Download Procurement Plan
Անվանում 
Հայտարարության տեքստը 
Սկիզբ 
Ավարտ 
Մրցույթային փաթեթը 
Գորիս քաղաքի կենտրոնական մասի պատմամշակութային միջավայրի վերականգնումՀայտերի ներկայացման հրավեր


Երկիրը՝ Հայաստանի Հանրապետություն
Ծրագիրը՝ Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագիր /ՏՏԵԶԾ/
Վարկ No՝ P150327
Պայմանագրի անվանումը՝ Գորիս քաղաքի կենտրոնական մասի պատմամշակութային միջավայրի վերականգնում
Պայմանագիր No՝ TUR-03.2-3
9 հուլիսի 2021թ.

1. Հայաստանի Հանրապետությունը Համաշխարհային բանկից ստացել է ֆինանսավորում Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրի համար և մտադիր է միջոցների մի մասն օգտագործել TUR-03.2-3 «Գորիս քաղաքի կենտրոնական մասի պատմամշակութային միջավայրի վերականգնում» պայմանագրի շրջանակներում վճարումներ իրականացնելու համար:
2. Սույնով Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը հրավիրում է ներկայացնել կնքված մրցութային հայտեր իրավասու մասնակիցներից` «Գորիս քաղաքի կենտրոնական մասի պատմամշակութային միջավայրի վերականգնման» շինարարական աշխատանքների համար:
Աշխատանքները ներառում են՝
Նախատեսված էր Գորիս քաղաքի կենտրոնական մասի՝ Գուսան Աշոտ, Կոմիտաս, Մակիչի, Օրբելյանների, Մաշտոցի, Անկախության, Տաթևացու փողոցների մայթերի և երթևեկելի հատվածի վերակառուցում չորսվակասալերով, սալիկներով և լուսավորության, ջրամատակարարման, ճանապարհների ջրահեռացման համակարգի կառուցում:
Բոլոր աշխատանքների նախատեսված ավարտման ժամկետ՝ 480 օր սկսած Աշխատանքների մեկնարկից:
Որակավորման չափանիշներն են (որոնք չեն սահմանափակվում*)
ա/ վերջին երեք տարիներից որևէ մեկ տարում հաջողությամբ կատարված 1,637,000,000 ՀՀ դրամի շին. աշխատանքների ծավալ,
բ/ վերջին հինգը տարվա ընթացքում որպես գլխավոր կապալառու, ՀԳ անդամ, կառավարող կապալառու կամ ենթակապալառու կատարած առնվազն երկու պայմանագրեր` բնակավայրերում փողոցների և մայթերի կառուցման, վերակառուցման և/կամ վերականգնման շինարարական աշխատանքների: Ներկայացվող աշխատանքի արժեքը չպետք է պակաս լինի 1,005,000,000 ՀՀ դրամից, կամ մեկ պայմանագիր առնվազն 2,010,000,000 ՀՀ դրամ,
գ/ Վերոնշյալ ժամանակահատվածում նվազագույն 700մ2 ճանապարհների երթևեկելի մասի երեսապատում չորսվակասալերով շինարարական փորձ,
դ/ նվազագույնը 179,000,000 ՀՀ դրամի իրացվելի միջոցներ և/կամ վարկային գիծ,
ե/ որպես պայմանագրի շնորհման նախապայման, հայտատուն պետք է ներկայացնի ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից հաստատված «Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում» լիցենզիա «Տրանսպորտային» և «Էներգետիկ» ներդիրներով։
*Որակավորման պահանջների վերաբերյալ լրացուցիչ մանրամասներ ներկայացված են մրցութային փաստաթղթում (Բաժին III. Գնահատման և Որակավորման չափանիշներ):
3. Մրցույթն իրականացվելու է Ազգային մրցակցային մրցույթի (NCB) միջոցով, համաձայն Համաշխարհային բանկի ուղեցույցների` «Ապրանքների, աշխատանքների և ոչ-խորհրդատվական ծառայությունների գնում ՄԶՎԲ փոխառությունների և Համաշխարհային բանկի վարկերի ու դրամաշնորհների փոխառուների կողմից» (Հունվար 2011 թ, վերանայված Հուլիս 2014 թ.) «Գնումների ուղեցույցներ»: Մրցույթը բաց է Գնումների ուղեցույցում սահմանված բոլոր իրավասու հայտատուների համար: Ի հավելումն` խնդրում ենք ծանոթանալ գնումների ուղեցույցի 1.6 և 1.7 կետերին, որտեղ ներկայացված է Համաշխարհային Բանկի քաղաքականությունը շահերի բախման վերաբերյալ:
4. Շահագրգիռ իրավասու հայտատուները կարող են ամբողջական փաթեթը ներբեռնել www.gnumner.am, www.armeps.am կամ www.atdf.am կայքերից: Ցանկացած կազմակերպություն կարող է գրանցվել էլեկտրոնային գնումների համակարգում և ներկայացնել Հայտը ARMEPS էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով (www.armeps.am):
Հայտնում ենք, որ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը պատասխանատվություն չի կրում հայտատուի կողմից վերոնշյալ կայքերից մրցութային փաթեթի սխալ կամ ոչ ամբողջական ներբեռնման, ինչպես նաև հետագայում հրավերի փոփոխությունների առկայության դեպքում դրանց բացթողնման համար:
5. Հայտերը պետք է ներկայացվեն միայն էլեկտրոնային եղանակով՝ էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am կայքէջի) համակարգի միջոցով ամենաուշը 2021 թվականի օգոստոսի 6-ին ժամը 10:00-ին: Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը չեն ընդունվում Համակարգի կողմից։
6. Բոլոր հայտերը պետք է ուղեկցվեն Մրցույթի ապահովման հայտարարագրով:
7. Պատվիրատուի հասցեն ներկայացված է ստորև`
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
պարոն Արթուր Սողոմոնյան, Գործադիր տնօրեն
ՀՀ, ք. Երևան 0037, Կ. Ուլնեցու 31
Հեռ.՝ +374 060 501 560
Էլ. հասցե` procurement@atdf.am
Վեբկայք` www.atdf.am
հուլիսի 09, 2021օգոստոսի 06, 2021Մրցութային փաթեթ
Գյումրու քաղաքային <Բարեկամություն> զբոսայգու վերակառուցման նախապատրաստման փուլՀայտերի ներկայացման հրավեր


Երկիրը՝ Հայաստանի Հանրապետություն
Ծրագիրը՝ Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագիր /ՏՏԵԶԾ/
Վարկ No՝ P150327
Պայմանագրի անվանումը՝ Գյումրու քաղաքային «Բարեկամություն» զբոսայգու վերակառուցման նախապատրաստման փուլ
Պայմանագիր No՝ TUR-13-2
19 հուլիսի 2021թ.

1. Հայաստանի Հանրապետությունը Համաշխարհային բանկից ստացել է ֆինանսավորում Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրի համար և մտադիր է միջոցների մի մասն օգտագործել TUR-13-2 «Գյումրու քաղաքային «Բարեկամություն» զբոսայգու վերակառուցման նախապատրաստման փուլ» պայմանագրի շրջանակներում վճարումներ իրականացնելու համար:
2. Սույնով Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը հրավիրում է ներկայացնել կնքված մրցութային հայտեր իրավասու մասնակիցներից` «Գյումրու քաղաքային «Բարեկամություն» զբոսայգու վերակառուցման նախապատրաստման փուլ» շինարարական աշխատանքների համար:
Աշխատանքները ներառում են՝
Նախատեսվում է այգու տարածքը ազատել շինարարական աղբից, բետոնե հիմքերի և նախկինում իրականացված արահետների և ճեմուղիների մնացորդներից, մացառուտներից և թփերից, իրականացնել էլեկտրամատակարարման, ջրամատակարարման, կոյուղու, ոռոգման ցանցերի, ոռոգման համակարգի ջրամբարի, խորքային հորի և պոմպակայանի կառուցում, տարածքի հողային ծածկույթի նախապատրաստում, ճեմուղիների կառուցում, սալահատակում, արտաքին լուսավորության ցանցի անցկացում, ժամանակակից լուսատուների տեղադրում։
Բոլոր աշխատանքների նախատեսված ավարտման ժամկետ՝ 320 օր սկսած Աշխատանքների մեկնարկից:
Որակավորման չափանիշներն են (որոնք չեն սահմանափակվում*)
ա/ վերջին երեք տարիներից որևէ մեկ տարում հաջողությամբ կատարված 937,000,000 ՀՀ դրամի շին. աշխատանքների ծավալ,
բ/ վերջին հինգը տարվա ընթացքում որպես գլխավոր կապալառու, ՀԳ անդամ կամ ենթակապալառու կատարած առնվազն երկու պայմանագրեր` հասարակական շենքերի /դրանց համալիրների/ կառուցման, ներառյալ տարածքների բարեկարգման շինարարական աշխատանքների: Ներկայացվող աշխատանքի արժեքը չպետք է պակաս լինի 575,000,000 ՀՀ դրամից, կամ մեկ պայմանագիր առնվազն 1,150,000,000 ՀՀ դրամ,
գ/ Վերոնշյալ ժամանակահատվածում նվազագույնը հանրային տարածքների սալահատակում բնական քարով՝ առնվազն 3000մ2, Խորքային հորերի իրականացում, առնվազն՝ 1 հատ - 60մ, Արտաքին ջրամատակարարման կամ ոռոգման համակարգերի կառուցում/վերակառուցում, առնվազն՝ 350մ, Կոյուղու արտաքին ցանցերի գծերի կառուցում, վերակառուցում, առնվազն՝ 350մ, առնվազն 1000 կՎԱ հզորությամբ տրանսֆորմատորային ենթակայանի կառուցում փորձ,
դ/ նվազագույնը 154,000,000 ՀՀ դրամի իրացվելի միջոցներ և/կամ վարկային գիծ,
ե/ որպես պայմանագրի շնորհման նախապայման, հայտատուն պետք է ներկայացնի ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից հաստատված «Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում» լիցենզիա «Բնակելի, հասարակական և արտադրական», «Հիդրոտեխնիկական» և «Էներգետիկ» ներդիրներով։
*Որակավորման պահանջների վերաբերյալ լրացուցիչ մանրամասներ ներկայացված են մրցութային փաստաթղթում (Բաժին III. Գնահատման և Որակավորման չափանիշներ):
3. Մրցույթն իրականացվելու է Ազգային մրցակցային մրցույթի (NCB) միջոցով, համաձայն Համաշխարհային բանկի ուղեցույցների` «Ապրանքների, աշխատանքների և ոչ-խորհրդատվական ծառայությունների գնում ՄԶՎԲ փոխառությունների և Համաշխարհային բանկի վարկերի ու դրամաշնորհների փոխառուների կողմից» (Հունվար 2011 թ, վերանայված Հուլիս 2014 թ.) «Գնումների ուղեցույցներ»: Մրցույթը բաց է Գնումների ուղեցույցում սահմանված բոլոր իրավասու հայտատուների համար: Ի հավելումն` խնդրում ենք ծանոթանալ գնումների ուղեցույցի 1.6 և 1.7 կետերին, որտեղ ներկայացված է Համաշխարհային Բանկի քաղաքականությունը շահերի բախման վերաբերյալ:
4. Շահագրգիռ իրավասու հայտատուները կարող են ամբողջական փաթեթը ներբեռնել www.gnumner.am, www.armeps.am կամ www.atdf.am կայքերից: Ցանկացած կազմակերպություն կարող է գրանցվել էլեկտրոնային գնումների համակարգում և ներկայացնել Հայտը ARMEPS էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով (www.armeps.am):
Հայտնում ենք, որ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը պատասխանատվություն չի կրում հայտատուի կողմից վերոնշյալ կայքերից մրցութային փաթեթի սխալ կամ ոչ ամբողջական ներբեռնման, ինչպես նաև հետագայում հրավերի փոփոխությունների առկայության դեպքում դրանց բացթողնման համար:
5. Հայտերը պետք է ներկայացվեն միայն էլեկտրոնային եղանակով՝ էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am կայքէջի) համակարգի միջոցով ամենաուշը 2021 թվականի օգոստոսի 16-ին ժամը 12:00-ին: Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը չեն ընդունվում Համակարգի կողմից։
6. Բոլոր հայտերը պետք է ուղեկցվեն Մրցույթի ապահովման հայտարարագրով:
7. Պատվիրատուի հասցեն ներկայացված է ստորև`
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
պարոն Արթուր Սողոմոնյան, Գործադիր տնօրեն
ՀՀ, ք. Երևան 0037, Կ. Ուլնեցու 31
Հեռ.՝ +374 060 501 560
Էլ. հասցե` procurement@atdf.am
Վեբկայք` www.atdf.am
հուլիսի 19, 2021օգոստոսի 16, 2021Մրցութային փաթեթ
Լոտ 1՝ A-31LR, Լոռվա մարզի Ալավերդու թիվ 2 հիմնական դպրոցի կառուցում Լոտ 2՝ A-33SH, ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի թիվ 2 հիմնական դպրոցի կառուցում Լոտ 3՝ A-21EN, Երևան քաղաքի Հ.Կոջոյանի անվան թիվ 15 կրթահամալիր վերակառուցում, նոր մասնաշենքի կառուցումՀայտերի ներկայացման հրավեր


Ամսաթիվը՝ 16 հուլիսի 2021թ.
Վարկի համար և ծրագրի անվանումը՝ 3284-ARM (ԱԶԲ),
Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագիր
Պայմանագրի համարը և անվանումը՝ A-31LR / A-33SH / A-21EN
Լոտ 1՝ A-31LR, Լոռու մարզի Ալավերդու թիվ 2 հիմնական դպրոցի կառուցում,
Լոտ 2՝ A-33SH, ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի թիվ 2 հիմնական դպրոցի կառուցում
Լոտ 3՝ A-21EN, Երևանի Հ.Կոջոյանի անվան թիվ 15 կրթահամալիր վերակառուցում, նոր մասնաշենքի կառուցում
Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը՝
13 օգոստոսի 2021թ., ժամը՝ 10։00

1. Հայաստանի Հանրապետությունը Ասիական զարգացման բանկից (ԱԶԲ) ստացել է ֆինանսավորում Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագրի իրականացման համար: Միջոցների մի մասն օգտագործելու է վերոնշյալ պայմանագրի շրջանակներում վճարումներ կատարելու համար: Մրցույթը բաց է բոլոր իրավասու հայտատուների համար ԱԶԲ-ի անդամ-երկրներից:
2. Հայտատուները կարող են հայտ ներկայացնել մեկ կամ մի քանի Լոտերի համար, ինչպես դա սահմանված է մրցութային փաստաթղթում: Հայտատուներին, որոնք ցանկանում են զեղչեր առաջարկել մեկից ավել Լոտերով պայմանագիր շնորհվելու նպատակով, թույլատրվում է դա անել, պայմանով, որ այդ զեղչերը ներառված լինեն Հայտի նամակում:
3. Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը (ՀՏԶՀ) («Պատվիրատուն») հրավիրում է ներկայացնել հայտեր իրավասու հայտատուներին ԼՈՏ-1՝ A-31LR, «Լոռու մարզի Ալավերդու թիվ 2 հիմնական դպրոցի կառուցման», ԼՈՏ-2՝ A-33SH, «ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի թիվ 2 հիմնական դպրոցի կառուցման» և ԼՈՏ-3՝ A-21EN, «Երևան քաղաքի Հ.Կոջոյանի անվան թիվ 15 կրթահամալիր վերակառուցման, նոր մասնաշենքի կառուցման» շինարարական աշխատանքների («Աշխատանքները») կատարման և ավարտման համար:
4. Ազգային մրցակցային մրցույթը անց է կացվելու համաձայն ԱԶԲ-ի «Մեկ փուլ. Մեկ ծրար» ընթացակարգի և բաց է իրավասու երկրներից բոլոր հայտատուների համար, ինչպես նկարագրված է մրցութային փաստաթղթերում:
5. Միայն հետևյալ հիմնական որակավորման պահանջներին բավարարող իրավասու Հայտատուները պետք է մասնակցեն տվյալ մրցույթում՝

ԼՈՏ-1՝ A-31LR, «Լոռու մարզի Ալավերդու թիվ 2 հիմնական դպրոցի կառուցում»
ա) Հայտատուի շինարարա¬կան աշխատանքների գծով վերջին հինգ տարիներից որևէ մեկի ընթացքում շրջանառությունը պետք է կազմի 1,179,000,000 ՀՀ դրամի շինարարական աշխատանքների ծավալ,
բ) Հայտատուն վերջին հինգը տարվա ընթացքում երկաթբետոնե միաձույլ հիմնակմախքով քաղաքացիական շենքերի կառուցման և/կամ վերակառուցման պայմանագրերում որպես որպես գլխավոր կապալառու, ՀԳ անդամ, կառավարման կապալառու, ենթակապալառու կամ կառուցապատող շինարար պետք է ունենա՝ (i) երկու պայմանագրեր, յուրաքանչյուրն առնվազն 2000 ք.մ. մակերեսով, կամ (ii) մեկ պայմանագիր, 3100 ք.մ. մակերեսով նմանատիպ շինարարական աշխատանքների:
գ) Հայտատուի նվազագույն ֆինանսական միջոցները պետք է լինեն՝ 131,000,000 ՀՀ դրամ մեկ կազմակերպության կամ համատեղ գործունեության համար,
դ) որպես պայմանագրի ստորագրման նախապայման, Հայտատուն պետք է ներկայացնի ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից հաստատված «Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում» լիցենզիա «Բնակելի, հասարակական և արտադրական», «Էներգետիկ» և «Հիդրոտեխնիկական» ներդիրներով։

ԼՈՏ-2՝ A-33SH, «ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի թիվ 2 հիմնական դպրոցի կառուցում»
ա) Հայտատուի շինարարա¬կան աշխատանքների գծով վերջին հինգ տարիներից որևէ մեկի ընթացքում շրջանառությունը պետք է կազմի 1,026,000,000 ՀՀ դրամի շինարարական աշխատանքների ծավալ,
բ) Հայտատուն վերջին հինգը տարվա ընթացքում երկաթբետոնե միաձույլ հիմնակմախքով քաղաքացիական շենքերի կառուցման և/կամ վերակառուցման պայմանագրերում որպես որպես գլխավոր կապալառու, ՀԳ անդամ, կառավարման կապալառու, ենթակապալառու կամ կառուցապատող շինարար պետք է ունենա՝ (i) երկու պայմանագրեր, յուրաքանչյուրն առնվազն 2300 ք.մ. մակերեսով, կամ (ii) մեկ պայմանագիր, 3700 ք.մ. մակերեսով նմանատիպ շինարարական աշխատանքների:
գ) Հայտատուի նվազագույն ֆինանսական միջոցները պետք է լինեն՝ 114,000,000 ՀՀ դրամ մեկ կազմակերպության կամ համատեղ գործունեության համար,
դ) որպես պայմանագրի ստորագրման նախապայման, Հայտատուն պետք է ներկայացնի ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից հաստատված «Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում» լիցենզիա «Բնակելի, հասարակական և արտադրական», «Էներգետիկ» և «Հիդրոտեխնիկական» ներդիրներով։

ԼՈՏ-3՝ A-21EN, «Երևան քաղաքի Հ.Կոջոյանի անվան թիվ 15 կրթահամալիր վերակառուցում, նոր մասնաշենքի կառուցում»
ա) Հայտատուի շինարարա¬կան աշխատանքների գծով վերջին հինգ տարիներից որևէ մեկի ընթացքում շրջանառությունը պետք է կազմի 916,000,000 ՀՀ դրամի շինարարական աշխատանքների ծավալ,
բ) Հայտատուն վերջին հինգը տարվա ընթացքում երկաթբետոնե միաձույլ հիմնակմախքով քաղաքացիական շենքերի կառուցման և/կամ վերակառուցման պայմանագրերում որպես որպես գլխավոր կապալառու, ՀԳ անդամ, կառավարման կապալառու, ենթակապալառու կամ կառուցապատող շինարար պետք է ունենա՝ (i) երկու պայմանագրեր, յուրաքանչյուրն առնվազն 2700 ք.մ. մակերեսով, կամ (ii) մեկ պայմանագիր, 4400 ք.մ. մակերեսով նմանատիպ շինարարական աշխատանքների:
գ) Հայտատուի նվազագույն ֆինանսական միջոցները պետք է լինեն՝ 102,000,000 ՀՀ դրամ մեկ կազմակերպության կամ համատեղ գործունեության համար,
դ) որպես պայմանագրի ստորագրման նախապայման, Հայտատուն պետք է ներկայացնի ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից հաստատված «Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում» լիցենզիա «Բնակելի, հասարակական և արտադրական», «Էներգետիկ» և «Հիդրոտեխնիկական» ներդիրներով։
Որակավորման պահանջները ավելի ամբողջական նկարագրված են մրցութային փաստաթղթերում:
6. Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու և մրցութային փաստաթղթերը ուսումնասիրելու համար Հայտատուները պետք է դիմեն՝
Արթուր Սողոմոնյանին
Գնումների բաժնի պետ
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
ՀՀ, ք. Երևան, 0037, Կ.Ուլնեցու 31, 406 սենյակ, 4-րդ հարկ
Հեռ.՝ +37460 501 560 (501)
Էլ.-փոստ՝ procurement@atdf.am
7. Մրցութային փաստաթղթերը հայերեն և անգլերեն լեզուներով տեղադրված են www.armeps.am, www.gnumner.am և www.atdf.am կայքէջերում:
8. Հայտերը պետք է ներկայացվեն միայն էլեկտրոնային եղանակով՝ էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգի միջոցով ամենաուշը 2021 թվականի օգոստոսի 13 ին, ժամը 10:00-ին: Ընդ որում, հայտը կազմող փաստաթղթերը պետք է լինեն կնքված, ստորագրված և բնօրինակից սկանավորված կամ էլեկտրոնային ստորագրությամբ հաստատված: Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը չեն ընդունվում Armeps համակարգի կողմից։ Հայտերի բացումը տեղի կունենա էլեկտրոնային եղանակով Armeps համակարգի միջոցով` 2021 թվականի օգոստոսի 13-ին, ժամը 10:00-ին, իսկ Հայտերի բացման արձանագրությունը հայտատուներին կուղարկվի Armeps համակարգի համակարգի միջոցով:
9. Բոլոր առաջարկները պետք է ուղեկցվեն մրցույթի ապահովման հայտարարագրով:
հուլիսի 16, 2021օգոստոսի 13, 2021Մրցութային փաթեթ
ՀՀ Տավուշի մարզի Լճկաձոր և Մովսես բնակավայրերի խմելու ջրամատակարարման համակարգերի կառուցում և ընդլայնումՀայտերի ներկայացման հրավեր


Երկիրը՝ Հայաստանի Հանրապետություն
Ծրագիրը՝ Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում
Վարկ No՝ P148836
Պայմանագրի անվանումը՝ «ՀՀ Տավուշի մարզի Լճկաձոր և Մովսես բնակավայրերի խմելու ջրամատակարարման համակարգերի կառուցում և ընդլայնում»
Լոտ 1՝ AFT-TV-02-2 - «Լճկաձոր բնակավայրի պոմպակայանի, խմելու ջրամատակարարման խողովակաշարի և ՕԿՋ-ի կառուցում, բաշխիչ ցանցի վերակառուցում»
Լոտ 2՝ AFT-TV-03 - «Մովսես բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի ընդլայնում՝ պոմպակայանի և մղման խողովակաշարի կառուցում, ՕԿՋ-ի վերանորոգում»
Պայմանագիր No՝ AFT-TV-02-2/TV-03
22 հուլիսի 2021թ.

1. Հայաստանի Հանրապետությունը Համաշխարհային բանկից ստացել է ֆինանսավորում Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում ծրագրի համար և մտադիր է միջոցների մի մասն օգտագործել «ՀՀ Տավուշի մարզի Լճկաձոր և Մովսես բնակավայրերի խմելու ջրամատակարարման համակարգերի կառուցում և ընդլայնում» պայմանագրի շրջանակներում վճարումներ իրականացնելու համար:
2. Սույնով Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը հրավիրում է ներկայացնել կնքված մրցութային հայտեր իրավասու մասնակիցներից` «ՀՀ Տավուշի մարզի Լճկաձոր և Մովսես բնակավայրերի խմելու ջրամատակարարման համակարգերի կառուցման և ընդլայնման» շինարարական աշխատանքների համար:
Աշխատանքները ներառում են՝

Լոտ 1՝ «Լճկաձոր բնակավայրի պոմպակայանի, խմելու ջրամատակարարման խողովակաշարի և ՕԿՋ-ի կառուցում, բաշխիչ ցանցի վերակառուցում»

Նախատեսվում է Լոռի-Բերդ մայր ջրատարից 2,1 կմ երկարությամբ d=89x4.0մմ և d=76x4.0մմ տրամագծով ջրատարի կառուցում: Ջրատարի վրա բոլոր անհրաժեշտ տեղերում նախատեսվում են դատարկման և օդահան հորեր: Ջրատարի սկզբում նախատեսվում է ջրաչափական հանգույցի կառուցում: Ջրատարի վերջում նախատեսվում է պոմպականայի կառուցում, որով մոտ 0,4կմ երկարությամբ d=76x4.0մմ տրամագծով մղման խողովակաշարով ջուրը մղվում է նոր կառուցվող երկու հատ յուրաքանչյուրը 130խմ տարողությամբ ՕԿՋ-ներ: ՕԿՋ-ների տարածքում նախատեսվում է սանիտարական գոտու կառուցում: ՕԿՋ-ներից ջուրը տրվում է բնակավայրի նոր կառուցվող բաշխիչ ցանց: Բաշխչ ցանցը մոտ 4.2կմ է, նախատեսված է 125-32մմ պոլիէթիլենե խողովակներից: Բոլոր անհրաժեշտ տեղերում նախատեսված են փականային հորեր և հակահրդեհային հիդրանտներ: Բոլոր սպառողների մուտքագծերի վրա նախատեսվում է ջրաչափերի և ջրաչափական հորերի տեղադրում:

Լոտ 2՝ «Մովսես բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի ընդլայնում՝ պոմպակայանի և մղման խողովակաշարի կառուցում, ՕԿՋ-ի վերանորոգում»

Ծրագրով նախատեսվում է «Մեծ աղբյուր» ջրաղբյուրի ջուրը, պոմպերի միջոցով մղել գոյություն ունեցող ՕԿՋ, որից գոյություն ունեցող բաշխիչ ցանցով սպառողները կստանան ջուր: Աղբյուրի հարակից տարածքում նախատեսվում են 25 խմ տարողությամբ ջրհավաք ջրավազանի, պոմպակայանի, քլորակայանի, գետի երկայնքով հենապատի և տարածքը շրջափակող սանիտարական գոտու կառուցում: Պոմպակայանում տեղադրվում է 2 պոմպ (1 աշխատող, 1 պահեստային), որոնց աշխատանքը ավտոմատացված է: Նախատեսվող 1.1կմ երկարությամբ d=76x4.0մմ տրամագծով պողպատե մղման խողովակաշարով ջուրը տրվում է բնակավայրի գոյություն ունեցող ՕԿՋ: Նախատեսվում է ՕԿՋ կառավարման հանգույցների վերակառուցում: ՕԿՋ-ի տարածքում նախատեսվում է սանիտարական գոտիների կառուցում:

Բոլոր աշխատանքների նախատեսված ավարտման ժամկետ՝ Լոտ 1- 270 օր և Լոտ 1- 135 օր սկսած Աշխատանքների մեկնարկից:
Որակավորման չափանիշներն են (որոնք չեն սահմանափակվում*)
Լոտ 1՝ «Լճկաձոր բնակավայրի պոմպակայանի, խմելու ջրամատակարարման խողովակաշարի և ՕԿՋ-ի կառուցում, բաշխիչ ցանցի վերակառուցում»

ա/ վերջին երեք տարիներից որևէ մեկ տարում հաջողությամբ կատարված 169,000,000 ՀՀ դրամի շին. աշխատանքների ծավալ,
բ/ վերջին հինգը տարվա ընթացքում որպես գլխավոր կապալառու, ՀԳ անդամ, ենթակապալառու կամ կառավարման կապալառու կատարած առնվազն երկու պայմանագրեր` խմելու ջրամատակարարման խողովակաշարերի կառուցման և/կամ վերակառուցման: Ներկայացվող աշխատանքի արժեքը չպետք է պակաս լինի 75,000,000 ՀՀ դրամից, կամ մեկ պայմանագիր առնվազն 150,000,000 ՀՀ դրամ,
գ / շինարարական փորձը հետևյալ հաջող ավարտված հիմնական աշխատանքներում պետք է լինի՝ խմելու ջրամատակարարման համակարգերի պոմպակայանների (առնվազն 1,6մ3/ժ) և ՕԿՋ-ների կառուցման և/կամ վերակառուցման փորձ,
դ/ նվազագույնը 28,000,000 ՀՀ դրամի իրացվելի միջոցներ և/կամ վարկային գիծ,
ե/ որպես պայմանագրի ստորագրման նախապայման, հայտատուն պետք է ներկայացնի ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից հաստատված «Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում» լիցենզիա «Բնակելի, Հասարակական և Արտադրական», «Էներգետիկ» և «Հիդրոտեխնիկական» ներդիրներով։

Լոտ 2՝ «Մովսես բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի ընդլայնում՝ պոմպակայանի և մղման խողովակաշարի կառուցում, ՕԿՋ-ի վերանորոգում»

ա/ վերջին երեք տարիներից որևէ մեկ տարում հաջողությամբ կատարված 179,000,000 ՀՀ դրամի շին. աշխատանքների ծավալ,
բ/ վերջին հինգը տարվա ընթացքում որպես գլխավոր կապալառու, ՀԳ անդամ, ենթակապալառու կամ կառավարման կապալառու կատարած առնվազն երկու պայմանագրեր` խմելու ջրամատակարարման խողովակաշարերի կառուցման և/կամ վերակառուցման: Ներկայացվող աշխատանքի արժեքը չպետք է պակաս լինի 53,000,000 ՀՀ դրամից, կամ մեկ պայմանագիր առնվազն 106,000,000 ՀՀ դրամ,
գ / շինարարական փորձը հետևյալ հաջող ավարտված հիմնական աշխատանքներում պետք է լինի՝ խմելու ջրամատակարարման համակարգերի պոմպակայանների (առնվազն 1,6մ3/ժ) կառուցման և/կամ վերակառուցման փորձ,
դ/ նվազագույնը 29,000,000 ՀՀ դրամի իրացվելի միջոցներ և/կամ վարկային գիծ,
ե/ որպես պայմանագրի ստորագրման նախապայման, հայտատուն պետք է ներկայացնի ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից հաստատված «Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում» լիցենզիա «Բնակելի, Հասարակական և Արտադրական», «Էներգետիկ» և «Հիդրոտեխնիկական» ներդիրներով։

*Որակավորման պահանջների վերաբերյալ լրացուցիչ մանրամասներ ներկայացված են մրցութային փաստաթղթում (Բաժին III. Գնահատման և Որակավորման չափանիշներ):

3. Մրցույթը կիրականացվի Ազգային բաց մրցույթ ընթացակարգով` օգտագործելով «Հայտեր ներկայացնելու հրավերը» (ՀՆՀ), որը սահմանվել է Համաշխարհային բանկի «Համաշխարհային Բանկի գնումների կանոնակարգեր ՆԾՖ փոխառուների համար/ «World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers» [հուլիս 2016թ., վերանայված նոյեմբեր 2017 և օգոստոս 2018] փաստաթղթով («Գնումների կանոնակարգեր»): Մրցույթը բաց է բոլոր Հայտատուների համար` Գնումների կանոնակարգերում սահմանված ձևով:
4. Շահագրգիռ իրավասու հայտատուները կարող են ամբողջական փաթեթը ներբեռնել www.gnumner.am, www.armeps.am կամ www.atdf.am կայքերից: Ցանկացած կազմակերպություն կարող է գրանցվել էլեկտրոնային գնումների համակարգում և ներկայացնել Հայտը ARMEPS էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով (www.armeps.am):
Հայտնում ենք, որ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը պատասխանատվություն չի կրում հայտատուի կողմից վերոնշյալ կայքերից մրցութային փաթեթի սխալ կամ ոչ ամբողջական ներբեռնման, ինչպես նաև հետագայում հրավերի փոփոխությունների առկայության դեպքում դրանց բացթողնման համար:
5. Հայտերը պետք է ներկայացվեն միայն էլեկտրոնային եղանակով՝ էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am կայքէջի) համակարգի միջոցով ամենաուշը 2021 թվականի օգոստոսի 19-ին ժամը 10:00-ին: Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը չեն ընդունվում Համակարգի կողմից։
6. Բոլոր հայտերը պետք է ուղեկցվեն Մրցույթի ապահովման հայտարարագրով:
7. Պատվիրատուի հասցեն ներկայացված է ստորև`
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
Արթուր Սողոմոնյան, գործադիր տնօրեն
ՀՀ, ք. Երևան 0037, Կ. Ուլնեցու 31
Հեռ.՝ 374 060 50 15 60
Էլ. հասցե` procurement@atdf.am
Վեբկայք` www.atdf.am
հուլիսի 22, 2021օգոստոսի 19, 2021Մրցութային փաթեթ
Հայաստանի տարածքային հիմնադրամի պաշտոնական կայք Design & Development 2015