Download Procurement Plan
Անվանում 
Հայտարարության տեքստը 
Սկիզբ 
Ավարտ 
Մրցույթային փաթեթը 
Պառավաքարի խմելու ջրի բաշխիչ ցանցի վերակառուցումՀայտերի ներկայացման հրավեր
Հայաստանի Հանրապետություն
12 նոյեմբերի 2019թ.
Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագիր
Վարկ No P148836
Պայմանագիր № TTV-18
Պառավաքարի խմելու ջրի բաշխիչ ցանցի վերակառուցում
1. Հայաստանի Հանրապետությունը Համաշխարհային բանկից ստացել է ֆինանսավորում Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի համար և մտադիր է միջոցների մի մասն օգտագործել «Պառավաքարի խմելու ջրի բաշխիչ ցանցի վերակառուցում» պայմանագրի շրջանակներում վճարումներ իրականացնելու համար:
2. Սույնով ՀՀ Տավուշի մարզի Պառավաքար համայնքի Ծրագրի իրականացման կոմիտեն հրավիրում է ներկայացնել կնքված փաթեթներ իրավասու մասնակիցներից` «Պառավաքարի խմելու ջրի բաշխիչ ցանցի վերակառուցում» մրցույթի համար: Որակավորման պահանջները ներառում են. ա/ վերջին երեք տարիներից որևէ մեկ տարում հաջողությամբ կատարված 206,000,000 ՀՀ դրամի շին. աշխատանքների ծավալ, բ/ վերջին հինգը տարվա ընթացքում որպես գլխավոր կապալառու կատարած առնվազն երկու պայմանագրեր` ջրագծերի կառուցման և/կամ վերակառուցման: Ներկայացվող աշխատանքներից յուրաքանչյուրի արժեքը չպետք է պակաս լինի 149,000,000 ՀՀ դրամից, կամ մեկ պայմանագիր առնվազն 298,000,000 ՀՀ դրամ, գ/ նվազագույնը 34,000,000 ՀՀ դրամի իրացվելի միջոցներ և/կամ վարկային գիծ, դ/ որպես պայմանագրի շնորհման նախապայման, հայտատուն պետք է ներկայացնի ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության կողմից հաստատված «Հիդրոտեխնիկական» լիցենզիա:
3. Մրցույթն իրականացվելու է Ազգային մրցակցային մրցույթի միջոցով, համաձայն Համաշխարհային բանկի ուղեցույցների` «Ապրանքների, աշխատանքների և ոչ-խորհրդատվական ծառայությունների գնում ՄԶՎԲ փոխառությունների և Համաշխարհային բանկի վարկերի ու դրամաշնորհների փոխառուների կողմից» Հունվար 2011 թ. վերանայված Հուլիս 2014 թ. «Գնումների ուղեցույցներ»: Բացի այդ, խնդրում ենք ծանոթանալ նաև 1.6 և 1.7 ենթակետերի հետ, որոնք սահմանում են Համաշխարհային բանկի քաղաքականությունը շահերի բախման մասով:
4. Հայտերը պետք է ներկայացվեն միայն էլեկտրոնային եղանակով՝ էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am կայքի) համակարգի միջոցով ամենաուշը 2019թ-ի դեկտեմբերի 10 ին, ժամը 10:00-ին: Ընդ որում, հայտը կազմող փաստաթղթերը պետք է լինեն կնքված, ստորագրված և բնօրինակից սկանավորված կամ էլեկտրոնային ստորագրությամբ հաստատված: Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը չեն ընդունվում Համակարգի կողմից։
5. Բոլոր առաջարկները պետք է ուղեկցվեն մրցույթի ապահովման հայտարարագրով:
նոյեմբերի 12, 2019դեկտեմբերի 10, 2019Մրցութային փաթեթ
Հայաստանի տարածքային հիմնադրամի պաշտոնական կայք Design & Development 2015