Download Procurement Plan
Անվանում 
Հայտարարության տեքստը 
Սկիզբ 
Ավարտ 
Մրցույթային փաթեթը 
Ջերմուկ քաղաքի զբոսաշրջության ենթակառուցվածքների և ճանապարհների վերակառուցում (3 լոտ) TUR-11.2.3.6 Լոտ 1՝ Շահումյանի, Վ. Վարդանյանի, Մյասնիկյանի, Մելիք Ադամյանի և Չարենցի փողոցների վերանորոգում, վերականգնում և «Քարայծ» տանող ճեմուղու կառուցում TUR 11.2 Լոտ 2՝ Մաշտոցի փողոցի բարեկարգում TUR 11.3 Լոտ 3՝ Գնդեվանքի քայլարշավային արահետի բարեկարգում TUR 11.6Հայտերի ներկայացման հրավեր

Երկիրը՝ Հայաստանի Հանրապետություն
Ծրագիրը՝ Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման /ՏՏԵԶ/
Վարկ No՝ P150327
Պայմանագրի անվանումը՝ Ջերմուկ քաղաքի զբոսաշրջության ենթակառուցվածքների և ճանապարհների վերակառուցում (3 լոտ)
Լոտ 1՝ Շահումյանի, Վ. Վարդանյանի, Մյասնիկյանի, Մելիք Ադամյանի և Չարենցի փողոցների վերանորոգում, վերականգնում և «Քարայծ» տանող ճեմուղու կառուցում TUR 11.2
Լոտ 2՝ Մաշտոցի փողոցի բարեկարգում TUR 11.3
Լոտ 3՝ Գնդեվանքի քայլարշավային արահետի բարեկարգում TUR 11.6
Պայմանագիր No՝ TUR-11.2.3.6
25 մայիսի 2021թ.

1. Հայաստանի Հանրապետությունը Համաշխարհային բանկից ստացել է ֆինանսավորում Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրի համար և մտադիր է միջոցների մի մասն օգտագործել TUR-11.2.3.6 Ջերմուկ քաղաքի զբոսաշրջության ենթակառուցվածքների և ճանապարհների վերակառուցում (3 լոտ) պայմանագրի շրջանակներում վճարումներ իրականացնելու համար:
2. Սույնով Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը հրավիրում է ներկայացնել կնքված մրցութային հայտեր իրավասու մասնակիցներից` Ջերմուկ քաղաքի զբոսաշրջության ենթակառուցվածքների և ճանապարհների վերակառուցում (3 լոտ) շինարարական աշխատանքների համար:
Աշխատանքները ներառում են՝
Լոտ 1 Շահումյանի, Վ. Վարդանյանի, Մյասնիկյանի, Մելիք Ադամյանի և Չարենցի փողոցների վերանորոգում, վերականգնում և «Քարայծ» տանող ճեմուղու կառուցում TUR 11.2՝
Շահումյանի, Վ. Վարդանյանի, Մյասնիկյանի, Մելիք Ադամյանի և Չարենցի փողոցների վերականգնում, բարեկարգում և «Քարայծ» տանող ճեմուղու կառուցում համապատասխան ճանապարհների երկայնքով լուսավորության համակարգի բարելավում, ջրահեռացման տարրերով համալրում։ Երթևեկելի մասի ա/բ ծածկի, մայթերի, սիզամարգերի, իջատեղերի նորոգման աշխատանքներ, նշագծում /նաև ճանապարհի երկայնքով հեծանվաուղու/ և նոր նշանների տեղադրում, նոր դեկորատիվ պատեր, նստարանների և աղբամանների տեղադրում, ըստ անհրաժեշտության զբոսաշրջային և ճանապարհային ցուցանակներով կահավորում։ Շահումյան փողոցի հուշարձանի տարածքի բարեկարգում։ «Քարայծ» տանող ճեմուղու կառուցում մասով նախատեսվում է «Քարայծ»-ի մոտի այգու բարեկարգում, գոյություն ունոցող ջրագծերի և գազատարի տեղափոխում, արտաքին լուսավորություն, բրեկչա տիպի երեսապատումով։
Լոտ 2 Մաշտոցի փողոցի բարեկարգում TUR 11.3՝
Աշխատանքները սկսվում են Ջերմուկի ճոպանուղու սկզբնամասի հուշաքարից և ձգվում մինչև Ջերմուկի միակ բարձրահարկ շենքը (մոտ 2,3կմ)։ Նախատեսվում է նաև Մաշտոցի փողոցի վերջնամասից սկիզբ առնող և նորակառույց եկեղեցու մոտով անցնող Ազատամարտիկների փողոցի (մոտ 0,5կմ) վերականգնում:
Մաշտոցի և Ազատամարտիկների փողոցներում նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ աշխատանքները՝
- ճանապարհի երփևեկելի մասի ասֆալտապատման ամբողջական վերականգնում
- գոյուփյուն ունեցող մայթեր վերականգնում, նոր մայթերի կառուցում (Ազատամարտիկների փողոց)
- ճանապարհի երկայնքով հեծանվաուղու գծանշում
- ճանապարհի երկայնքով լուսավորման համակարգի բարելավում
- ջրահեռացման տարրերով համալրում
- Մաշտոցի փողոցի բաժանարար գոտու սիզամարգի բարեկարգում և կանաչապատում` նախատեսելով տարածքի ոռոգում ջրի խողովակների քողարկումով, մաքրում քարից և բոլոր տեսակի բնական աղբից (տարածքը մշակելուց հետո խոտի ցանում, նոր ծառերի տնկում)
- նստարանների և աղբամանների տեղադրում
- զբոսաշրջային և ճանապարհային ցուցանակներով կահավորում
Աշխատանքների իրականացման արդյունքում Ջերմուկ քաղաքը կհագենա նոր զբոսաշրջային ուղիներով, քաղաքի ձաղափնյա բնակելի թաղամասը նույնպես կնդգրկվի քաղաքի ընդհանուր զբոսաշրջային գոտում, կստեղծվեն նոր աշխատատեղեր, կաշխուժանա կենտրոնից կտրված թաղամասի առևտուրը:
Լոտ 3 Գնդեվանքի քայլարշավային արահետի բարեկարգում TUR 11.6՝
Ճեմուղին սկսվում է Գնդեվազ բնակավայրից և կիրճով անցնելով հասնում Գնդեվանք եկեղեցական համալիրին մոտեցնող ճանապարհ։ Ճեմուղին սալապատված է 90 մմ հաստությամբ տուֆե սալիկներով, բազալտե եզրաքարերով եզրագծված։ ճանապարհին նախատեսված է կառուցել 8մ երկարությամբ կամրջակ։ Ամբողջ երկարությամբ նախատեսվում է իրականացնել արտաքին լուսավորություն, կառուցվում և տեղադրվում են 2 տաղավար, 5 հատ անձրեվից պաշտպանող ծածկով նստարաններ, 20 հատ աղբաման, 2 հատ ցայտաղբյուր ջրամատակարարումով և կոյուղիով։

Բոլոր աշխատանքների նախատեսված ավարտման ժամկետ՝
Լոտ 1 Շահումյանի, Վ. Վարդանյանի, Մյասնիկյանի, Մելիք Ադամյանի և Չարենցի փողոցների վերանորոգում, վերականգնում և «Քարայծ» տանող ճեմուղու կառուցում TUR 11.2՝ 420 օր սկսած Աշխատանքների մեկնարկից:
Լոտ 2 Մաշտոցի փողոցի բարեկարգում TUR 11.3՝ 240 օր սկսած Աշխատանքների մեկնարկից:
Լոտ 3 Գնդեվանքի քայլարշավային արահետի բարեկարգում TUR 11.6՝ 180 օր սկսած Աշխատանքների մեկնարկից:

Որակավորման չափանիշներն են (որոնք չեն սահմանափակվում*)
ա/ վերջին երեք տարիներից որևէ մեկ տարում հաջողությամբ կատարված
Լոտ 1` 1,115,000,000
Լոտ 2` 1,050,000,000
Լոտ 3` 130,500,000
ՀՀ դրամի շին. աշխատանքների ծավալ,

բ/ վերջին հինգը տարվա ընթացքում որպես գլխավոր կապալառու, ՀԳ անդամ կամ ենթակապալառու կատարած առնվազն երկու պայմանագրեր յուրաքանչյուրն առնվազն՝
Լոտ 1՝ 430,000,000 ՀՀ դրամ արժեքով,
Լոտ 2՝ 343,000,000 ՀՀ դրամ արժեքով,
Լոտ 3՝ 32,200,000 ՀՀ դրամ արժեքով:

Կամ մեկ պայմանագիր առնվազն
Լոտ 1՝ 860,000,000 ՀՀ դրամ արժեքով,
Լոտ 2՝ 686,000,000 ՀՀ դրամ արժեքով,
Լոտ 3՝ 64,400,000 ՀՀ դրամ արժեքով,

Նմանությունը որոշվում է հետևյալ կերպ՝
Լոտ 1՝ ասլֆալտաբետոնե ծածկույթով ճանապարհների կառուցման, վերակառուցման կամ վերականգնման աշխատանքների պայմանագրեր,
Լոտ 2՝ ասլֆալտաբետոնե ծածկույթով ճանապարհների կառուցման, վերակառուցման կամ վերականգնման աշխատանքների պայմանագրեր,
Լոտ 3՝ տարածքների բարեկարգման աշխատանքների պայմանագրեր:

գ / շինարարական փորձը հետևյալ հաջող ավարտված հիմնական աշխատանքներում պետք է լինի՝
Լոտ 1՝ չի պահանջվում,
Լոտ 2՝ առնվազն 1000 մ2 մակերեսով տարածքի ոռոգման աշխատանքների իրականացման փորձ,
Լոտ 3՝ առնվազն 500մ2 ծավալի չափով սալարկման աշխատանքների իրականացման փորձ

դ/ նվազագույնը
Լոտ 1` 122,000,000
Լոտ 2` 172,000,000
Լոտ 3` 21,500,000
ՀՀ դրամի իրացվելի միջոցներ և/կամ վարկային գիծ,

ե/ որպես պայմանագրի ստորագրման նախապայման, հայտատուն պետք է ներկայացնի ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից հաստատված լիցենզիաների հետևյալ տեսակները՝
Լոտ 1՝ «Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում» լիցենզիա «Տրանսպորտային» և «Էներգետիկ» ներդիրներով,
Լոտ 2՝ «Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում» լիցենզիա «Տրանսպորտային», «Էներգետիկ» և «Հիդրոտեխնիկական» ներդիրներով,
Լոտ 3՝ «Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում» լիցենզիա «Բնակելի, Հասարակական և Արտադրական», «Էներգետիկ» և «Հիդրոտեխնիկական» ներդիրներով:

*Որակավորման պահանջների վերաբերյալ լրացուցիչ մանրամասներ ներկայացված են մրցութային փաստաթղթում (Բաժին III. Գնահատման և Որակավորման չափանիշներ):

3. Մրցույթն իրականացվելու է Ազգային մրցակցային մրցույթի (NCB) միջոցով, համաձայն Համաշխարհային բանկի ուղեցույցների` «Ապրանքների, աշխատանքների և ոչ-խորհրդատվական ծառայությունների գնում ՄԶՎԲ փոխառությունների և Համաշխարհային բանկի վարկերի ու դրամաշնորհների փոխառուների կողմից» (Հունվար 2011 թ, վերանայված Հուլիս 2014 թ.) «Գնումների ուղեցույցներ»: Մրցույթը բաց է Գնումների ուղեցույցում սահմանված բոլոր իրավասու հայտատուների համար: Ի հավելումն` խնդրում ենք ծանոթանալ գնումների ուղեցույցի 1.6 և 1.7 կետերին, որտեղ ներկայացված է Համաշխարհային Բանկի քաղաքականությունը շահերի բախման վերաբերյալ:
4. Շահագրգիռ իրավասու հայտատուները կարող են ամբողջական փաթեթը ներբեռնել www.gnumner.am, www.armeps.am կամ www.atdf.am կայքերից: Ցանկացած կազմակերպություն կարող է գրանցվել էլեկտրոնային գնումների համակարգում և ներկայացնել Հայտը ARMEPS էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով (www.armeps.am):
Հայտնում ենք, որ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը պատասխանատվություն չի կրում հայտատուի կողմից վերոնշյալ կայքերից մրցութային փաթեթի սխալ կամ ոչ ամբողջական ներբեռնման, ինչպես նաև հետագայում հրավերի փոփոխությունների առկայության դեպքում դրանց բացթողնման համար:
5. Հայտերը պետք է ներկայացվեն միայն էլեկտրոնային եղանակով՝ էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am կայքէջի) համակարգի միջոցով ամենաուշը 2021 թվականի հուլիսի 6-ին ժամը 10:00-ին: Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը չեն ընդունվում Համակարգի կողմից։
6. Բոլոր հայտերը պետք է ուղեկցվեն Մրցույթի ապահովման հայտարարագրով:
7. Պատվիրատուի հասցեն ներկայացված է ստորև`
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
պարոն Արթուր Սողոմոնյան, Գործադիր տնօրեն
ՀՀ, ք. Երևան 0037, Կ. Ուլնեցու 31
Հեռ.՝ 374 060 50 15 60
Էլ. հասցե` ` procurement@atdf.am
Վեբկայք` www.atdf.am
մայիսի 25, 2021հուլիսի 06, 2021Մրցութային փաթեթ
Բյուրեղավան խոշորացված համայնքում ոռոգման համակարգի կառուցում և վերանորոգում, W-27 և Սարապատ համայնքում ընդգրկված Հողմիկ, Գոգհովիտ և Թորոսգյուղ բնակավայրերի ոռոգման ինքնահոս համակարգի կառուցում և վերանորոգում W-29Հայտերի ներկայացման հրավեր

Երկիրը՝ Հայաստանի Հանրապետություն
Ծրագիրը՝ Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագիր/ՍՆՏԶ/
Վարկ No՝ P148836
Պայմանագրի անվանումը՝ Բյուրեղավան խոշորացված համայնքում ոռոգման համակարգի կառուցում և վերանորոգում, Սարապատ համայնքում ընդգրկված Հողմիկ, Գոգհովիտ և Թորոսգյուղ բնակավայրերի ոռոգման ինքնահոս համակարգի կառուցում և վերանորոգում (2 լոտ)
Լոտ 1` Բյուրեղավան խոշորացված համայնքում ոռոգման համակարգի կառուցում և վերանորոգում W-27
Լոտ 2` Սարապատ համայնքում ընդգրկված Հողմիկ, Գոգհովիտ և Թորոսգյուղ բնակավայրերի ոռոգման ինքնահոս համակարգի կառուցում և վերանորոգում W-29

Պայմանագիր No՝ W-27.29
1 հունիսի 2021թ.

1. Հայաստանի Հանրապետությունը Համաշխարհային բանկից ստացել է ֆինանսավորում Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի համար և մտադիր է միջոցների մի մասն օգտագործել «W-27.29 Բյուրեղավան խոշորացված համայնքում ոռոգման համակարգի կառուցում և վերանորոգում, Սարապատ համայնքում ընդգրկված Հողմիկ, Գոգհովիտ և Թորոսգյուղ բնակավայրերի ոռոգման ինքնահոս համակարգի կառուցում և վերանորոգում (2 լոտ)» պայմանագրի շրջանակներում վճարումներ իրականացնելու համար:
2. Սույնով Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը հրավիրում է ներկայացնել կնքված մրցութային հայտեր իրավասու մասնակիցներից` «W-27.29 Բյուրեղավան խոշորացված համայնքում ոռոգման համակարգի կառուցում և վերանորոգում, Սարապատ համայնքում ընդգրկված Հողմիկ, Գոգհովիտ և Թորոսգյուղ բնակավայրերի ոռոգման ինքնահոս համակարգի կառուցում և վերանորոգում (2 լոտ)» շինարարական աշխատանքների համար:
Աշխատանքները ներառում են՝
Լոտ 1` Բյուրեղավան խոշորացված համայնքում ոռոգման համակարգի կառուցում և վերանորոգում W-27
Ծրագրով նախատեսվում է Բյուրեղավան համայնքի երեք բնակավայրերի ոռոգման համակարգի կառուցման և վերակառուցման աշխատանքների իրականացում: Բյուրեղավան բնակավայրում նախատեսվում է վերակառուցել գլխամասային կառույցի ջրաչափական հանգույցը, նրա մուտքի փականը, նստեցման ավազանը երեսապատել երկաթբետոնով, վերակառուցել ջրատարի մուտքամասը, տեղադրելով ճաղավանդակ։

Լոտ 2` Սարապատ համայնքում ընդգրկված Հողմիկ, Գոգհովիտ և Թորոսգյուղ բնակավայրերի ոռոգման ինքնահոս համակարգի կառուցում և վերանորոգում W-29
Ծրագրով նախատեսվում է Սարապատ համայնքի երեք բնակավայրերի (Հողմիկ, Գոգհովիտ և Թորոսգյուղ) տարածքներում ոռոգման համակարգի կառուցման և վերակառուցման աշխատանքների իրականացում:
Բոլոր աշխատանքների նախատեսված ավարտման ժամկետ՝
Լոտ 1` Բյուրեղավան խոշորացված համայնքում ոռոգման համակարգի կառուցում և վերանորոգում W-27՝ 300 օր սկսած Աշխատանքների մեկնարկից,
Լոտ 2` Սարապատ համայնքում ընդգրկված Հողմիկ, Գոգհովիտ և Թորոսգյուղ բնակավայրերի ոռոգման ինքնահոս համակարգի կառուցում և վերանորոգում W-29՝ 210 օր սկսած Աշխատանքների մեկնարկից։

Որակավորման չափանիշներն են (որոնք չեն սահմանափակվում*)
ա/ վերջին երեք տարիներից որևէ մեկ տարում հաջողությամբ կատարված
Լոտ 1` 327,000,000
Լոտ 2` 262,000,000
ՀՀ դրամի շին. աշխատանքների ծավալ,

բ/ վերջին հինգը տարվա ընթացքում որպես գլխավոր կապալառու, ՀԳ անդամ կամ ենթակապալառու կատարած առնվազն երկու պայմանագրեր յուրաքանչյուրն առնվազն՝
Լոտ 1՝ 161,000,000 ՀՀ դրամ արժեքով,
Լոտ 2՝ 90,000,000 ՀՀ դրամ արժեքով,

Կամ մեկ պայմանագիր առնվազն
Լոտ 1՝ 322,000,000 ՀՀ դրամ արժեքով,
Լոտ 2՝ 180,000,000 ՀՀ դրամ արժեքով,

Նմանությունը որոշվում է հետևյալ կերպ՝
Լոտ 1՝ ոռոգման համակարգերի կառուցման կամ վերակառուցման աշխատանքների պայմանագրեր,
Լոտ 2՝ ոռոգման համակարգերի կառուցման կամ վերակառուցման աշխատանքների պայմանագրեր,

գ / շինարարական փորձը հետևյալ հաջող ավարտված հիմնական աշխատանքներում պետք է լինի՝
Լոտ 1՝ ոռոգման համակարգերի պոմպակայանների (առնվազն 37լ/վ) կառուցման կամ վերակառուցման փորձ,
Լոտ 2՝ չի պահանջվում

դ/ նվազագույնը
Լոտ 1` 54,000,000
Լոտ 2` 43,000,000
ՀՀ դրամի իրացվելի միջոցներ և/կամ վարկային գիծ,

ե/ որպես պայմանագրի ստորագրման նախապայման, հայտատուն պետք է ներկայացնի ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից հաստատված լիցենզիաների հետևյալ տեսակները՝
Լոտ 1՝ «Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում» լիցենզիա «Հիդրոտեխնիկական», «Բնակելի, հասարակական և արտադրական» և «Էներգետիկ» ներդիրով,
Լոտ 2՝ «Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում» լիցենզիա «Հիդրոտեխնիկական» ներդիրով։

*Որակավորման պահանջների վերաբերյալ լրացուցիչ մանրամասներ ներկայացված են մրցութային փաստաթղթում (Բաժին III. Գնահատման և Որակավորման չափանիշներ):

3. Մրցույթն իրականացվելու է Ազգային մրցակցային մրցույթի (NCB) միջոցով, համաձայն Համաշխարհային բանկի ուղեցույցների` «Ապրանքների, աշխատանքների և ոչ-խորհրդատվական ծառայությունների գնում ՄԶՎԲ փոխառությունների և Համաշխարհային բանկի վարկերի ու դրամաշնորհների փոխառուների կողմից» (Հունվար 2011 թ, վերանայված Հուլիս 2014 թ.) «Գնումների ուղեցույցներ»: Մրցույթը բաց է Գնումների ուղեցույցում սահմանված բոլոր իրավասու հայտատուների համար: Ի հավելումն` խնդրում ենք ծանոթանալ գնումների ուղեցույցի 1.6 և 1.7 կետերին, որտեղ ներկայացված է Համաշխարհային Բանկի քաղաքականությունը շահերի բախման վերաբերյալ:
4. Շահագրգիռ իրավասու հայտատուները կարող են ամբողջական փաթեթը ներբեռնել www.gnumner.am, www.armeps.am կամ www.atdf.am կայքերից: Ցանկացած կազմակերպություն կարող է գրանցվել էլեկտրոնային գնումների համակարգում և ներկայացնել Հայտը ARMEPS էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով (www.armeps.am):
Հայտնում ենք, որ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը պատասխանատվություն չի կրում հայտատուի կողմից վերոնշյալ կայքերից մրցութային փաթեթի սխալ կամ ոչ ամբողջական ներբեռնման, ինչպես նաև հետագայում հրավերի փոփոխությունների առկայության դեպքում դրանց բացթողնման համար:
5. Հայտերը պետք է ներկայացվեն միայն էլեկտրոնային եղանակով՝ էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am կայքէջի) համակարգի միջոցով ամենաուշը 2021 թվականի հունիսի 29-ին ժամը 10:00-ին: Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը չեն ընդունվում Համակարգի կողմից։
6. Բոլոր հայտերը պետք է ուղեկցվեն Մրցույթի ապահովման հայտարարագրով:
7. Պատվիրատուի հասցեն ներկայացված է ստորև`
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
պարոն Արթուր Սողոմոնյան, Գործադիր տնօրեն
ՀՀ, ք. Երևան 0037, Կ. Ուլնեցու 31
Հեռ.՝ 374 060 50 15 60
Էլ. հասցե` ` procurement@atdf.am
Վեբկայք` www.atdf.am
հունիսի 01, 2021հունիսի 29, 2021Մրցութային փաթեթ
Լճկաձոր բնակավայրի պոմպակայանի, խմելու ջրամատակարարման խողովակաշարի և ՕԿՋ-ի կառուցում, բաշխիչ ցանցի վերակառուցումՀայտերի ներկայացման հրավեր

Երկիրը՝ Հայաստանի Հանրապետություն
Ծրագիրը՝ Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում
Վարկ No՝ P148836
Պայմանագրի անվանումը՝ Լճկաձոր բնակավայրի պոմպակայանի, խմելու ջրամատակարարման խողովակաշարի և ՕԿՋ-ի կառուցում, բաշխիչ ցանցի վերակառուցում
Պայմանագիր No՝ AFT-TV-02
01 հունիսի 2021թ.

1. Հայաստանի Հանրապետությունը Համաշխարհային բանկից ստացել է ֆինանսավորում Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում ծրագրի համար և մտադիր է միջոցների մի մասն օգտագործել Լճկաձոր բնակավայրի պոմպակայանի, խմելու ջրամատակարարման խողովակաշարի և ՕԿՋ-ի կառուցում, բաշխիչ ցանցի վերակառուցում պայմանագրի շրջանակներում վճարումներ իրականացնելու համար:
2. Սույնով Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը հրավիրում է ներկայացնել կնքված մրցութային հայտեր իրավասու մասնակիցներից` «Լճկաձոր բնակավայրի պոմպակայանի, խմելու ջրամատակարարման խողովակաշարի և ՕԿՋ-ի կառուցում, բաշխիչ ցանցի վերակառուցում» շինարարական աշխատանքների համար:
Աշխատանքները ներառում են՝
Նախատեսվում է Լոռի-Բերդ մայր ջրատարից 2,1 կմ երկարությամբ d=89x4.0մմ և d=76x4.0մմ տրամագծով ջրատարի կառուցում: Ջրատարի վրա բոլոր անհրաժեշտ տեղերում նախատեսվում են դատարկման և օդահան հորեր: Ջրատարի սկզբում նախատեսվում է ջրաչափական հանգույցի կառուցում: Ջրատարի վերջում նախատեսվում է պոմպականայի կառուցում, որով մոտ 0,4կմ երկարությամբ d=76x4.0մմ տրամագծով մղման խողովակաշարով ջուրը մղվում է նոր կառուցվող երկու հատ յուրաքանչյուրը 130խմ տարողությամբ ՕԿՋ-ներ: ՕԿՋ-ների տարածքում նախատեսվում է սանիտարական գոտու կառուցում: ՕԿՋ-ներից ջուրը տրվում է բնակավայրի նոր կառուցվող բաշխիչ ցանց: Բաշխիչ ցանցը մոտ 4.2կմ է, նախատեսված է 125-32մմ պոլիէթիլենե խողովակներից: Բոլոր անհրաժեշտ տեղերում նախատեսված են փականային հորեր և հակահրդեհային հիդրանտներ: Բոլոր սպառողների մուտքագծերի վրա նախատեսվում է ջրաչափերի և ջրաչափական հորերի տեղադրում:
Բոլոր աշխատանքների նախատեսված ավարտման ժամկետ՝ 270 օր սկսած Աշխատանքների մեկնարկից:
Որակավորման չափանիշներն են (որոնք չեն սահմանափակվում*)
ա/ վերջին երեք տարիներից որևէ մեկ տարում հաջողությամբ կատարված 169,000,000 ՀՀ դրամի շին. Աշխատանքների ծավալ,
բ/ վերջին հինգը տարվա ընթացքում որպես գլխավոր կապալառու, ՀԳ անդամ կամ ենթակապալառու կատարած առնվազն երկու պայմանագրեր` Խմելու ջրամատակարարման խողովակաշարերի կառուցում կամ վերակառուցում: Ներկայացվող աշխատանքի արժեքը չպետք է պակաս լինի 100,000,000 ՀՀ դրամից, կամ մեկ պայմանագիր առնվազն 200,000,000 ՀՀ դրամ,
գ / շինարարական փորձը հետևյալ հաջող ավարտված հիմնական աշխատանքներում պետք է լինի՝ խմելու ջրամատակարարման համակարգերի պոմպակայանների (առնվազն 1,6մ3/ժ) և ՕԿՋ-ների կառուցման կամ վերակառուցման փորձ,
դ/ նվազագույնը 28,000,000 ՀՀ դրամի իրացվելի միջոցներ և/կամ վարկային գիծ,
ե/ որպես պայմանագրի ստորագրման նախապայման, հայտատուն պետք է ներկայացնի ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից հաստատված «Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում» լիցենզիա «Բնակելի, Հասարակական և Արտադրական», «Էներգետիկ» և «Հիդրոտեխնիկական» ներդիրներով։
*Որակավորման պահանջների վերաբերյալ լրացուցիչ մանրամասներ ներկայացված են մրցութային փաստաթղթում (Բաժին III. Գնահատման և Որակավորման չափանիշներ):
3. Մրցույթը կիրականացվի Ազգային բաց մրցույթ ընթացակարգով` օգտագործելով «Հայտեր ներկայացնելու հրավերը» (ՀՆՀ), որը սահմանվել է Համաշխարհային բանկի «Համաշխարհային Բանկի գնումների կանոնակարգեր ՆԾՖ փոխառուների համար/ «World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers» [հուլիս 2016թ., վերանայված նոյեմբեր 2017 և օգոստոս 2018] փաստաթղթով («Գնումների կանոնակարգեր»): Մրցույթը բաց է բոլոր Հայտատուների համար` Գնումների կանոնակարգերում սահմանված ձևով:
4. Շահագրգիռ իրավասու հայտատուները կարող են ամբողջական փաթեթը ներբեռնել www.gnumner.am, www.armeps.am կամ www.atdf.am կայքերից: Ցանկացած կազմակերպություն կարող է գրանցվել էլեկտրոնային գնումների համակարգում և ներկայացնել Հայտը ARMEPS էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով (www.armeps.am):
Հայտնում ենք, որ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը պատասխանատվություն չի կրում հայտատուի կողմից վերոնշյալ կայքերից մրցութային փաթեթի սխալ կամ ոչ ամբողջական ներբեռնման, ինչպես նաև հետագայում հրավերի փոփոխությունների առկայության դեպքում դրանց բացթողնման համար:
5. Հայտերը պետք է ներկայացվեն միայն էլեկտրոնային եղանակով՝ էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am կայքէջի) համակարգի միջոցով ամենաուշը 2021 թվականի հունիսի 29-ին ժամը 10:00-ին: Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը չեն ընդունվում Համակարգի կողմից։
6. Բոլոր հայտերը պետք է ուղեկցվեն Մրցույթի ապահովման հայտարարագրով:
7. Պատվիրատուի հասցեն ներկայացված է ստորև`
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
պարոն Արթուր Սողոմոնյան, Գործադիր տնօրեն
ՀՀ, ք. Երևան 0037, Կ. Ուլնեցու 31
Հեռ.՝ 374 060 50 15 60
Էլ. Հասցե` ` procurement@atdf.am
Վեբկայք` www.atdf.am
հունիսի 01, 2021հունիսի 29, 2021Մրցութային փաթեթ
ՀՀ Տավուշի մարզի Արճիս բնակավայրի պոմպակայանի, խմելու ջրամատակարարման խողովակաշարի կառուցում, ՕԿՋ-ների հիմնանորոգում և բաշխիչ ցանցի վերակառուցում
Հայտերի ներկայացման հրավեր


Երկիրը՝ Հայաստանի Հանրապետություն
Ծրագիրը՝ Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում
Վարկ No՝ P148836
Պայմանագրի անվանումը՝ ՀՀ Տավուշի մարզի Արճիս բնակավայրի պոմպակայանի, խմելու ջրամատակարարման խողովակաշարի կառուցում, ՕԿՋ-ների հիմնանորոգում և բաշխիչ ցանցի վերակառուցում
Պայմանագիր No՝ AFT-TV-01
21 հունիսի 2021թ.

1. Հայաստանի Հանրապետությունը Համաշխարհային բանկից ստացել է ֆինանսավորում Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում ծրագրի համար և մտադիր է միջոցների մի մասն օգտագործել «ՀՀ Տավուշի մարզի Արճիս բնակավայրի պոմպակայանի, խմելու ջրամատակարարման խողովակաշարի կառուցում, ՕԿՋ-ների հիմնանորոգում և բաշխիչ ցանցի վերակառուցում» պայմանագրի շրջանակներում վճարումներ իրականացնելու համար:
2. Սույնով Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը հրավիրում է ներկայացնել կնքված մրցութային հայտեր իրավասու մասնակիցներից` «ՀՀ Տավուշի մարզի Արճիս բնակավայրի պոմպակայանի, խմելու ջրամատակարարման խողովակաշարի կառուցում, ՕԿՋ-ների հիմնանորոգում և բաշխիչ ցանցի վերակառուցում» շինարարական աշխատանքների համար:
Աշխատանքները ներառում են՝
Ծրագրով նախատեսվում է Լոռի-Բերդ մայր ջրատարի մոտ պոմպակայանի կառուցում: Պոմպակայանում տեղադրվում է 2 պոմպ (1
աշխատող, 1 պահեստային), որոնց աշխատանքը ավտոմատացված է: Մոտ 1.9կմ երկարությամբ d=108x4.0մմ տրամագծով մղման
խողովակաշարով ջուրը տրվում է բնակավայրի գոյություն ունեցող ՕԿՋ-ներ: Ջրատարի վրա բոլոր անհրաժեշտ տեղերում նախատեսվում
են դատարկման և օդահան հորեր: Ջրատարի սկզբում նախատեսվում է ջրաչափական հանգույցի կառուցում: Նախատեսվում է ՕԿՋ-ների
վերանորոգում, դրանց կառավարման հանգույցների վերակառուցում: Պոմպակայանի և ՕԿՋ-ների տարածքում նախատեսվում է
սանիտարական գոտիների կառուցում: ՕԿՋ-ներից ջուրը տրվում է բնակավայրի վերակառուցվող բաշխիչ ցանց: Բաշխիչ ցանցը մոտ 4.8կմ
է, նախատեսված է 160-40մմ պոլիէթիլենե խողովակներից: Բոլոր անհրաժեշտ տեղերում նախատեսված են փականային հորեր, ճնշման
կարգավորիչներ և հակահրդեհային հիդրանտներ: Բոլոր սպառողների մուտքագծերի վրա նախատեսվում է ջրաչափերի և ջրաչափական
հորերի տեղադրում:
Բոլոր աշխատանքների նախատեսված ավարտման ժամկետ՝ 330 օր սկսած Աշխատանքների մեկնարկից:
Որակավորման չափանիշներն են (որոնք չեն սահմանափակվում*)
ա/ վերջին երեք տարիներից որևէ մեկ տարում հաջողությամբ կատարված 207,000,000 ՀՀ դրամի շին. աշխատանքների ծավալ,
բ/ վերջին հինգը տարվա ընթացքում որպես գլխավոր կապալառու, ՀԳ անդամ կամ ենթակապալառու կատարած առնվազն երկու պայմանագրեր` Խմելու ջրամատակարարման խողովակաշարերի կառուցում կամ վերակառուցում: Ներկայացվող աշխատանքի արժեքը չպետք է պակաս լինի 150,000,000 ՀՀ դրամից, կամ մեկ պայմանագիր առնվազն 300,000,000 ՀՀ դրամ,
գ / շինարարական փորձը հետևյալ հաջող ավարտված հիմնական աշխատանքներում պետք է լինի՝ խմելու ջրամատակարարման համակարգերի պոմպակայանների (առնվազն 1,6մ3/ժ) և ՕԿՋ-ների կառուցման կամ վերակառուցման փորձ,
դ/ նվազագույնը 34,000,000 ՀՀ դրամի իրացվելի միջոցներ և/կամ վարկային գիծ,
ե/ որպես պայմանագրի ստորագրման նախապայման, հայտատուն պետք է ներկայացնի ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից հաստատված «Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում» լիցենզիա «Բնակելի, Հասարակական և Արտադրական», «Էներգետիկ» և «Հիդրոտեխնիկական» ներդիրներով։
*Որակավորման պահանջների վերաբերյալ լրացուցիչ մանրամասներ ներկայացված են մրցութային փաստաթղթում (Բաժին III. Գնահատման և Որակավորման չափանիշներ):
3. Մրցույթը կիրականացվի Ազգային բաց մրցույթ ընթացակարգով` օգտագործելով «Հայտեր ներկայացնելու հրավերը» (ՀՆՀ), որը սահմանվել է Համաշխարհային բանկի «Համաշխարհային Բանկի գնումների կանոնակարգեր ՆԾՖ փոխառուների համար/ «World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers» [հուլիս 2016թ., վերանայված նոյեմբեր 2017 և օգոստոս 2018] փաստաթղթով («Գնումների կանոնակարգեր»): Մրցույթը բաց է բոլոր Հայտատուների համար` Գնումների կանոնակարգերում սահմանված ձևով:
4. Շահագրգիռ իրավասու հայտատուները կարող են ամբողջական փաթեթը ներբեռնել www.gnumner.am, www.armeps.am կամ www.atdf.am կայքերից: Ցանկացած կազմակերպություն կարող է գրանցվել էլեկտրոնային գնումների համակարգում և ներկայացնել Հայտը ARMEPS էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով (www.armeps.am):
Հայտնում ենք, որ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը պատասխանատվություն չի կրում հայտատուի կողմից վերոնշյալ կայքերից մրցութային փաթեթի սխալ կամ ոչ ամբողջական ներբեռնման, ինչպես նաև հետագայում հրավերի փոփոխությունների առկայության դեպքում դրանց բացթողնման համար:
5. Հայտերը պետք է ներկայացվեն միայն էլեկտրոնային եղանակով՝ էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am կայքէջի) համակարգի միջոցով ամենաուշը 2021 թվականի հուլիսի 19-ին ժամը 12:00-ին: Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը չեն ընդունվում Համակարգի կողմից։
6. Բոլոր հայտերը պետք է ուղեկցվեն Մրցույթի ապահովման հայտարարագրով:
7. Պատվիրատուի հասցեն ներկայացված է ստորև`
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
պարոն Արթուր Սողոմոնյան, Գործադիր տնօրեն
ՀՀ, ք. Երևան 0037, Կ. Ուլնեցու 31
Հեռ.՝ 374 060 50 15 60
Էլ. հասցե` ` procurement@atdf.am
Վեբկայք` www.atdf.am
հունիսի 21, 2021հուլիսի 19, 2021Մրցութային փաթեթ
Հայաստանի տարածքային հիմնադրամի պաշտոնական կայք Design & Development 2015