Download Procurement Plan
Անվանում 
Հայտարարության տեքստը 
Սկիզբ 
Ավարտ 
Մրցույթային փաթեթը 
Գյումրու "Սուրբ Մարիամ" մանկապարտեզի կառուցումՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ
Հայաստանի Հանրապետություն
10 մարտի 2020թ.
Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագիր
Վարկ No P148836
Պայմանագիր № TSH-21
Գյումրու «Սուրբ Մարիամ» մանկապարտեզի կառուցում
1. Հայաստանի Հանրապետությունը Համաշխարհային բանկից ստացել է ֆինանսավորում Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի համար և մտադիր է միջոցների մի մասն օգտագործել «Գյումրու «Սուրբ Մարիամ» մանկապարտեզի կառուցում» պայմանագրի շրջանակներում վճարումներ իրականացնելու համար:
2. Սույնով ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի Ծրագրի իրականացման կոմիտեն հրավիրում է ներկայացնել կնքված փաթեթներ իրավասու մասնակիցներից` «Գյումրու «Սուրբ Մարիամ» մանկապարտեզի կառուցում» մրցույթի համար: Որակավորման պահանջները ներառում են. ա/ վերջին երեք տարիներից որևէ մեկ տարում հաջողությամբ կատարված 277,000,000 ՀՀ դրամի շին. աշխատանքների ծավալ, բ/ վերջին հինգը տարվա ընթացքում որպես գլխավոր կապալառու կատարած առնվազն երկու պայմանագրեր` քաղաքացիական շենքերի կառուցման և/կամ վերակառուցման: Ներկայացվող աշխատանքներից յուրաքանչյուրի արժեքը չպետք է պակաս լինի 158,000,000 ՀՀ դրամից, կամ մեկ պայմանագիր առնվազն 316,000,000 ՀՀ դրամ, գ/ նվազագույնը 30,000,000 ՀՀ դրամի իրացվելի միջոցներ և/կամ վարկային գիծ, դ/ որպես պայմանագրի շնորհման նախապայման, հայտատուն պետք է ներկայացնի ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից հաստատված «Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում» լիցենզիա «Բնակելի, հասարակական և արտադրական», «Հիդրոտեխնիկական» և «էներգետիկ» ներդիրներով:
3. Մրցույթն իրականացվելու է Ազգային մրցակցային մրցույթի միջոցով, համաձայն Համաշխարհային բանկի ուղեցույցների` «Ապրանքների, աշխատանքների և ոչ-խորհրդատվական ծառայությունների գնում ՄԶՎԲ փոխառությունների և Համաշխարհային բանկի վարկերի ու դրամաշնորհների փոխառուների կողմից» Հունվար 2011 թ. վերանայված Հուլիս 2015 թ. «Գնումների ուղեցույցներ»: Բացի այդ, խնդրում ենք ծանոթանալ նաև 1.6 և 1.7 ենթակետերի հետ, որոնք սահմանում են Համաշխարհային բանկի քաղաքականությունը շահերի բախման մասով:
4. Հայտերը պետք է ներկայացվեն միայն էլեկտրոնային եղանակով՝ էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am կայքի) համակարգի միջոցով ամենաուշը 2020թ-ի ապրիլի 7 ին, ժամը 10:00-ին: Ընդ որում, հայտը կազմող փաստաթղթերը պետք է լինեն կնքված, ստորագրված և բնօրինակից սկանավորված կամ էլեկտրոնային ստորագրությամբ հաստատված: Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը չեն ընդունվում Համակարգի կողմից։
5. Բոլոր առաջարկները պետք է ուղեկցվեն մրցույթի ապահովման հայտարարագրով:
մարտի 10, 2020ապրիլի 07, 2020Մրցութային փաթեթ
Դվինի հուշարձանների մասնակի վերականգնում և ամրակայումՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ
Հայաստանի Հանրապետություն
30 մարտի 2020թ.
Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագիր
Վարկ No P150327
Պայմանագրեր № TUR-04-1-2

«Հայաստանի պատմական մայրաքաղաք Դվինի հուշարձանների մասնակի
վերականգնում և ամրակայում»
1. Հայաստանի Հանրապետությունը Համաշխարհային բանկից ստացել է ֆինանսավորում Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրի համար և մտադիր է միջոցների մի մասն օգտագործել TUR-04-1-2, «Հայաստանի պատմական մայրաքաղաք Դվինի հուշարձանների մասնակի վերականգնում և ամրակայում» պայմանագրի շրջանակներում վճարումներ իրականացնելու համար:
2. Սույնով Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը հրավիրում է ներկայացնել կնքված փաթեթներ իրավասու մասնակիցներից` «Հայաստանի պատմական մայրաքաղաք Դվինի հուշարձանների մասնակի վերականգնում և ամրակայում» շինարարական աշխատանքների համար:
Որակավորման պահանջները ներառում են.
ա/ վերջին երեք տարիներից որևէ մեկ տարում հաջողությամբ կատարված 300,500,000 ՀՀ դրամի շին. աշխատանքների ծավալ, բ/ վերջին հինգը տարվա ընթացքում որպես գլխավոր կապալառու, ՀԳ անդամ կամ ենթակապալառու կատարած առնվազն երկու պայմանագրեր` պատմամշակութային հուշարձանների կոնսերվացման, վերականգնման և/կամ վերակառուցման աշխատանքների:
Ներկայացվող աշխատանքների մեկ պայմանագրի արժեքը չպետք է պակաս լինի 20,000,000 ՀՀ դրամից, գ/ նվազագույնը 49,000,000 ՀՀ դրամի իրացվելի միջոցներ և/կամ վարկային գիծ, դ/ որպես պայմանագրի շնորհման նախապայման, հայտատուն պետք է ներկայացնի ՀՀ Քաղաքաշինության կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե կողմից հաստատված «Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում» լիցենզիա «Բնակելի, հասարակական և արտադրական» ներդիրով։
3. Մրցույթն իրականացվելու է Ազգային մրցակցային մրցույթի միջոցով, համաձայն Համաշխարհային բանկի ուղեցույցների` «Ապրանքների, աշխատանքների և ոչ-խորհրդատվական ծառայությունների գնում ՄԶՎԲ փոխառությունների և Համաշխարհային բանկի վարկերի ու դրամաշնորհների փոխառուների կողմից» հունվար 2011թ., վերանայված հուլիս 2014թ. «Գնումների ուղեցույցներ»: Բացի այդ, խնդրում ենք ծանոթանալ նաև 1.6 և 1.7 ենթակետերի հետ, որոնք սահմանում են Համաշխարհային բանկի քաղաքականությունը շահերի բախման մասով:
4. Հայտերը պետք է ներկայացվեն միայն էլեկտրոնային եղանակով՝ էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am կայքէջի) համակարգի միջոցով ամենաուշը 2020 թվականի ապրիլի 27-ին ժամը 10:00-ին: Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը չեն ընդունվում Համակարգի կողմից։
5. Բոլոր առաջարկները պետք է ուղեկցվեն մրցույթի ապահովման հայտարարագրով:
մարտի 30, 2020ապրիլի 27, 2020Մրցութային փաթեթ
Հայաստանի տարածքային հիմնադրամի պաշտոնական կայք Design & Development 2015