Download Procurement Plan
Անվանում 
Հայտարարության տեքստը 
Սկիզբ 
Ավարտ 
Մրցույթային փաթեթը 
Երևան-Լանջազատ-Գառնի տանող ճանապարհի վերականգնումՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ
Հայաստանի Հանրապետություն
6 հուլիսի 2020թ.
Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագիր
Վարկ No P150327
Պայմանագրեր № TUR-12

«Երևան-Լանջազատ-Գառնի տանող ճանապարհի վերականգնում»
1. Հայաստանի Հանրապետությունը Համաշխարհային բանկից ստացել է ֆինանսավորում Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրի համար և մտադիր է միջոցների մի մասն օգտագործել TUR-12, «Երևան-Լանջազատ-Գառնի տանող ճանապարհի վերականգնում» պայմանագրի շրջանակներում վճարումներ իրականացնելու համար:
2. Սույնով Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը հրավիրում է ներկայացնել կնքված փաթեթներ իրավասու մասնակիցներից` «Երևան-Լանջազատ-Գառնի տանող ճանապարհի վերականգնում» շինարարական աշխատանքների համար:
Որակավորման պահանջները ներառում են.
ա/ վերջին երեք տարիներից որևէ մեկ տարում հաջողությամբ կատարված 2,498,000,000 ՀՀ դրամի շին. աշխատանքների ծավալ,
բ/ վերջին հինգը տարվա ընթացքում որպես գլխավոր կապալառու, ՀԳ անդամ կամ ենթակապալառու կատարած առնվազն երկու պայմանագրեր` ասլֆալտաբետոնե ծածկույթով ճանապարհների կառուցման կամ վերակառուցման: Ներկայացվող աշխատանքի արժեքը չպետք է պակաս լինի 1,232,250,000 ՀՀ դրամից, կամ մեկ պայմանագիր առնվազն 2,464,500,000 ՀՀ դրամ,
գ/ նվազագույնը 274,000,000 ՀՀ դրամի իրացվելի միջոցներ և/կամ վարկային գիծ,
դ/ որպես պայմանագրի շնորհման նախապայման, հայտատուն պետք է ներկայացնի ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից հաստատված «Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում» լիցենզիա «Տրանսպորտային» ներդիրով։
3. Մրցույթն իրականացվելու է Ազգային մրցակցային մրցույթի միջոցով, համաձայն Համաշխարհային բանկի ուղեցույցների` «Ապրանքների, աշխատանքների և ոչ-խորհրդատվական ծառայությունների գնում ՄԶՎԲ փոխառությունների և Համաշխարհային բանկի վարկերի ու դրամաշնորհների փոխառուների կողմից» հունվար 2011թ., վերանայված հուլիս 2014թ. «Գնումների ուղեցույցներ»: Բացի այդ, խնդրում ենք ծանոթանալ նաև 1.6 և 1.7 ենթակետերի հետ, որոնք սահմանում են Համաշխարհային բանկի քաղաքականությունը շահերի բախման մասով:
4. Հայտերը պետք է ներկայացվեն միայն էլեկտրոնային եղանակով՝ էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am կայքէջի) համակարգի միջոցով ամենաուշը 2020 թվականի օգոստոսի 10-ին ժամը 10:00-ին: Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը չեն ընդունվում Համակարգի կողմից։
5. Բոլոր առաջարկները պետք է ուղեկցվեն մրցույթի ապահովման հայտարարագրով:
հուլիսի 06, 2020օգոստոսի 10, 2020Մրցութային փաթեթ
Երևան քաղաքի Մուրացանի անվան թիվ 18 հիմնական և ՀՀ Արմավիրի մարզի Պտղունքի Տիգրան Մեծի անվան միջնակարգ դպրոցների կառուցումՀայտերի ներկայացման հրավեր


Ամսաթիվը՝ 13 հուլիսի 2020թ.
Վարկի համար և ծրագրի անվանումը՝ 3284-ARM (ԱԶԲ),
Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագիր
Պայմանագրի համարը և անվանումը՝ A-15EN / A-38AR
Լոտ 1՝ A-15EN, Երևան քաղաքի Մուրացանի անվան թիվ 18 հիմնական դպրոցի կառուցում,
Լոտ 2՝ A-38AR, ՀՀ Արմավիրի մարզի Պտղունքի Տիգրան Մեծի անվան միջնակարգ դպրոցի կառուցում
Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը /երկարացված/՝
14 օգոստոսի 2020թ., ժամը՝ 12։00

1. Հայաստանի Հանրապետությունը Ասիական զարգացման բանկից (ԱԶԲ) ստացել է ֆինանսավորում Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագրի իրականացման համար: Միջոցների մի մասն օգտագործելու է վերոնշյալ պայմանագրի շրջանակներում վճարումներ կատարելու համար: Մրցույթը բաց է բոլոր իրավասու հայտատուների համար ԱԶԲ-ի անդամ-երկներից:
2. Հայտատուները կարող են հայտ ներկայացնել մեկ կամ մի քանի Լոտերի համար, ինչպես դա սահմանված է մրցութային փաստաթղթում: Հայտատուներին, որոնք ցանկանում են զեղչեր առաջարկել մեկից ավել Լոտերով պայմանագիր շնորհվելու նպատակով, թույլատրվում է դա անել, պայմանով, որ այդ զեղչերը ներառված լինեն Հայտի նամակում:
3. Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը (ՀՏԶՀ) («Պատվիրատուն») հրավիրում է ներկայացնել հայտեր իրավասու հայտատուներին ԼՈՏ-1՝ A-15EN, «Երևան քաղաքի Մուրացանի անվան թիվ 18 հիմնական դպրոցի կառուցման» և ԼՈՏ-2՝ A-38AR, «ՀՀ Արմավիրի մարզի Պտղունքի Տիգրան Մեծի անվան միջնակարգ դպրոցի կառուցման» շինարարական աշխատանքների («Աշխատանքները») կատարման և ավարտման համար:
4. Ազգային մրցակցային մրցույթը անց է կացվելու համաձայն ԱԶԲ-ի «Մեկ փուլ. Մեկ ծրար» ընթացակարգի և բաց է իրավասու երկրներից բոլոր հայտատուների համար, ինչպես նկարագրված է մրցութային փաստաթղթերում:
5. Միայն հետևյալ հիմնական որակավորման պահանջներին բավարարող իրավասու Հայտատուները պետք է մասնակցեն տվյալ մրցույթում՝

ԼՈՏ-1՝ A-15EN, Երևան քաղաքի Մուրացանի անվան թիվ 18 հիմնական դպրոցի կառուցում
ա) հաղթող Հայտատուի շինարարա¬կան աշխատանքների գծով վերջին հինգ տարիների որևէ մեկի ընթացքում շրջանառությունը պետք է կազմի 1,195,000,000 ՀՀ դրամի շինարարական աշխատանքների ծավալ,
բ) վերջին հինգը տարվա ընթացքում որպես գլխավոր կապալառու, ՀԳ անդամ, կառավարման կապալառու կամ ենթակապալառու կատարած առնվազն երկու պայմանագրեր` քաղաքացիական շենքերի կառուցման և/կամ վերակառուցման: Ներկայացվող աշխատանքներից յուրաքանչյուրի արժեքը չպետք է պակաս լինի 664,000,000 ՀՀ դրամից, կամ մեկ պայմանագիր առնվազն 1,062,000,000 ՀՀ դրամից,
գ) հաղթող Հայտատուի նվազագույն ֆինանսական միջոցները պետք է լինեն՝ 133,000,000 ՀՀ դրամ մեկ կազմակերպության համար,
դ) որպես պայմանագրի շնորհման նախապայման, հայտատուն պետք է ներկայացնի ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից հաստատված «Բնակելի, հասարակական և արտադրական», «Էներգետիկ» և «Հիդրոտեխնիկական» լիցենզիաներ:

ԼՈՏ-2՝ A-38AR, «ՀՀ Արմավիրի մարզի Պտղունքի Տիգրան Մեծի անվան միջնակարգ դպրոցի կառուցման»
ա) հաղթող Հայտատուի շինարարա¬կան աշխատանքների գծով վերջին հինգ տարիների որևէ մեկի ընթացքում շրջանառությունը պետք է կազմի 1,182,000,000 ՀՀ դրամի շինարարական աշխատանքների ծավալ,
բ) վերջին հինգը տարվա ընթացքում որպես գլխավոր կապալառու, ՀԳ անդամ, կառավարման կապալառու կամ ենթակապալառու կատարած առնվազն երկու պայմանագրեր` քաղաքացիական շենքերի կառուցման և/կամ վերակառուցման: Ներկայացվող աշխատանքներից յուրաքանչյուրի արժեքը չպետք է պակաս լինի 591,000,000 ՀՀ դրամից, կամ մեկ պայմանագիր առնվազն 945,000,000 ՀՀ դրամից,
գ) հաղթող Հայտատուի նվազագույն ֆինանսական միջոցները պետք է լինեն՝ 131,000,000 ՀՀ դրամ մեկ կազմակերպության համար,
դ) որպես պայմանագրի շնորհման նախապայման, հայտատուն պետք է ներկայացնի ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից հաստատված «Բնակելի, հասարակական և արտադրական», «Էներգետիկ» և «Հիդրոտեխնիկական» լիցենզիաներ:

Որակավորման պահանջները ավելի ամբողջական նկարագրված են մրցութային փաստաթղթերում:

6. Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու և մրցութային փաստաթղթերը ուսումնասիրելու համար Հայտատուները պետք է դիմեն՝
Արթուր Սողոմոնյանին
Գնումների բաժնի պետ
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
ՀՀ, ք. Երևան, 0037, Կ.Ուլնեցու 31, 406 սենյակ, 4-րդ հարկ
Հեռ.՝ +374 60 501 560 (+501)
Էլ-փոստ՝ procurement@atdf.am
7. Մրցութային փաստաթղթերը հայերեն և անգլերեն լեզուներով տեղադրված են www.armeps.am, www.gnumner.am և www.atdf.am կայքէջերում:
8. Հայտերը պետք է ներկայացվեն միայն էլեկտրոնային եղանակով՝ էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգի միջոցով ամենաուշը 2020 թվականի օգոստոսի 14-ին, ժամը 12:00-ին: Ընդ որում, հայտը կազմող փաստաթղթերը պետք է լինեն կնքված, ստորագրված և բնօրինակից սկանավորված կամ էլեկտրոնային ստորագրությամբ հաստատված: Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը չեն ընդունվում Armeps համակարգի կողմից։ Հայտերի բացումը տեղի կունենա էլեկտրոնային եղանակով Armeps համակարգի միջոցով` 2020 թվականի օգոստոսի 14-ին, ժամը 12:00-ին, իսկ Հայտերի բացման արձանագրությունը հայտատուներին կուղարկվի Armeps համակարգի համակարգի միջոցով:
9. Բոլոր առաջարկները պետք է ուղեկցվեն մրցույթի ապահովման հայտարարագրով:
հուլիսի 13, 2020օգոստոսի 14, 2020Մրցութային փաթեթ
Հայաստանի պատմական մայրաքաղաք Դվինի հուշարձանների մասնակի վերականգնում և ամրակայումՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ
Հայաստանի Հանրապետություն
22 հուլիսի 2020թ.
Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագիր
Վարկ No P150327
Պայմանագրեր № TUR-04-1-4

«Հայաստանի պատմական մայրաքաղաք Դվինի հուշարձանների մասնակի
վերականգնում և ամրակայում»
1. Հայաստանի Հանրապետությունը Համաշխարհային բանկից ստացել է ֆինանսավորում Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրի համար և մտադիր է միջոցների մի մասն օգտագործել TUR-04-1-4, «Հայաստանի պատմական մայրաքաղաք Դվինի հուշարձանների մասնակի վերականգնում և ամրակայում» պայմանագրի շրջանակներում վճարումներ իրականացնելու համար:
2. Սույնով Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը հրավիրում է ներկայացնել կնքված փաթեթներ իրավասու մասնակիցներից` «Հայաստանի պատմական մայրաքաղաք Դվինի հուշարձանների մասնակի վերականգնում և ամրակայում» շինարարական աշխատանքների համար:
Որակավորման պահանջները ներառում են.
ա/ վերջին երեք տարիների ընթացքում հաջողությամբ կատարված շին. աշխատանքների ծավալ՝ նվազագույնը հայտատուի կողմից ներկայացված գնային առաջարկի չափով,
բ/ վերջին հինգը տարվա ընթացքում որպես գլխավոր կապալառու, ՀԳ անդամ կամ ենթակապալառու կատարած մեկ պայմանագիր` պատմամշակութային հուշարձանների կոնսերվացման, վերականգնման և/կամ վերակառուցման ներկայացվող աշխատանքի արժեքը չպետք է պակաս լինի 20,000,000 ՀՀ դրամից,
գ/ նվազագույնը 49,000,000 ՀՀ դրամի իրացվելի միջոցներ և/կամ վարկային գիծ,
դ/ որպես պայմանագրի շնորհման նախապայման, հայտատուն պետք է ներկայացնի ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից հաստատված «Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում» լիցենզիա «Բնակելի, հասարակական և արտադրական» ներդիրով։
3. Մրցույթն իրականացվելու է Ազգային մրցակցային մրցույթի միջոցով, համաձայն Համաշխարհային բանկի ուղեցույցների` «Ապրանքների, աշխատանքների և ոչ-խորհրդատվական ծառայությունների գնում ՄԶՎԲ փոխառությունների և Համաշխարհային բանկի վարկերի ու դրամաշնորհների փոխառուների կողմից» հունվար 2011թ., վերանայված հուլիս 2014թ. «Գնումների ուղեցույցներ»: Բացի այդ, խնդրում ենք ծանոթանալ նաև 1.6 և 1.7 ենթակետերի հետ, որոնք սահմանում են Համաշխարհային բանկի քաղաքականությունը շահերի բախման մասով:
4. Հայտերը պետք է ներկայացվեն միայն էլեկտրոնային եղանակով՝ էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am կայքէջի) համակարգի միջոցով ամենաուշը 2020 թվականի օգոստոսի 19-ին ժամը 10:00-ին: Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը չեն ընդունվում Համակարգի կողմից։
5. Բոլոր առաջարկները պետք է ուղեկցվեն մրցույթի ապահովման հայտարարագրով:
հուլիսի 22, 2020օգոստոսի 19, 2020Մրցութային փաթեթ
Հայաստանի տարածքային հիմնադրամի պաշտոնական կայք Design & Development 2015