Download Procurement Plan
Անվանում 
Հայտարարության տեքստը 
Սկիզբ 
Ավարտ 
Մրցույթային փաթեթը 
«Քարերի սիմֆոնիա» բնական հուշարձանից դեպի «Խոսրովի անտառ պետական արգելոց» տանող ճանապարհի վերականգնումՀայտերի ներկայացման հրավեր


Երկիրը՝ Հայաստանի Հանրապետություն
Ծրագիրը՝ Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագիր /ՏՏԵԶ/
Վարկ No՝ P150327
Պայմանագրի անվանումը՝ «Քարերի սիմֆոնիա» բնական հուշարձանից դեպի «Խոսրովի անտառ պետական արգելոց» տանող ճանապարհի վերականգնում
Պայմանագիր No՝ TUR-01-2
26 մարտի 2021թ.

1. Հայաստանի Հանրապետությունը Համաշխարհային բանկից ստացել է ֆինանսավորում Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրի համար և մտադիր է միջոցների մի մասն օգտագործել TUR-01-2 «Քարերի սիմֆոնիա» բնական հուշարձանից դեպի «Խոսրովի անտառ պետական արգելոց» տանող ճանապարհի վերականգնում» պայմանագրի շրջանակներում վճարումներ իրականացնելու համար:
2. Սույնով Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը հրավիրում է ներկայացնել կնքված մրցութային հայտեր իրավասու մասնակիցներից` «Քարերի սիմֆոնիա» բնական հուշարձանից դեպի «Խոսրովի անտառ պետական արգելոց» տանող ճանապարհի վերականգնման» շինարարական աշխատանքների համար:
Աշխատանքները ներառում են՝
Նախատեսվում է վերակառուցել «Քարերի սիմֆոնիա» բնական հուշարձանից դեպի «Խոսրովի անտառ պետական արգելոց» տանող ավտոճանապարհի մոտ 690մ հատվածը: Ճանապարհի վերջնամասում նախատեսվում է կառուցել երկու կայանատեղի, «Քարերի սիմֆոնիա» այցելող տուրիստական ավտոբուսների համար: Կայանատեղիներից մեկը՝ 277.7 քմ մակերեսով, նախատեսված է մեծ տուրիստական ավտոբուսների համար և այստեղ միառժամանակ կարող են կայանել 3 մեքենա: Երկրորդ կայանատեղին՝ 195 քմ մակերեսով նախատեսված է միկրոավտոբուսների համար և միառժամանակ կարող է կայանել 5 մեքենա: Կայանատեղիները մեկ օրվա ընթացքում կարող են սպասարկել 8-10 ավտոբուս և մինչև 20 միկրոավտոբուս: Ճանապարհի ամբողջ երկարությամբ և կայանատեղիներում նախագծով նախատեսված է գծանշում և ճանապարհային նշանների տեղադրում, համաձայն գործող նորմերի: Ծրագրի իրականացումը կամբողջականացնի ենթածրագրի առաջին բաղադրիչով կառուցվող «Քարերի սիմֆոնիա» բնական հուշարձանի զբոսաշրջային գոտին:
Բոլոր աշխատանքների նախատեսված ավարտման ժամկետ՝ 240 օր սկսած Աշխատանքների մեկնարկից:
Որակավորման չափանիշներն են (որոնք չեն սահմանափակվում*)
ա/ վերջին երեք տարիներից որևէ մեկ տարում հաջողությամբ կատարված 357,000,000 ՀՀ դրամի շին. աշխատանքների ծավալ,
բ/ վերջին հինգը տարվա ընթացքում որպես գլխավոր կապալառու, ՀԳ անդամ կամ ենթակապալառու կատարած առնվազն երկու պայմանագրեր` ասֆալտաբետոնի ծածկույթով ճանապարհների կառուցման և/կամ վերականգնման շինարարական աշխատանքների: Ներկայացվող աշխատանքի արժեքը չպետք է պակաս լինի 164,000,000 ՀՀ դրամից, կամ մեկ պայմանագիր առնվազն 328,000,000 ՀՀ դրամ,
գ/ նվազագույնը 59,000,000 ՀՀ դրամի իրացվելի միջոցներ և/կամ վարկային գիծ,
դ/ որպես պայմանագրի շնորհման նախապայման, հայտատուն պետք է ներկայացնի ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից հաստատված «Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում» լիցենզիա «Տրասնպորտային» ներդիրներով։
*Որակավորման պահանջների վերաբերյալ լրացուցիչ մանրամասներ ներկայացված են մրցութային փաստաթղթում (Բաժին III. Գնահատման և Որակավորման չափանիշներ):
3. Մրցույթն իրականացվելու է Ազգային մրցակցային մրցույթի (NCB) միջոցով, համաձայն Համաշխարհային բանկի ուղեցույցների` «Ապրանքների, աշխատանքների և ոչ-խորհրդատվական ծառայությունների գնում ՄԶՎԲ փոխառությունների և Համաշխարհային բանկի վարկերի ու դրամաշնորհների փոխառուների կողմից» (Հունվար 2011 թ, վերանայված Հուլիս 2014 թ.) «Գնումների ուղեցույցներ»: Մրցույթը բաց է Գնումների ուղեցույցում սահմանված բոլոր իրավասու հայտատուների համար: Ի հավելումն` խնդրում ենք ծանոթանալ գնումների ուղեցույցի 1.6 և 1.7 կետերին, որտեղ ներկայացված է Համաշխարհային Բանկի քաղաքականությունը շահերի բախման վերաբերյալ:
4. Շահագրգիռ իրավասու հայտատուները կարող են ամբողջական փաթեթը ներբեռնել www.gnumner.am, www.armeps.am կամ www.atdf.am կայքերից: Ցանկացած կազմակերպություն կարող է գրանցվել էլեկտրոնային գնումների համակարգում և ներկայացնել Հայտը ARMEPS էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով (www.armeps.am):
Հայտնում ենք, որ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը պատասխանատվություն չի կրում հայտատուի կողմից վերոնշյալ կայքերից մրցութային փաթեթի սխալ կամ ոչ ամբողջական ներբեռնման, ինչպես նաև հետագայում հրավերի փոփոխությունների առկայության դեպքում դրանց բացթողնման համար:
5. Հայտերը պետք է ներկայացվեն միայն էլեկտրոնային եղանակով՝ էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am կայքէջի) համակարգի միջոցով ամենաուշը 2021 թվականի ապրիլի 23-ին ժամը 12:00-ին: Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը չեն ընդունվում Համակարգի կողմից։
6. Բոլոր հայտերը պետք է ուղեկցվեն Մրցույթի ապահովման հայտարարագրով:
7. Պատվիրատուի հասցեն ներկայացված է ստորև`
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
պարոն Արթուր Սողոմոնյան, Գործադիր տնօրեն
ՀՀ, ք. Երևան 0037, Կ. Ուլնեցու 31
Հեռ.՝ +374 060 501 560
Էլ. հասցե` procurement@atdf.am
Վեբկայք` www.atdf.am
մարտի 26, 2021ապրիլի 23, 2021Մրցութային փաթեթ
Վանաձորի թիվ 11 մանկապարտեզի 2-րդ մասնաշենքի վերակառուցումՀայտերի ներկայացման հրավեր


Երկիրը՝ Հայաստանի Հանրապետություն
Ծրագիրը՝ Սոցիալական Ներդրումների և Տեղական Զարգացման Ծրագիր/ՍՆՏԶ/
Վարկ No՝ P148836
Պայմանագրի անվանումը՝ Խնածախի խմելու ջրի ջրագծի կառուցում
Պայմանագիր No՝ TLR-13
15 մարտի 2021թ.

1. Հայաստանի Հանրապետությունը Համաշխարհային բանկից ստացել է ֆինանսավորում Սոցիալական Ներդրումների և Տեղական Զարգացման ծրագրի համար և մտադիր է միջոցների մի մասն օգտագործել TLR-13 «Վանաձորի թիվ 11 մանկապարտեզի 2-րդ մասնաշենքի վերակառուցում» պայմանագրի շրջանակներում վճարումներ իրականացնելու համար:
2. Սույնով Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը հրավիրում է ներկայացնել կնքված մրցութային հայտեր իրավասու մասնակիցներից` «Վանաձորի թիվ 11 մանկապարտեզի 2-րդ մասնաշենքի վերակառուցում» շինարարական աշխատանքների համար:
Աշխատանքները ներառում են՝
Նախատեսվում է մանկապարտեզի երկրորդ մասնաշենքի երկու հարկերի և տաքացման հատվածամասի ուժեղացում, հիմնանորոգում, վերահատակագծումով: Գոյություն ունեցող ասբոշիֆերե տանիքը քանդվում է և վերակառուցվում փայտե կրող կոնստրուկցիաներով, ներկված տրամատավոր ցինկապատ մետաղաթիթեղից, կազմակերպված ջրահեռացումով։ Հիմնանորոգման ծավալներում ընդգրկվել են հատակների, ներքին և արտաքին հարդարման, դռների և պատուհանների փոխարինման աշխատանքները: Ամբողջովին փոխարինվում են ներքին և արտաքին ինժեներական ցանցերն ու սարքավորումները: Վերակառուցվում են ջրամատակարարման և կոյուղու ներքին ու արտաքին համակարգերը, նախատեսվում է օդափոխություն, հակահրդեհային ազդանշանում, փոխվում են ներքին էլեկտրատեխնիկական սարքավորումներն ու մալուխները: Ջեռուցումը իրականացվում է պատի տուրբո կաթսաներով և պանելային մարտկոցներով: Որպես վառելիք ընդունված է բնական գազ: Տաք ջրամատակարարման համար կիրառվել են արևային պանելային մարտկոցներ ծավալային ջերմափոխանակիչներով: Արտաքին պատերը ջերմամեկուսացվում են, սվաղվում և ներկվում։ Արտաքին պատերի ստորին հատվածները երեսապատվում են բազալտե սալերով: Շենքի պարագծով նախատեսվում է "բրեկչա" տիպի սալվածք: Տարածքը բարեկարգվում և ասֆալտապատվում է:
Բոլոր աշխատանքների նախատեսված ավարտման ժամկետ՝ 330 օր սկսած Աշխատանքների մեկնարկից:
Որակավորման չափանիշներն են (որոնք չեն սահմանափակվում*)
ա/ վերջին երեք տարիներից որևէ մեկ տարում հաջողությամբ կատարված 212,000,000 ՀՀ դրամի շին. աշխատանքների ծավալ,
բ/ վերջին հինգը տարվա ընթացքում որպես գլխավոր կապալառու, ՀԳ անդամ կամ ենթակապալառու կատարած առնվազն երկու պայմանագրեր` քաղաքացիական շենքերի կառուցման և/կամ վերակառուցման: Ներկայացվող աշխատանքի արժեքը չպետք է պակաս լինի 153,000,000 ՀՀ դրամից, կամ մեկ պայմանագիր առնվազն 306,000,000 ՀՀ դրամ,
գ/ նվազագույնը 35,000,000 ՀՀ դրամի իրացվելի միջոցներ և/կամ վարկային գիծ,
դ/ որպես պայմանագրի շնորհման նախապայման, հայտատուն պետք է ներկայացնի ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից հաստատված «Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում» լիցենզիա «Բնակելի, հասարակական և արտադրական», «Էներգետիկ» և «Հիդրոտեխնիկական» ներդիրներով։
*Որակավորման պահանջների վերաբերյալ լրացուցիչ մանրամասներ ներկայացված են մրցութային փաստաթղթում (Բաժին III. Գնահատման և Որակավորման չափանիշներ):
3. Մրցույթն իրականացվելու է Ազգային մրցակցային մրցույթի (NCB) միջոցով, համաձայն Համաշխարհային բանկի ուղեցույցների` «Ապրանքների, աշխատանքների և ոչ-խորհրդատվական ծառայությունների գնում ՄԶՎԲ փոխառությունների և Համաշխարհային բանկի վարկերի ու դրամաշնորհների փոխառուների կողմից» (Հունվար 2011 թ, վերանայված Հուլիս 2014 թ.) «Գնումների ուղեցույցներ»: Մրցույթը բաց է Գնումների ուղեցույցում սահմանված բոլոր իրավասու հայտատուների համար: Ի հավելումն` խնդրում ենք ծանոթանալ գնումների ուղեցույցի 1.6 և 1.7 կետերին, որտեղ ներկայացված է Համաշխարհային Բանկի քաղաքականությունը շահերի բախման վերաբերյալ:
4. Շահագրգիռ իրավասու հայտատուները կարող են ամբողջական փաթեթը ներբեռնել www.gnumner.am, www.armeps.am կամ www.atdf.am կայքերից: Ցանկացած կազմակերպություն կարող է գրանցվել էլեկտրոնային գնումների համակարգում և ներկայացնել Հայտը ARMEPS էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով (www.armeps.am):
Հայտնում ենք, որ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը պատասխանատվություն չի կրում հայտատուի կողմից վերոնշյալ կայքերից մրցութային փաթեթի սխալ կամ ոչ ամբողջական ներբեռնման, ինչպես նաև հետագայում հրավերի փոփոխությունների առկայության դեպքում դրանց բացթողնման համար:
5. Հայտերը պետք է ներկայացվեն միայն էլեկտրոնային եղանակով՝ էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am կայքէջի) համակարգի միջոցով ամենաուշը 2021 թվականի ապրիլի 12-ին ժամը 12:00-ին: Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը չեն ընդունվում Համակարգի կողմից։
6. Բոլոր հայտերը պետք է ուղեկցվեն Մրցույթի ապահովման հայտարարագրով:
7. Պատվիրատուի հասցեն ներկայացված է ստորև`
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
պարոն Արթուր Սողոմոնյան, Գործադիր տնօրեն
ՀՀ, ք. Երևան 0037, Կ. Ուլնեցու 31
Հեռ.՝ 374 060 50 15 60
Էլ. հասցե` ` procurement@atdf.am
Վեբկայք` www.atdf.am
մարտի 15, 2021ապրիլի 12, 2021Մրցութային փաթեթ
Բաղադրիչ 2։ Շահումյանի, Վ․ Վարդանյանի, Մյասնիկյանի, Մելիք Ադամյանի և Չարենցի փողոցների վերանորոգում, վերականգնում և «Քարայծ» տանող ճեմուղու կառուցումՀայտերի ներկայացման հրավեր
Երկիրը՝ Հայաստանի Հանրապետություն
Ծրագիրը՝ Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման /ՏՏԵԶ/
Վարկ No՝ P150327
Պայմանագրի անվանումը՝ Շահումյանի, Վ. Վարդանյանի, Մյասնիկյանի, Մելիք Ադամյանի և Չարենցի փողոցների վերանորոգում, վերականգնում և «Քարայծ» տանող ճեմուղու կառուցում
Պայմանագիր No՝ TUR-11.2
9 ապրիլի 2021թ.
1. Հայաստանի Հանրապետությունը Համաշխարհային բանկից ստացել է ֆինանսավորում Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրի համար և մտադիր է միջոցների մի մասն օգտագործել TUR-11.2 «Շահումյանի, Վ. Վարդանյանի, Մյասնիկյանի, Մելիք Ադամյանի և Չարենցի փողոցների վերանորոգում, վերականգնում և «Քարայծ» տանող ճեմուղու կառուցում» պայմանագրի շրջանակներում վճարումներ իրականացնելու համար:
2. Սույնով Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը հրավիրում է ներկայացնել կնքված մրցութային հայտեր իրավասու մասնակիցներից` «Շահումյանի, Վ. Վարդանյանի, Մյասնիկյանի, Մելիք Ադամյանի և Չարենցի փողոցների վերանորոգում, վերականգնում և «Քարայծ» տանող ճեմուղու կառուցում» շինարարական աշխատանքների համար:
Աշխատանքները ներառում են՝
Շահումյանի, Վ. Վարդանյանի, Մյասնիկյանի, Մելիք Ադամյանի և Չարենցի փողոցների վերականգնում, բարեկարգում և «Քարայծ» տանող ճեմուղու կառուցում համապատասխան ճանապարհների երկայնքով լուսավորության համակարգի բարելավում, ջրահեռացման տարրերով համալրում։ Երթևեկելի մասի ա/բ ծածկի, մայթերի, սիզամարգերի, իջատեղերի նորոգման աշխատանքներ, նշագծում /նաև ճանապարհի երկայնքով հեծանվաուղու/ և նոր նշանների տեղադրում, նոր դեկորատիվ պատեր, նստարանների և աղբամանների տեղադրում, ըստ անհրաժեշտության զբոսաշրջային և ճանապարհային ցուցանակներով կահավորում։ Շահումյան փողոցի հուշարձանի տարածքի բարեկարգում։ «Քարայծ» տանող ճեմուղու կառուցում մասով նախատեսվում է «Քարայծ»-ի մոտի այգու բարեկարգում, գոյություն ունոցող ջրագծերի և գազատարի տեղափոխում, արտաքին լուսավորություն, բրեկչա տիպի երեսապատումով։
Բոլոր աշխատանքների նախատեսված ավարտման ժամկետ՝ 420 օր սկսած Աշխատանքների մեկնարկից:
Որակավորման չափանիշներն են (որոնք չեն սահմանափակվում*)
ա/ վերջին երեք տարիներից որևէ մեկ տարում հաջողությամբ կատարված 1,115,000,000 ՀՀ դրամի շին. Աշխատանքների ծավալ,
բ/ վերջին հինգը տարվա ընթացքում որպես գլխավոր կապալառու, ՀԳ անդամ կամ ենթակապալառու կատարած առնվազն երկու պայմանագրեր` ասլֆալտաբետոնե ծածկույթով ճանապարհների կառուցման, վերակառուցման կամ վերականգնման: Ներկայացվող աշխատանքի արժեքը չպետք է պակաս լինի 600,000,000 ՀՀ դրամից, կամ մեկ պայմանագիր առնվազն 1,200,000,000 ՀՀ դրամ,
գ/ նվազագույնը 122,000,000 ՀՀ դրամի իրացվելի միջոցներ և/կամ վարկային գիծ,
դ/ որպես պայմանագրի ստորագրման նախապայման, հայտատուն պետք է ներկայացնի ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից հաստատված «Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում» լիցենզիա «Տրանսպորտային» և «Էներգետիկ» ներդիրներով։
*Որակավորման պահանջների վերաբերյալ լրացուցիչ մանրամասներ ներկայացված են մրցութային փաստաթղթում (Բաժին III. Գնահատման և Որակավորման չափանիշներ):
3. Մրցույթն իրականացվելու է Ազգային մրցակցային մրցույթի (NCB) միջոցով, համաձայն Համաշխարհային բանկի ուղեցույցների` «Ապրանքների, աշխատանքների և ոչ-խորհրդատվական ծառայությունների գնում ՄԶՎԲ փոխառությունների և Համաշխարհային բանկի վարկերի ու դրամաշնորհների փոխառուների կողմից» (Հունվար 2011 թ, վերանայված Հուլիս 2014 թ.) «Գնումների ուղեցույցներ»: Մրցույթը բաց է Գնումների ուղեցույցում սահմանված բոլոր իրավասու հայտատուների համար: Ի հավելումն` խնդրում ենք ծանոթանալ գնումների ուղեցույցի 1.6 և 1.7 կետերին, որտեղ ներկայացված է Համաշխարհային Բանկի քաղաքականությունը շահերի բախման վերաբերյալ:
4. Շահագրգիռ իրավասու հայտատուները կարող են ամբողջական փաթեթը ներբեռնել www.gnumner.am, www.armeps.am կամ www.atdf.am կայքերից: Ցանկացած կազմակերպություն կարող է գրանցվել էլեկտրոնային գնումների համակարգում և ներկայացնել Հայտը ARMEPS էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով (www.armeps.am):
Հայտնում ենք, որ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը պատասխանատվություն չի կրում հայտատուի կողմից վերոնշյալ կայքերից մրցութային փաթեթի սխալ կամ ոչ ամբողջական ներբեռնման, ինչպես նաև հետագայում հրավերի փոփոխությունների առկայության դեպքում դրանց բացթողնման համար:
5. Հայտերը պետք է ներկայացվեն միայն էլեկտրոնային եղանակով՝ էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am կայքէջի) համակարգի միջոցով ամենաուշը 2021 թվականի մայիսի 10-ին ժամը 10:00-ին: Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը չեն ընդունվում Համակարգի կողմից։
6. Բոլոր հայտերը պետք է ուղեկցվեն Մրցույթի ապահովման հայտարարագրով:
7. Պատվիրատուի հասցեն ներկայացված է ստորև`
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
պարոն Արթուր Սողոմոնյան, Գործադիր տնօրեն
ՀՀ, ք. Երևան 0037, Կ. Ուլնեցու 31
Հեռ.՝ 374 060 50 15 60
Էլ. Հասցե` ` procurement@atdf.am
Վեբկայք` www.atdf.am
ապրիլի 09, 2021մայիսի 10, 2021Մրցութային փաթեթ
Բաղադրիչ 6։ Գնդեվանքի քայլարշավային արահետի բարեկարգումՀայտերի ներկայացման հրավեր
Երկիրը՝ Հայաստանի Հանրապետություն
Ծրագիրը՝ Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման /ՏՏԵԶ/
Վարկ No՝ P150327
Պայմանագրի անվանումը՝ Գնդեվանքի քայլարշավային արահետի բարեկարգում
Պայմանագիր No՝ TUR-11.6
9 ապրիլի 2021թ.
1. Հայաստանի Հանրապետությունը Համաշխարհային բանկից ստացել է ֆինանսավորում Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրի համար և մտադիր է միջոցների մի մասն օգտագործել TUR-11.6 «Գնդեվանքի քայլարշավային արահետի բարեկարգում» պայմանագրի շրջանակներում վճարումներ իրականացնելու համար:
2. Սույնով Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը հրավիրում է ներկայացնել կնքված մրցութային հայտեր իրավասու մասնակիցներից` «Գնդեվանքի քայլարշավային արահետի բարեկարգում» շինարարական աշխատանքների համար:
Աշխատանքները ներառում են՝
Ճեմուղին սկսվում է Գնդեվազ բնակավայրից և կիրճով անցնելով հասնում Գնդեվանք եկեղեցական համալիրին մոտեցնող ճանապարհ։ Ճեմուղին սալապատված է 90 մմ հաստությամբ տուֆե սալիկներով, բազալտե եզրաքարերով եզրագծված։ ճանապարհին նախատեսված է կառուցել 8մ երկարությամբ կամրջակ։ Ամբողջ երկարությամբ նախատեսվում է իրականացնել արտաքին լուսավորություն, կառուցվում և տեղադրվում են 2 տաղավար, 5 հատ անձրեվից պաշտպանող ծածկով նստարաններ, 20 հատ աղբաման, 2 հատ ցայտաղբյուր ջրամատակարարումով և կոյուղիով։
Բոլոր աշխատանքների նախատեսված ավարտման ժամկետ՝ 180 օր սկսած Աշխատանքների մեկնարկից:
Որակավորման չափանիշներն են (որոնք չեն սահմանափակվում*)
ա/ վերջին երեք տարիներից որևէ մեկ տարում հաջողությամբ կատարված 130,500,000 ՀՀ դրամի շին. աշխատանքների ծավալ,
բ/ վերջին հինգը տարվա ընթացքում որպես գլխավոր կապալառու, ՀԳ անդամ կամ ենթակապալառու կատարած առնվազն երկու պայմանագրեր` տարածքների բարեկարգման աշխատանքներ: Ներկայացվող աշխատանքի արժեքը չպետք է պակաս լինի 45,000,000 ՀՀ դրամից, կամ մեկ պայմանագիր առնվազն 90,000,000 ՀՀ դրամ,
գ / շինարարական փորձը հետևյալ հաջող ավարտված հիմնական աշխատանքներում պետք է լինի՝ սալարկման աշխատանքների 500մ2 ծավալի չափով իրականացման փորձ,
դ/ նվազագույնը 21,500,000 ՀՀ դրամի իրացվելի միջոցներ և/կամ վարկային գիծ,
ե/ որպես պայմանագրի ստորագրման նախապայման, հայտատուն պետք է ներկայացնի ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից հաստատված «Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում» լիցենզիա «Քաղաքացիական», «Էներգետիկ» և «Հիդրոտեխնիկական» ներդիրներով։
*Որակավորման պահանջների վերաբերյալ լրացուցիչ մանրամասներ ներկայացված են մրցութային փաստաթղթում (Բաժին III. Գնահատման և Որակավորման չափանիշներ):
3. Մրցույթն իրականացվելու է Ազգային մրցակցային մրցույթի (NCB) միջոցով, համաձայն Համաշխարհային բանկի ուղեցույցների` «Ապրանքների, աշխատանքների և ոչ-խորհրդատվական ծառայությունների գնում ՄԶՎԲ փոխառությունների և Համաշխարհային բանկի վարկերի ու դրամաշնորհների փոխառուների կողմից» (Հունվար 2011 թ, վերանայված Հուլիս 2014 թ.) «Գնումների ուղեցույցներ»: Մրցույթը բաց է Գնումների ուղեցույցում սահմանված բոլոր իրավասու հայտատուների համար: Ի հավելումն` խնդրում ենք ծանոթանալ գնումների ուղեցույցի 1.6 և 1.7 կետերին, որտեղ ներկայացված է Համաշխարհային Բանկի քաղաքականությունը շահերի բախման վերաբերյալ:
4. Շահագրգիռ իրավասու հայտատուները կարող են ամբողջական փաթեթը ներբեռնել www.gnumner.am, www.armeps.am կամ www.atdf.am կայքերից: Ցանկացած կազմակերպություն կարող է գրանցվել էլեկտրոնային գնումների համակարգում և ներկայացնել Հայտը ARMEPS էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով (www.armeps.am):
Հայտնում ենք, որ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը պատասխանատվություն չի կրում հայտատուի կողմից վերոնշյալ կայքերից մրցութային փաթեթի սխալ կամ ոչ ամբողջական ներբեռնման, ինչպես նաև հետագայում հրավերի փոփոխությունների առկայության դեպքում դրանց բացթողնման համար:
5. Հայտերը պետք է ներկայացվեն միայն էլեկտրոնային եղանակով՝ էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am կայքէջի) համակարգի միջոցով ամենաուշը 2021 թվականի մայիսի 7-ին ժամը 10:00-ին: Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը չեն ընդունվում Համակարգի կողմից։
6. Բոլոր հայտերը պետք է ուղեկցվեն Մրցույթի ապահովման հայտարարագրով:
7. Պատվիրատուի հասցեն ներկայացված է ստորև`
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
պարոն Արթուր Սողոմոնյան, Գործադիր տնօրեն
ՀՀ, ք. Երևան 0037, Կ. Ուլնեցու 31
Հեռ.՝ 374 060 50 15 60
Էլ. հասցե` ` procurement@atdf.am
Վեբկայք` www.atdf.am
ապրիլի 09, 2021մայիսի 07, 2021Մրցութային փաթեթ
Հայաստանի տարածքային հիմնադրամի պաշտոնական կայք Design & Development 2015