եթե անհամաձայնություն կա թվերով և բառերով արտահայտված արժեքների միջև, ապա որոշիչ կլինեն բառերով արտահայտված արժեքները;
(բ) եթե անհամաձայնություն կա տվյալ ապրանքի միավոր սակագնի և նրա ընդհանուր արժեքի միջև, որն առաջանում է բազմապատկելով միավոր գինը քանակության հետ, որոշիչ կլինի առաջարկված միավոր սակագինը,
(գ) եթե մատակարարը հրաժարվում է ընդունել ուղղումը, իր առաջարկը կմերժվի:

Որակավորմանն ուղղված պահանջներ
Ամենացածր գնահատված հայտը որոշելուց հետո Գնորդը պետք է իրականացնի Հայտատուի հետորակավորման գնահատումը կիրառելով ստորև սահմանված պահանջները: Ստորև չնշված պահանջները չպետք է կիրառվեն Մատակարարի որակավորման գնահատման ժամանակ:
Հայտատուներին ներկայացվում են հետևյալ որակավորմանն ուղղված պահանջներ.
(ա) Ֆինանսական հնարավորություններ.
 Մատակարարը իր հայտում պետք է ներկայացնի պետական բյուջեի նկատմամբ պարտավորությունների կատարման վերաբերյալ տեղեկանք, որը պետք է լինի թողարկված ոչ ուշ քան 15 օր` մինչ հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը,
 Մատակարարը պետք է տրամադրի համապատասխան փաստաթուղթ, որը վկայում է ֆինանսական կայուն կարգավիճակի մասին,
 Վաճառքի շրջանառությունը վերջին երեք տարիների ընթացքում (2020-2022թթ.) պետք է լինի ավել առաջարկած գնից:
(բ) Փորձ և տեխնիկական կարողություն.
 Հայտատուն պետք է ներկայացնի փաստաթղթային վկայություն առ այն, որ ունի նմանատիպ ապրանքների /կահույքի մատակարարման/ հաջողությամբ ավարտված նվազագույնը երկու (2) պայմանագիր վերջին երեք տարիների ընթացքում(2020-2022թթ.):
 Համատեղ գործունեության (ՀԳ) հանդես գալու դեպքում, ՀԳ-ի բոլոր անդամները միասին պետք է ապահովեն Ֆինանսական հնարավորությունների ու Փորձի և տեխնիկական կարողության ամբողջական պահանջները:

(iii) Գնման պատվերի/պայմանագրի շնորհում. Գնման պատվերը կշնորհվի այն հայտատուին, որի ճշգրտված գինը կլինի նվազագույնը, և որը կհամապատասխանի Գնորդի կողմից սահմանված Որակավորման ուղղված պահանջներին: Հաղթող մասնակիցը կստորագրի կցված պայմանագիրը և «Ապրանքների մատակարարման պայմաններ» փաստաթուղթը:

(iv) Առաջարկի վավերականությունը. Ձեր առաջարկը/-ները/ վավեր է քառասուն հինգ /45/ օրվա ընթացքում սկսած առաջարկի/-ների/ ներկայացման վերջնաժամկետից, ինչպես նշված է Առաջարկների ներկայացման հրավերի կետ 3-ում:
6. Լրացուցիչ տեղեկություններ կարելի է ստանալ`
ՀՀ, Երևան, Կ. Ուլնեցու 31, 0037, ՀՏԶՀ գրասենյակ, Գնումների բաժին, 407 սենյակ
Հեռախոս: (374 60) 50 15 60
Էլ-հասցե: procurement@atdf.am
7. Ստուգումներ և աուդիտ
7.1 Մատակարարը պետք է կատարի Գնորդի բոլոր ցուցումները, որոնք համապատասխանում են տվյալ տեղանքի համար կիրառելի օրենքներին:
7.2 Բանկը իրավունք ունի պահանջել Մատակարարից, նրա ենթակապալառուներից և խորհրդատուներից թույլ տալ Բանկին ստուգել իրենց հաշիվներն ու հաշվապահությունը, ինչպես նաև այլ փաստաթղթեր կապված մրցութային գործընթացի և պայմանագրի իրականացման հետ և աուդիտ անցկացնել Բանկի կողմից նշանակված աուդիտորական կազմակերպության կողմից: Մատակարարները, իր ենթակապալառուները և խորհրդատուները պետք է ուշադրություն դարձնեն Պայմանագրի կետ 5-ին, համաձայն որի մտադրված գործողությունները` Բանկի կողմից ստուգումներ կամ աուդիտ իրականացնելու իրավունքից օգտվելուց խոչընդոտելը, կհանգեցնի պայմանագրի դադարեցման (ինչպես նաև Գնումների ընթացակարգի համաձայն` կհամարվի ոչ ընդունելի):

Դիտել ավելին

21.08.2023 10.01.2024 Մրցութային փաթեթ

ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի Փոքր Թաղի զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների վերականգնում

Հայտերի ներկայացման հրավեր


Երկիրը՝ Հայաստանի Հանրապետություն
Ծրագիրը՝ Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագիր /ՏՏԵԶ/
Վարկ No՝ P150327
Պայմանագրի անվանումը՝ ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի Փոքր Թաղի զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների վերականգնում
Պայմանագիր No՝ TUR- 16
04 դեկտեմբեր 2023թ.

1. Հայաստանի Հանրապետությունը Համաշխարհային բանկից ստացել է ֆինանսավորում Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրի համար և մտադիր է միջոցների մի մասն օգտագործել TUR-16 «ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի Փոքր Թաղի զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների վերականգնում» պայմանագրի շրջանակներում վճարումներ իրականացնելու համար:
2. Սույնով Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը հրավիրում է ներկայացնել կնքված մրցութային հայտեր իրավասու մասնակիցներից` TUR-16 «ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի Փոքր Թաղի զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների վերականգնում» շինարարական աշխատանքների համար:
Աշխատանքները ներառում են՝
 Մեժլումյան և Վազանց փողոցների և դրանց ճյուղավորումների ասֆալտբետոնե և քարով սալարկված հատվածների վերակառուցում։
 Մեժլումյան փողոցում գտնվող հակահրդեհային հիդրանտի տեղափոխում դիտահորի մեջ։
 Մեժլումյան և Վազանց փողոցների կոյուղու ցանցի հատվածային վերակառուցում։
 Մեժլումյան և Վազանց փողոցների նոր հենապատերի կառուցում և գոյություն ունեցող հենապատերի ուժեղացում։
 Մեժլումյան և Վազանց փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի հիմնում։
 Մեժլումյան փողոցին կից համայնքապատկան տարածքում երկարաժամկետ, իսկ Չինարի ծառի հարակից տարածքում ժամանակավոր ավտոկայանետեղիների հիմնում։
 Մեժլումյան փողոցի Չինարի ծառի հարակից հրապարակի (աղբյուրի) մոտ ժամանակավոր հանգստի զոնայի կառուցում։
 Մեժլումյան փողոցի Չինարի ծառի հարակից տարածքում գտնվող համայնքային երկհարկանի շինության վերակառուցում տեղեկատվական կենտրոնի։
Փոքր թաղի տարածքի կահավորում զբոսաշրջային և ճանապարհային ցուցանակներով, նստարաններով և աղբամաններով։
Բոլոր աշխատանքների նախատեսված ավարտման ժամկետ՝ 270 օր սկսած Աշխատանքների մեկնարկից:
Որակավորման չափանիշներն են (որոնք չեն սահմանափակվում*)
ա/ վերջին երեք տարիներից որևէ մեկ տարում հաջողությամբ կատարված 547,000,000 ՀՀ դրամի շին. Աշխատանքների ծավալ,
բ/ վերջին հինգը տարվա ընթացքում որպես գլխավոր կապալառու, ՀԳ անդամ կամ ենթակապալառու կատարած առնվազն երկու պայմանագրեր` ճանապարների կառուցման և/կամ վերակառուցման աշխատանքները,
Ներկայացվող աշխատանքի արժեքը չպետք է պակաս լինի 283,000,000 ՀՀ դրամից, կամ մեկ պայմանագիր առնվազն 566,000,000 ՀՀ դրամ,
գ/ շինարարական փորձը հետևյալ հաջող ավարտված հիմնական աշխատանքներում պետք է լինի՝ հասարակական շենքերի կառուցման և/կամ վերակառուցման աշխատանքներ,
դ/ նվազագույնը 90,000,000 ՀՀ դրամի իրացվելի միջոցներ և/կամ վարկային գիծ,
ե/ որպես պայմանագրի շնորհման նախապայման, հայտատուն պետք է ներկայացնի ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից հաստատված «Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում» լիցենզիա «Տրանսպորտային», «Բնակելի, հասարակական և արտադրական», «Հիդրոտեխնիկական», «Էներգետիկ» ներդիրներով։
*Որակավորման պահանջների վերաբերյալ լրացուցիչ մանրամասներ ներկայացված են մրցութային փաստաթղթում (Բաժին III. Գնահատման և Որակավորման չափանիշներ):
3. Մրցույթն իրականացվելու է Ազգային մրցակցային մրցույթի (NCB) միջոցով, համաձայն Համաշխարհային բանկի ուղեցույցների` «Ապրանքների, աշխատանքների և ոչ-խորհրդատվական ծառայությունների գնում ՄԶՎԲ փոխառությունների և Համաշխարհային բանկի վարկերի ու դրամաշնորհների փոխառուների կողմից» (հունվար 2011 թ, վերանայված հուլիս 2014 թ.) «Գնումների ուղեցույցներ»: Մրցույթը բաց է Գնումների ուղեցույցում սահմանված բոլոր իրավասու հայտատուների համար: Ի հավելումն` խնդրում ենք ծանոթանալ գնումների ուղեցույցի 1.6 և 1.7 կետերին, որտեղ ներկայացված է Համաշխարհային Բանկի քաղաքականությունը շահերի բախման վերաբերյալ:
4. Շահագրգիռ իրավասու հայտատուները կարող են ամբողջական փաթեթը ներբեռնել www.gnumner.am, www.armeps.am կամ www.atdf.am կայքերից: Ցանկացած կազմակերպություն կարող է գրանցվել էլեկտրոնային գնումների համակարգում և ներկայացնել Հայտը ARMEPS էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով (www.armeps.am):
Հայտնում ենք, որ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը պատասխանատվություն չի կրում հայտատուի կողմից վերոնշյալ կայքերից մրցութային փաթեթի սխալ կամ ոչ ամբողջական ներբեռնման, ինչպես նաև հետագայում հրավերի փոփոխությունների առկայության դեպքում դրանց բացթողնման համար:
5. Հայտերը պետք է ներկայացվեն միայն էլեկտրոնային եղանակով՝ էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am կայքէջի) համակարգի միջոցով ամենաուշը 2024 թվականի հունվարի 11-ին ժամը 12:00-ին: Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը չեն ընդունվում Համակարգի կողմից։
6. Բոլոր հայտերը պետք է ուղեկցվեն Մրցույթի ապահովման հայտարարագրով:
7. Պատվիրատուի հասցեն ներկայացված է ստորև`
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
պարոն Սարգիս Բաղինյանին, Գործադիր տնօրեն
ՀՀ, ք. Երևան 0037, Կ. Ուլնեցու 31
Հեռ.՝ +374 060 501 560
Էլ. Հասցե` procurement@atdf.am
Վեբկայք` www.atdf.am

Դիտել ավելին

10.01.2024 09.05.2024 Մրցութային փաթեթ