Download Procurement Plan
Անվանում 
Հայտարարության տեքստը 
Սկիզբ 
Ավարտ 
Մրցույթային փաթեթը 
Երասխի դպրոցի մեկ մասնաշենքի վերակառուցում, մանկապարտեզի տեղակայումովՀայտերի ներկայացման հրավեր
Հայաստանի Հանրապետություն
4 մարտի 2019թ.
Սոցիալական Ներդրումների և Տեղական Զարգացման Ծրագիր
Վարկ No P148836
Պայմանագիր № TAT-11
ՀՀ Արարատի մարզի Երասխի դպրոցի մեկ մասնաշենքի վերակառուցում` մանկապարտեզի տեղակայումով
1. Հայաստանի Հանրապետությունը Համաշխարհային բանկից ստացել է ֆինանսավորում Սոցիալական Ներդրումների և Տեղական Զարգացման Ծրագրի համար և մտադիր է միջոցների մի մասն օգտագործել «ՀՀ Արարատի մարզի Երասխի դպրոցի մեկ մասնաշենքի վերակառուցում` մանկապարտեզի տեղակայումով» պայմանագրի շրջանակներում վճարումներ իրականացնելու համար:
2. Սույնով ՀՀ Արարատի մարզի Երասխ համայնքի Ծրագրի իրականացման կոմիտեն հրավիրում է ներկայացնել կնքված փաթեթներ իրավասու մասնակիցներից` «ՀՀ Արարատի մարզի Երասխի դպրոցի մեկ մասնաշենքի վերակառուցում` մանկապարտեզի տեղակայումով» մրցույթի համար: Որակավորման պահանջները ներառում են. ա/ վերջին երեք տարիներից որևէ մեկ տարում հաջողությամբ կատարված 165,000,000 ՀՀ դրամի շին. Աշխատանքների ծավալ, բ/ վերջին հինգը տարվա ընթացքում որպես գլխավոր կապալառու կատարած առնվազն երկու պայմանագրեր` քաղաքացիական շենքերի կառուցման և/կամ վերակառուցման: Ներկայացվող աշխատանքներից յուրաքանչյուրի արժեքը չպետք է պակաս լինի 116,000,000 ՀՀ դրամից, կամ մեկ պայմանագիր առնվազն 232,000,000 ՀՀ դրամ, գ/ նվազագույնը 27,000,000 ՀՀ դրամի իրացվելի միջոցներ և/կամ վարկային գիծ, դ/ որպես պայմանագրի շնորհման նախապայման, հայտատուն պետք է ներկայացնի ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության կողմից հաստատված «Քաղաքացիական» լիցենզիա:
3. Մրցույթն իրականացվելու է Ազգային մրցակցային մրցույթի միջոցով, համաձայն Համաշխարհային բանկի ուղեցույցների` «Ապրանքների, աշխատանքների և ոչ-խորհրդատվական ծառայությունների գնում ՄԶՎԲ փոխառությունների և Համաշխարհային բանկի վարկերի ու դրամաշնորհների փոխառուների կողմից» Հունվար 2011 թ. Վերանայված Հուլիս 2014 թ. «Գնումների ուղեցույցներ»: Բացի այդ, խնդրում ենք ծանոթանալ նաև 1.6 և 1.7 ենթակետերի հետ, որոնք սահմանում են Համաշխարհային բանկի քաղաքականությունը շահերի բախման մասով:
4. Հայտերը պետք է ներկայացվեն միայն էլեկտրոնային եղանակով՝ էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am կայքի) համակարգի միջոցով ամենաուշը 2019թ-ի ապրիլի 1 ին, ժամը 10:00-ին: Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը չեն ընդունվում Համակարգի կողմից։
5. Բոլոր առաջարկները պետք է ուղեկցվեն մրցույթի ապահովման հայտարարագրով:
մարտի 05, 2019ապրիլի 02, 2019Մրցութային փաթեթ
Հայաստանի տարածքային հիմնադրամի պաշտոնական կայք Design & Development 2015