Download Procurement Plan
Անվանում 
Հայտարարության տեքստը 
Սկիզբ 
Ավարտ 
Մրցույթային փաթեթը 
Խնածախի խմելու ջրի ջրագծի կառուցանՀայտերի ներկայացման հրավեր

Երկիրը՝ Հայաստանի Հանրապետություն
Ծրագիրը՝ Սոցիալական Ներդրումների և Տեղական Զարգացման Ծրագիր/ՍՆՏԶ/
Վարկ No՝ P148836
Պայմանագրի անվանումը՝ Խնածախի խմելու ջրի ջրագծի կառուցում
Պայմանագիր No՝ TSQ-16
23 դեկտեմբերի 2020թ.

1. Հայաստանի Հանրապետությունը Համաշխարհային բանկից ստացել է ֆինանսավորում Սոցիալական Ներդրումների և Տեղական Զարգացման ծրագրի համար և մտադիր է միջոցների մի մասն օգտագործել TSQ-16 «Խնածախի խմելու ջրի ջրագծի կառուցում» պայմանագրի շրջանակներում վճարումներ իրականացնելու համար:
2. Սույնով Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը հրավիրում է ներկայացնել կնքված մրցութային հայտեր իրավասու մասնակիցներից` «Խնածախի խմելու ջրի ջրագծի կառուցում» շինարարական աշխատանքների համար:
Աշխատանքները ներառում են՝
Նախատեսվում է կառուցել կապտաժային կառույցներ Փ150մմ տրամագծի դրենաժային խողովակներով: Դրենաժային խողովակների հետնամասում տեղադրվում է բետոնե հենապատ, որը ամրաններով ամրացվում է տեղի արմատական ապարներին: Կապտաժային կառույցների սանիտարական գոտին նախատեսվում է ցանկապատել 1,7մ բարձրությամբ փշալարով՝ անասունների մուտքը սանիտարական գոտի կանխելու համար: Կապտաժային կառույցներից ջուր տրվելու է սանիտարական գոտու տարածքում նախատեսվող բետոնե ջրընդունիչ հորի մեջ, որտեղից էլ 110x6,6մմ տրամագծի 2042մ և 63x3,8մմ տրամագծի 6702մ երկարությամբ ջրատարով ջուրը ինքնահոս տրվելու է Խնածախ բնակավայրի գոյություն ունեցող 50մ3 ծավալով ՕԿՋ-ին: Ջրատարի նորմալ շահագործման համար նախատեսվում է տեղադրել 4 մարիչ, 10 դատարկման, 10 օդահան և 2 կարգավորման պոլիմերավազային և մետաղական հորեր: Ջրատարի վրա տեղադրվում է երկու 24մ երկարությամբ խմոցներ Վաղատուր և Խնածախ բնակավայրերի ջրատարի հարակից արոտավայրերի ջրարբիացման համար:
Շինհրապարակը գտնվում է՝ ՀՀ, Սյունիքի մարզ, Տեղ համայնքում:
Բոլոր աշխատանքների նախատեսված ավարտման ժամկետ՝ 210 օր սկսած Աշխատանքների մեկնարկից:
Որակավորման չափանիշներն են (որոնք չեն սահմանափակվում*)
ա/ վերջին երեք տարիներից որևէ մեկ տարում հաջողությամբ կատարված 140,000,000 ՀՀ դրամի շին. Աշխատանքների ծավալ,
բ/ վերջին հինգը տարվա ընթացքում որպես գլխավոր կապալառու, ՀԳ անդամ կամ ենթակապալառու կատարած առնվազն երկու պայմանագրեր` խմելու ջրամատակարարման արտաքին և ներքին ցանցերի և կառուցվածքների կառուցման կամ վերակառուցման: Ներկայացվող աշխատանքի արժեքը չպետք է պակաս լինի 64,000,000 ՀՀ դրամից, կամ մեկ պայմանագիր առնվազն 128,000,000 ՀՀ դրամ,
գ/ նվազագույնը 23,000,000 ՀՀ դրամի իրացվելի միջոցներ և/կամ վարկային գիծ,
դ/ որպես պայմանագրի շնորհման նախապայման, հայտատուն պետք է ներկայացնի ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից հաստատված «Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում» լիցենզիա «Հիդրոտեխնիկական» ներդիրով։
*Որակավորման պահանջների վերաբերյալ լրացուցիչ մանրամասներ ներկայացված են մրցութային փաստաթղթում (Բաժին III. Գնահատման և Որակավորման չափանիշներ):
3. Մրցույթն իրականացվելու է Ազգային մրցակցային մրցույթի (NCB) միջոցով, համաձայն Համաշխարհային բանկի ուղեցույցների` «Ապրանքների, աշխատանքների և ոչ-խորհրդատվական ծառայությունների գնում ՄԶՎԲ փոխառությունների և Համաշխարհային բանկի վարկերի ու դրամաշնորհների փոխառուների կողմից» (Հունվար 2011 թ, վերանայված Հուլիս 2014 թ.) «Գնումների ուղեցույցներ»: Մրցույթը բաց է Գնումների ուղեցույցում սահմանված բոլոր իրավասու հայտատուների համար: Ի հավելումն` խնդրում ենք ծանոթանալ գնումների ուղեցույցի 1.6 և 1.7 կետերին, որտեղ ներկայացված է Համաշխարհային Բանկի քաղաքականությունը շահերի բախման վերաբերյալ:
4. Շահագրգիռ իրավասու հայտատուները կարող են ամբողջական փաթեթը ներբեռնել www.gnumner.am, www.armeps.am կամ www.atdf.am կայքերից: Ցանկացած կազմակերպություն կարող է գրանցվել էլեկտրոնային գնումների համակարգում և ներկայացնել Հայտը ARMEPS էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով (www.armeps.am):
Հայտնում ենք, որ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը պատասխանատվություն չի կրում հայտատուի կողմից վերոնշյալ կայքերից մրցութային փաթեթի սխալ կամ ոչ ամբողջական ներբեռնման, ինչպես նաև հետագայում հրավերի փոփոխությունների առկայության դեպքում դրանց բացթողնման համար:
5. Հայտերը պետք է ներկայացվեն միայն էլեկտրոնային եղանակով՝ էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am կայքէջի) համակարգի միջոցով ամենաուշը 2021 թվականի հունվարի 27-ին ժամը 10:00-ին: Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը չեն ընդունվում Համակարգի կողմից։
6. Բոլոր հայտերը պետք է ուղեկցվեն Մրցույթի ապահովման հայտարարագրով:
7. Պատվիրատուի հասցեն ներկայացված է ստորև`
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
պարոն Արթուր Սողոմոնյան, Գործադիր տնօրեն
ՀՀ, ք. Երևան 0037, Կ. Ուլնեցու 31
Հեռ.՝ 374 060 50 15 60
Էլ. Հասցե` ` procurement@atdf.am
Վեբկայք` www.atdf.am
դեկտեմբերի 23, 2020հունվարի 27, 2021Մրցութային փաթեթ
Հայաստանի տարածքային հիմնադրամի պաշտոնական կայք Design & Development 2015