Download Procurement Plan
Անվանում 
Հայտարարության տեքստը 
Սկիզբ 
Ավարտ 
Մրցույթային փաթեթը 
Բաղադրիչ 2։ Շահումյանի, Վ․ Վարդանյանի, Մյասնիկյանի, Մելիք Ադամյանի և Չարենցի փողոցների վերանորոգում, վերականգնում և «Քարայծ» տանող ճեմուղու կառուցումՀայտերի ներկայացման հրավեր
Երկիրը՝ Հայաստանի Հանրապետություն
Ծրագիրը՝ Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման /ՏՏԵԶ/
Վարկ No՝ P150327
Պայմանագրի անվանումը՝ Շահումյանի, Վ. Վարդանյանի, Մյասնիկյանի, Մելիք Ադամյանի և Չարենցի փողոցների վերանորոգում, վերականգնում և «Քարայծ» տանող ճեմուղու կառուցում
Պայմանագիր No՝ TUR-11.2
9 ապրիլի 2021թ.
1. Հայաստանի Հանրապետությունը Համաշխարհային բանկից ստացել է ֆինանսավորում Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրի համար և մտադիր է միջոցների մի մասն օգտագործել TUR-11.2 «Շահումյանի, Վ. Վարդանյանի, Մյասնիկյանի, Մելիք Ադամյանի և Չարենցի փողոցների վերանորոգում, վերականգնում և «Քարայծ» տանող ճեմուղու կառուցում» պայմանագրի շրջանակներում վճարումներ իրականացնելու համար:
2. Սույնով Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը հրավիրում է ներկայացնել կնքված մրցութային հայտեր իրավասու մասնակիցներից` «Շահումյանի, Վ. Վարդանյանի, Մյասնիկյանի, Մելիք Ադամյանի և Չարենցի փողոցների վերանորոգում, վերականգնում և «Քարայծ» տանող ճեմուղու կառուցում» շինարարական աշխատանքների համար:
Աշխատանքները ներառում են՝
Շահումյանի, Վ. Վարդանյանի, Մյասնիկյանի, Մելիք Ադամյանի և Չարենցի փողոցների վերականգնում, բարեկարգում և «Քարայծ» տանող ճեմուղու կառուցում համապատասխան ճանապարհների երկայնքով լուսավորության համակարգի բարելավում, ջրահեռացման տարրերով համալրում։ Երթևեկելի մասի ա/բ ծածկի, մայթերի, սիզամարգերի, իջատեղերի նորոգման աշխատանքներ, նշագծում /նաև ճանապարհի երկայնքով հեծանվաուղու/ և նոր նշանների տեղադրում, նոր դեկորատիվ պատեր, նստարանների և աղբամանների տեղադրում, ըստ անհրաժեշտության զբոսաշրջային և ճանապարհային ցուցանակներով կահավորում։ Շահումյան փողոցի հուշարձանի տարածքի բարեկարգում։ «Քարայծ» տանող ճեմուղու կառուցում մասով նախատեսվում է «Քարայծ»-ի մոտի այգու բարեկարգում, գոյություն ունոցող ջրագծերի և գազատարի տեղափոխում, արտաքին լուսավորություն, բրեկչա տիպի երեսապատումով։
Բոլոր աշխատանքների նախատեսված ավարտման ժամկետ՝ 420 օր սկսած Աշխատանքների մեկնարկից:
Որակավորման չափանիշներն են (որոնք չեն սահմանափակվում*)
ա/ վերջին երեք տարիներից որևէ մեկ տարում հաջողությամբ կատարված 1,115,000,000 ՀՀ դրամի շին. Աշխատանքների ծավալ,
բ/ վերջին հինգը տարվա ընթացքում որպես գլխավոր կապալառու, ՀԳ անդամ կամ ենթակապալառու կատարած առնվազն երկու պայմանագրեր` ասլֆալտաբետոնե ծածկույթով ճանապարհների կառուցման, վերակառուցման կամ վերականգնման: Ներկայացվող աշխատանքի արժեքը չպետք է պակաս լինի 600,000,000 ՀՀ դրամից, կամ մեկ պայմանագիր առնվազն 1,200,000,000 ՀՀ դրամ,
գ/ նվազագույնը 122,000,000 ՀՀ դրամի իրացվելի միջոցներ և/կամ վարկային գիծ,
դ/ որպես պայմանագրի ստորագրման նախապայման, հայտատուն պետք է ներկայացնի ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից հաստատված «Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում» լիցենզիա «Տրանսպորտային» և «Էներգետիկ» ներդիրներով։
*Որակավորման պահանջների վերաբերյալ լրացուցիչ մանրամասներ ներկայացված են մրցութային փաստաթղթում (Բաժին III. Գնահատման և Որակավորման չափանիշներ):
3. Մրցույթն իրականացվելու է Ազգային մրցակցային մրցույթի (NCB) միջոցով, համաձայն Համաշխարհային բանկի ուղեցույցների` «Ապրանքների, աշխատանքների և ոչ-խորհրդատվական ծառայությունների գնում ՄԶՎԲ փոխառությունների և Համաշխարհային բանկի վարկերի ու դրամաշնորհների փոխառուների կողմից» (Հունվար 2011 թ, վերանայված Հուլիս 2014 թ.) «Գնումների ուղեցույցներ»: Մրցույթը բաց է Գնումների ուղեցույցում սահմանված բոլոր իրավասու հայտատուների համար: Ի հավելումն` խնդրում ենք ծանոթանալ գնումների ուղեցույցի 1.6 և 1.7 կետերին, որտեղ ներկայացված է Համաշխարհային Բանկի քաղաքականությունը շահերի բախման վերաբերյալ:
4. Շահագրգիռ իրավասու հայտատուները կարող են ամբողջական փաթեթը ներբեռնել www.gnumner.am, www.armeps.am կամ www.atdf.am կայքերից: Ցանկացած կազմակերպություն կարող է գրանցվել էլեկտրոնային գնումների համակարգում և ներկայացնել Հայտը ARMEPS էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով (www.armeps.am):
Հայտնում ենք, որ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը պատասխանատվություն չի կրում հայտատուի կողմից վերոնշյալ կայքերից մրցութային փաթեթի սխալ կամ ոչ ամբողջական ներբեռնման, ինչպես նաև հետագայում հրավերի փոփոխությունների առկայության դեպքում դրանց բացթողնման համար:
5. Հայտերը պետք է ներկայացվեն միայն էլեկտրոնային եղանակով՝ էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am կայքէջի) համակարգի միջոցով ամենաուշը 2021 թվականի մայիսի 10-ին ժամը 10:00-ին: Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը չեն ընդունվում Համակարգի կողմից։
6. Բոլոր հայտերը պետք է ուղեկցվեն Մրցույթի ապահովման հայտարարագրով:
7. Պատվիրատուի հասցեն ներկայացված է ստորև`
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
պարոն Արթուր Սողոմոնյան, Գործադիր տնօրեն
ՀՀ, ք. Երևան 0037, Կ. Ուլնեցու 31
Հեռ.՝ 374 060 50 15 60
Էլ. Հասցե` ` procurement@atdf.am
Վեբկայք` www.atdf.am
ապրիլի 09, 2021մայիսի 10, 2021Մրցութային փաթեթ
ՀՀ Շիրակի մարզի Փանիկ համայնքի մանկապարտեզի վերակառուցումՀայտերի ներկայացման հրավեր


Երկիրը՝ Հայաստանի Հանրապետություն
Ծրագիրը՝ Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագիր /ՍՆՏԶ/
Վարկ No՝ P148836
Պայմանագրի անվանումը՝ ՀՀ Շիրակի մարզի Փանիկ համայնքի մանկապարտեզի վերակառուցում
Պայմանագիր No՝ TSH-23
16 ապրիլի 2021թ.

1. Հայաստանի Հանրապետությունը Համաշխարհային բանկից ստացել է ֆինանսավորում Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի համար և մտադիր է միջոցների մի մասն օգտագործել TSH-23 «ՀՀ Շիրակի մարզի Փանիկ համայնքի մանկապարտեզի վերակառուցում» պայմանագրի շրջանակներում վճարումներ իրականացնելու համար:
2. Սույնով Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը հրավիրում է ներկայացնել կնքված մրցութային հայտեր իրավասու մասնակիցներից` «ՀՀ Շիրակի մարզի Փանիկ համայնքի մանկապարտեզի վերակառուցման» շինարարական աշխատանքների համար:
Աշխատանքները ներառում են՝
Նախատեսվում է Փանիկ համայնքի մանկապարտեզի երկու հարկերի ուժեղացում, հիմնանորոգում, վերահատակագծումով։ Հիմնանորոգման ծավալներում ընդգրկվել են հատակների, ներքին և արտաքին հարդարման, դռների և պատուհանների փոխարինման աշխատանքները: Ամբողջովին փոխարինվում են ներքին և արտաքին ինժեներական ցանցերն ու սարքավորումները: Վերակառուցվում են ջրամատակարարման և կոյուղու ներքին ու արտաքին համակարգերը, նախատեսվում է օդափոխություն, հակահրդեհային ազդանշանում, փոխվում են ներքին էլեկտրատեխնիկական սարքավորումներն ու մալուխները: Ջեռուցումը իրականացվում է հոսանքով պատի պանելային մարտկոցներով: Տաք ջրամատակարարումը իրականացվում է էլ. ջրատաքացուցիչով: Արտաքին պատերը ջերմամեկուսացվում են, սվաղվում և ներկվում։ Արտաքին պատերի ստորին հատվածները երեսապատվում են բազալտե սալերով: Շենքի պարագծով նախատեսվում է «բրեկչա» տիպի սալվածք: Տարածքը բարեկարգվում և ասֆալտապատվում է:
Բոլոր աշխատանքների նախատեսված ավարտման ժամկետ՝ 240 օր սկսած Աշխատանքների մեկնարկից:
Որակավորման չափանիշներն են (որոնք չեն սահմանափակվում*)
ա/ վերջին երեք տարիներից որևէ մեկ տարում հաջողությամբ կատարված 250,000,000 ՀՀ դրամի շին. աշխատանքների ծավալ,
բ/ վերջին հինգը տարվա ընթացքում որպես գլխավոր կապալառու, ՀԳ անդամ կամ ենթակապալառու կատարած առնվազն երկու պայմանագրեր` քաղաքացիական շենքերի կառուցման և/կամ վերակառուցման: Ներկայացվող աշխատանքի արժեքը չպետք է պակաս լինի 131,000,000 ՀՀ դրամից, կամ մեկ պայմանագիր առնվազն 262,000,000 ՀՀ դրամ,
գ/ նվազագույնը 41,000,000 ՀՀ դրամի իրացվելի միջոցներ և/կամ վարկային գիծ,
դ/ որպես պայմանագրի շնորհման նախապայման, հայտատուն պետք է ներկայացնի ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից հաստատված «Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում» լիցենզիա «Բնակելի, հասարակական և արտադրական», «Էներգետիկ» և «Հիդրոտեխնիկական» ներդիրներով։
*Որակավորման պահանջների վերաբերյալ լրացուցիչ մանրամասներ ներկայացված են մրցութային փաստաթղթում (Բաժին III. Գնահատման և Որակավորման չափանիշներ):
3. Մրցույթն իրականացվելու է Ազգային մրցակցային մրցույթի (NCB) միջոցով, համաձայն Համաշխարհային բանկի ուղեցույցների` «Ապրանքների, աշխատանքների և ոչ-խորհրդատվական ծառայությունների գնում ՄԶՎԲ փոխառությունների և Համաշխարհային բանկի վարկերի ու դրամաշնորհների փոխառուների կողմից» (Հունվար 2011 թ, վերանայված Հուլիս 2014 թ.) «Գնումների ուղեցույցներ»: Մրցույթը բաց է Գնումների ուղեցույցում սահմանված բոլոր իրավասու հայտատուների համար: Ի հավելումն` խնդրում ենք ծանոթանալ գնումների ուղեցույցի 1.6 և 1.7 կետերին, որտեղ ներկայացված է Համաշխարհային Բանկի քաղաքականությունը շահերի բախման վերաբերյալ:
4. Շահագրգիռ իրավասու հայտատուները կարող են ամբողջական փաթեթը ներբեռնել www.gnumner.am, www.armeps.am կամ www.atdf.am կայքերից: Ցանկացած կազմակերպություն կարող է գրանցվել էլեկտրոնային գնումների համակարգում և ներկայացնել Հայտը ARMEPS էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով (www.armeps.am):
Հայտնում ենք, որ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը պատասխանատվություն չի կրում հայտատուի կողմից վերոնշյալ կայքերից մրցութային փաթեթի սխալ կամ ոչ ամբողջական ներբեռնման, ինչպես նաև հետագայում հրավերի փոփոխությունների առկայության դեպքում դրանց բացթողնման համար:
5. Հայտերը պետք է ներկայացվեն միայն էլեկտրոնային եղանակով՝ էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am կայքէջի) համակարգի միջոցով ամենաուշը 2021 թվականի մայիսի 14-ին ժամը 12:00-ին: Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը չեն ընդունվում Համակարգի կողմից։
6. Բոլոր հայտերը պետք է ուղեկցվեն Մրցույթի ապահովման հայտարարագրով:
7. Պատվիրատուի հասցեն ներկայացված է ստորև`
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
պարոն Արթուր Սողոմոնյան, Գործադիր տնօրեն
ՀՀ, ք. Երևան 0037, Կ. Ուլնեցու 31
Հեռ.՝ +374 060 501 560
Էլ. հասցե` procurement@atdf.am
Վեբկայք` www.atdf.am
ապրիլի 16, 2021մայիսի 14, 2021Մրցութային փաթեթ
Սարապատ համայնքում ընդգրկված Հողմիկ, Գոգհովիտ և Թորոսգյուղ բնակավայրերի ոռոգման ինքնահոս համակարգի կառուցում և վերանորոգում
Հայտերի ներկայացման հրավերԵրկիրը՝ Հայաստանի Հանրապետություն
Ծրագիրը՝ Սոցիալական Ներդրումների և Տեղական Զարգացման Ծրագիր/ՍՆՏԶ/
Վարկ No՝ P148836
Պայմանագրի անվանումը՝ Սարապատ համայնքում ընդգրկված Հողմիկ, Գոգհովիտ և Թորոսգյուղ բնակավայրերի ոռոգման ինքնահոս համակարգի կառուցում և վերանորոգում Պայմանագիր No՝ W-29
19 ապրիլի 2021թ.

1. Հայաստանի Հանրապետությունը Համաշխարհային բանկից ստացել է ֆինանսավորում Սոցիալական Ներդրումների և Տեղական Զարգացման ծրագրի համար և մտադիր է միջոցների մի մասն օգտագործել W-29 «Սարապատ համայնքում ընդգրկված Հողմիկ, Գոգհովիտ և Թորոսգյուղ բնակավայրերի ոռոգման ինքնահոս համակարգի կառուցում և վերանորոգում» պայմանագրի շրջանակներում վճարումներ իրականացնելու համար:
2. Սույնով Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը հրավիրում է ներկայացնել կնքված մրցութային հայտեր իրավասու մասնակիցներից` «Սարապատ համայնքում ընդգրկված Հողմիկ, Գոգհովիտ և Թորոսգյուղ բնակավայրերի ոռոգման ինքնահոս համակարգի կառուցում և վերանորոգում» շինարարական աշխատանքների համար:
Աշխատանքները ներառում են՝
Ծրագրով նախատեսվում է Սարապատ համայնքի երեք բնակավայրերի տարածքներում ոռոգման համակարգի կառուցման և վերակառուցման աշխատանքների իրականացում: Հողմիկ բնակավայրում նախատեսվում է գոյություն ունեցող ջրանցքի 0,12կմ սեղանաձև հատվածի վերակառուցում: Մասնակի վերանորոգվում է գոյություն ունեցող դյուկերը: Ապամոնտաժվում են քայքայված ե/բետոնե ЛР-6 և ЛР-4 տիպի վաքերը և մոնտաժվում մոտ 1,14կմ ընդհանուր երկարությամբ նոր ЛР-6 և ЛР-4 վաքերով: Հողե հուների փոխարեն կառուցվում է շուրջ 2.55կմ երկարությամբ պոլիէթիլենե d=160մմ տրամագծով խողովակներից ոռոգման ցանց: Բոլոր անհրաժեշտ տեղերում, շահառուների և շահագործող կազմակերպության հետ համաձայնեցված, նախատեսված են ջրաչափական հանգույցվեր, ջրթողներ և խողովակ անցումներ: Ջրաչափերի և ջրթողների հատվածներում խողովակները պողպատյա են (dy=150մմ և dy=200մմ): Վերակառուցվող ցանցը նախատեսված է Հողմիկ բնակավայրի 132հա հողատարածքների ոռոգման համար: Գոգհովիտ բնակավայրում «Աջափնյա» ջրանցքի Բ-1 բաժանարարից կառուցվում է թվով վեց ջրագիծ 2.68 կմ ընդհանուր երկարությամբ, պոլիէթիլենե d=160մմ տրամագծով խողովակներից: Բոլոր անհրաժեշտ տեղերում, շահառուների և շահագործող կազմակերպության հետ համաձայնեցված, նախատեսված են ջրաչափական հանգույցներ և ջրթողներ: Ջրաչափերի և ջրթողների հատվածներում խողովակները պողպատյա են (dy=150մմ և dy=200մմ): Վերակառուցվող ցանցը նախատեսված է Գոգհովիտ բնակավայրի 107հա հողատարածքների ոռոգման համար: Թորոսգյուղ բնակավայրում նախատեսվում է 0.65 կմ ընդհանուր երկարությամբ, պոլիէթիլենե d=160մմ տրամագծով խողովակներից ոռոգման ցանցի վերակառուցում: Բոլոր անհրաժեշտ տեղերում, շահառուների և շահագործող կազմակերպության հետ համաձայնեցված, նախատեսված են ջրաչափական հանգույցներ և ջրթողներ: Ջրաչափերի և ջրթողների հատվածներում խողովակները պողպատյա են (dy=150մմ և dy=200մմ): Նախատեսված են գոյություն ունեցող ջրաչափակերի և ջրթողներ վերանորոգում: Վերակառուցվող ցանցը նախատեսված է Թորոսգյուղ բնակավայրի 60հա հողատարածքների ոռոգման համար:
Բոլոր աշխատանքների նախատեսված ավարտման ժամկետ՝ 270 օր սկսած Աշխատանքների մեկնարկից:
Որակավորման չափանիշներն են (որոնք չեն սահմանափակվում*)
ա/ վերջին երեք տարիներից որևէ մեկ տարում հաջողությամբ կատարված 204,000,000 ՀՀ դրամի շին. աշխատանքների ծավալ,
բ/ վերջին հինգը տարվա ընթացքում որպես գլխավոր կապալառու, ՀԳ անդամ կամ ենթակապալառու կատարած առնվազն երկու պայմանագրեր` ոռոգման համակարգերի կառուցման և/կամ վերակառուցման շինարարական աշխատանքներ:
Ներկայացվող աշխատանքի արժեքը չպետք է պակաս լինի 120,500,000 ՀՀ դրամից, կամ մեկ պայմանագրի արժեքը առնվազն 241,000,000 ՀՀ դրամից,
գ/ նվազագույնը 34,000,000 ՀՀ դրամի իրացվելի միջոցներ և/կամ վարկային գիծ,
դ/ որպես պայմանագրի ստորագրման նախապայման, հայտատուն պետք է ներկայացնի ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից հաստատված «Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում» լիցենզիա «Հիդրոտեխնիկական» ներդիրներով։
*Որակավորման պահանջների վերաբերյալ լրացուցիչ մանրամասներ ներկայացված են մրցութային փաստաթղթում (Բաժին III. Գնահատման և Որակավորման չափանիշներ):
3. Մրցույթն իրականացվելու է Ազգային մրցակցային մրցույթի (NCB) միջոցով, համաձայն Համաշխարհային բանկի ուղեցույցների` «Ապրանքների, աշխատանքների և ոչ-խորհրդատվական ծառայությունների գնում ՄԶՎԲ փոխառությունների և Համաշխարհային բանկի վարկերի ու դրամաշնորհների փոխառուների կողմից» (Հունվար 2011 թ, վերանայված Հուլիս 2014 թ.) «Գնումների ուղեցույցներ»: Մրցույթը բաց է Գնումների ուղեցույցում սահմանված բոլոր իրավասու հայտատուների համար: Ի հավելումն` խնդրում ենք ծանոթանալ գնումների ուղեցույցի 1.6 և 1.7 կետերին, որտեղ ներկայացված է Համաշխարհային Բանկի քաղաքականությունը շահերի բախման վերաբերյալ:
4. Շահագրգիռ իրավասու հայտատուները կարող են ամբողջական փաթեթը ներբեռնել www.gnumner.am, www.armeps.am կամ www.atdf.am կայքերից: Ցանկացած կազմակերպություն կարող է գրանցվել էլեկտրոնային գնումների համակարգում և ներկայացնել Հայտը ARMEPS էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով (www.armeps.am):
Հայտնում ենք, որ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը պատասխանատվություն չի կրում հայտատուի կողմից վերոնշյալ կայքերից մրցութային փաթեթի սխալ կամ ոչ ամբողջական ներբեռնման, ինչպես նաև հետագայում հրավերի փոփոխությունների առկայության դեպքում դրանց բացթողնման համար:
5. Հայտերը պետք է ներկայացվեն միայն էլեկտրոնային եղանակով՝ էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am կայքէջի) համակարգի միջոցով ամենաուշը 2021 թվականի մայիսի 17-ին ժամը 10:00-ին: Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը չեն ընդունվում Համակարգի կողմից։
6. Բոլոր հայտերը պետք է ուղեկցվեն Մրցույթի ապահովման հայտարարագրով:
7. Պատվիրատուի հասցեն ներկայացված է ստորև`
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
պարոն Արթուր Սողոմոնյան, Գնումների բաժնի պետ
ՀՀ, ք. Երևան 0037, Կ. Ուլնեցու 31
Հեռ.՝ 374 60 50 15 60
Էլ. Հասցե` ` procurement@atdf.am
Վեբկայք` www.atdf.am
ապրիլի 19, 2021մայիսի 17, 2021Մրցութային փաթեթ
ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու <Զանգակ> մանկապարտեզի կառուցումՀայտերի ներկայացման հրավեր

Երկիրը՝ Հայաստանի Հանրապետություն
Ծրագիրը՝ Սոցիալական Ներդրումների և Տեղական Զարգացման Ծրագիր/ՍՆՏԶ/
Վարկ No՝ P148836
Պայմանագրի անվանումը՝ Գյումրու «Զանգակ» մանկապարտեզի կառուցում Պայմանագիր No՝ TSH-22
16 ապրիլի 2021թ.

1. Հայաստանի Հանրապետությունը Համաշխարհային բանկից ստացել է ֆինանսավորում Սոցիալական Ներդրումների և Տեղական Զարգացման ծրագրի համար և մտադիր է միջոցների մի մասն օգտագործել TSH-22 «Գյումրու «Զանգակ» մանկապարտեզի կառուցում» պայմանագրի շրջանակներում վճարումներ իրականացնելու համար:
2. Սույնով Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը հրավիրում է ներկայացնել կնքված մրցութային հայտեր իրավասու մասնակիցներից` «Գյումրու «Զանգակ» մանկապարտեզի կառուցում» շինարարական աշխատանքների համար:
Աշխատանքները ներառում են՝
Մանկապարտեզը նախատեսվում է կառուցել նախկին մանկապարտեզի տեղում, մոտ 0.178 հա մակերեսով տեղամասում: Կառույցը նախատեսված է երկհարկանի, հատակագծում բարդ ուրվագծով, բաղկացած է երկու ուղղանկյունաձև հատվածամասերից՝ 12.0x24.5մ և 6.0x13.3մ առանցքային չափերի, որոնք բաժանված են հակասեյսմիկ կարանով: Առաջին հարկում տեղադրված են՝ նախասրահ, հանդերձարան, տնօրենի սենյակ, մեկ խմբի համար սենյակներ (խաղասենյակ, ննջասենյակ, բուֆետ, սանհանգույց), ինչպես նաև անձնակազմի սենյակ իր սանհանգույցով, բժշկի սենյակ, մեկուսարան իր սանհանգույցով, խոհանոց, սննդի պահեստ, ջերմային հանգույց և լվացքատան սենյակ: Երկրորդ հարկում տեղակայված են՝ նախասրահ, երկու խմբի համար սենյակներ և երկու էվակուացիոն ելքեր: Կոնստրուկտիվ համակարգը նախատեսված է քարե կրող պատերով և միաձույլ երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներով: Ծածկերը միաձույլ երկաթբետոնից են: Տանիքի ծածկույթը գունավոր մետաղակղմինդրից է, կրող կոնստրուկցիաները փայտյա են: Նախատեսվում են ջրամատակարարման, կոյուղու և գազամատակարարման արտաքին և ներքին համակարգերի, ինչպես նաև ներքին էլեկտրասնուցման, ջերմամատակարարման, օդափոխության, ավտոմատ հակահրդեհային ազդարարման համակարգերի կառուցում: Ջեռուցումը իրականացվելու է ջերմային հանգույցում տեղադրվող երկու հատ պատի տուրբո կաթսաներով: Տաք ջրամատակարարումը իրականացվելու է արևային ջրատաքացուցիչների միջոցով, որոնք տեղադրվելու են տանիքում: Ծրագրով նախատեսվում է նաև տարածքի բարեկարգում ու ցանկապատում, շենքի շուրջ սալվածքի իրականացում, խաղահրապարակների, անցուղիների և ներտարածքային ճանապարհների կառուցում:
Բոլոր աշխատանքների նախատեսված ավարտման ժամկետ՝ 360 օր սկսած Աշխատանքների մեկնարկից:
Որակավորման չափանիշներն են (որոնք չեն սահմանափակվում*)
ա/ վերջին երեք տարիներից որևէ մեկ տարում հաջողությամբ կատարված 237,000,000 ՀՀ դրամի շին. աշխատանքների ծավալ,
բ/ վերջին հինգը տարվա ընթացքում որպես գլխավոր կապալառու, ՀԳ անդամ կամ ենթակապալառու կատարած առնվազն երկու պայմանագրեր` Քաղաքացիական շենքերի կառուցման և/կամ վերակառուցման շինարարական աշխատանքներ:
Ներկայացվող աշխատանքի արժեքը չպետք է պակաս լինի 187,000,000 ՀՀ դրամից, կամ մեկ պայմանագիր առնվազն 374,000,000 ՀՀ դրամ,
գ/ նվազագույնը 39,000,000 ՀՀ դրամի իրացվելի միջոցներ և/կամ վարկային գիծ,
դ/ որպես պայմանագրի ստորագրման նախապայման, հայտատուն պետք է ներկայացնի ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից հաստատված «Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում» լիցենզիա «Բնակելի, հասարակական, արտադրական», «Էներգետիկ» և «Հիդրոտեխնիկական» ներդիրներով։
*Որակավորման պահանջների վերաբերյալ լրացուցիչ մանրամասներ ներկայացված են մրցութային փաստաթղթում (Բաժին III. Գնահատման և Որակավորման չափանիշներ):
3. Մրցույթն իրականացվելու է Ազգային մրցակցային մրցույթի (NCB) միջոցով, համաձայն Համաշխարհային բանկի ուղեցույցների` «Ապրանքների, աշխատանքների և ոչ-խորհրդատվական ծառայությունների գնում ՄԶՎԲ փոխառությունների և Համաշխարհային բանկի վարկերի ու դրամաշնորհների փոխառուների կողմից» (Հունվար 2011 թ, վերանայված Հուլիս 2014 թ.) «Գնումների ուղեցույցներ»: Մրցույթը բաց է Գնումների ուղեցույցում սահմանված բոլոր իրավասու հայտատուների համար: Ի հավելումն` խնդրում ենք ծանոթանալ գնումների ուղեցույցի 1.6 և 1.7 կետերին, որտեղ ներկայացված է Համաշխարհային Բանկի քաղաքականությունը շահերի բախման վերաբերյալ:
4. Շահագրգիռ իրավասու հայտատուները կարող են ամբողջական փաթեթը ներբեռնել www.gnumner.am, www.armeps.am կամ www.atdf.am կայքերից: Ցանկացած կազմակերպություն կարող է գրանցվել էլեկտրոնային գնումների համակարգում և ներկայացնել Հայտը ARMEPS էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով (www.armeps.am):
Հայտնում ենք, որ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը պատասխանատվություն չի կրում հայտատուի կողմից վերոնշյալ կայքերից մրցութային փաթեթի սխալ կամ ոչ ամբողջական ներբեռնման, ինչպես նաև հետագայում հրավերի փոփոխությունների առկայության դեպքում դրանց բացթողնման համար:
5. Հայտերը պետք է ներկայացվեն միայն էլեկտրոնային եղանակով՝ էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am կայքէջի) համակարգի միջոցով ամենաուշը 2021 թվականի մայիսի 14-ին ժամը 10:00-ին: Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը չեն ընդունվում Համակարգի կողմից։
6. Բոլոր հայտերը պետք է ուղեկցվեն Մրցույթի ապահովման հայտարարագրով:
7. Պատվիրատուի հասցեն ներկայացված է ստորև`
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
պարոն Արթուր Սողոմոնյան, Գնումների բաժնի պետ
ՀՀ, ք. Երևան 0037, Կ. Ուլնեցու 31
Հեռ.՝ 374 60 50 15 60
Էլ. Հասցե` ` procurement@atdf.am
Վեբկայք` www.atdf.am
ապրիլի 16, 2021մայիսի 14, 2021Մրցութային փաթեթ
Խնածախի խմելու ջրի ջրագծի կառուցումՀայտերի ներկայացման հրավեր
Երկիրը՝ Հայաստանի Հանրապետություն
Ծրագիրը՝ Սոցիալական Ներդրումների և Տեղական Զարգացման Ծրագիր /ՍՆՏԶ/
Վարկ No՝ P148836
Պայմանագրի անվանումը՝ Խնածախի խմելու ջրի ջրագծի կառուցում
Պայմանագիր No՝ TSQ-16-2
20 ապրիլի 2021թ.
1. Հայաստանի Հանրապետությունը Համաշխարհային բանկից ստացել է ֆինանսավորում Սոցիալական Ներդրումների և Տեղական Զարգացման ծրագրի համար և մտադիր է միջոցների մի մասն օգտագործել TSQ-16-2 «Խնածախի խմելու ջրի ջրագծի կառուցում» պայմանագրի շրջանակներում վճարումներ իրականացնելու համար:
2. Սույնով Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը հրավիրում է ներկայացնել կնքված մրցութային հայտեր իրավասու մասնակիցներից` «Խնածախի խմելու ջրի ջրագծի կառուցում» շինարարական աշխատանքների համար:
Աշխատանքները ներառում են՝
Ծրագրով նախատեսվում է կառուցել կապտաժային կառույցներ Ø150մմ տրամագծի դրենաժային խողովակներով: Դրենաժային խողովակների հետնամասում տեղադրվում է բետոնե հենապատ, որը ամրաններով ամրացվում է տեղի արմատական ապարներին: Կապտաժային կառույցների սանիտարական գոտին նախատեսվում է ցանկապատել 1.7մ բարձրությամբ փշալարով՝ անասունների մուտքը սանիտարական գոտի կանխելու համար: Կապտաժային կառույցներից ջուր տրվելու է սանիտարական գոտու տարածքում նախատեսվող բետոնե ջրընդունիչ հորը, որտեղից էլ 110x6.6մմ տրամագծի 2042մ և 63x3.8մմ տրամագծի 6702մ երկարությամբ ջրատարով ջուրը ինքնահոս տրվելու է Խնածախ բնակավայրի գոյություն ունեցող 50մ3 ծավալով ՕԿՋ-ին:
Բոլոր աշխատանքների նախատեսված ավարտման ժամկետ՝ 210 օր սկսած Աշխատանքների մեկնարկից:
Որակավորման չափանիշներն են (որոնք չեն սահմանափակվում*)
ա/ վերջին երեք տարիներից որևէ մեկ տարում հաջողությամբ կատարված 145,000,000 ՀՀ դրամի շին. Աշխատանքների ծավալ,
բ/ վերջին հինգը տարվա ընթացքում որպես գլխավոր կապալառու, ՀԳ անդամ կամ ենթակապալառու կատարած առնվազն երկու պայմանագրեր` խմելու ջրամատակարարման արտաքին ցանցերի կառուցում կամ վերակառուցում, և (կամ) ոռոգման փակ համակարգերի (խողովակներով) կառուցում կամ վերակառուցում: Ներկայացվող աշխատանքի արժեքը չպետք է պակաս լինի 67,000,000 ՀՀ դրամից, կամ մեկ պայմանագիր առնվազն 134,000,000 ՀՀ դրամ,
գ / շինարարական փորձը հետևյալ հաջող ավարտված հիմնական աշխատանքներում պետք է լինի՝ խմելու ջրի՝ 0,5 լ/վ և ավել ելքով առնվազն 3 ջրընդունիչների կառուցման կամ վերակառուցման փորձ,
դ/ նվազագույնը 24,000,000 ՀՀ դրամի իրացվելի միջոցներ և/կամ վարկային գիծ,
ե/ որպես պայմանագրի ստորագրման նախապայման, հայտատուն պետք է ներկայացնի ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից հաստատված «Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում» լիցենզիա «Հիդրոտեխնիկական» ներդիրով։
*Որակավորման պահանջների վերաբերյալ լրացուցիչ մանրամասներ ներկայացված են մրցութային փաստաթղթում (Բաժին III. Գնահատման և Որակավորման չափանիշներ):
3. Մրցույթն իրականացվելու է Ազգային մրցակցային մրցույթի (NCB) միջոցով, համաձայն Համաշխարհային բանկի ուղեցույցների` «Ապրանքների, աշխատանքների և ոչ-խորհրդատվական ծառայությունների գնում ՄԶՎԲ փոխառությունների և Համաշխարհային բանկի վարկերի ու դրամաշնորհների փոխառուների կողմից» (Հունվար 2011 թ, վերանայված Հուլիս 2014 թ.) «Գնումների ուղեցույցներ»: Մրցույթը բաց է Գնումների ուղեցույցում սահմանված բոլոր իրավասու հայտատուների համար: Ի հավելումն` խնդրում ենք ծանոթանալ գնումների ուղեցույցի 1.6 և 1.7 կետերին, որտեղ ներկայացված է Համաշխարհային Բանկի քաղաքականությունը շահերի բախման վերաբերյալ:
4. Շահագրգիռ իրավասու հայտատուները կարող են ամբողջական փաթեթը ներբեռնել www.gnumner.am, www.armeps.am կամ www.atdf.am կայքերից: Ցանկացած կազմակերպություն կարող է գրանցվել էլեկտրոնային գնումների համակարգում և ներկայացնել Հայտը ARMEPS էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով (www.armeps.am):
Հայտնում ենք, որ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը պատասխանատվություն չի կրում հայտատուի կողմից վերոնշյալ կայքերից մրցութային փաթեթի սխալ կամ ոչ ամբողջական ներբեռնման, ինչպես նաև հետագայում հրավերի փոփոխությունների առկայության դեպքում դրանց բացթողնման համար:
5. Հայտերը պետք է ներկայացվեն միայն էլեկտրոնային եղանակով՝ էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am կայքէջի) համակարգի միջոցով ամենաուշը 2021 թվականի մայիսի 18-ին ժամը 10:00-ին: Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը չեն ընդունվում Համակարգի կողմից։
6. Բոլոր հայտերը պետք է ուղեկցվեն Մրցույթի ապահովման հայտարարագրով:
7. Պատվիրատուի հասցեն ներկայացված է ստորև`
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
պարոն Արթուր Սողոմոնյան, Գործադիր տնօրեն
ՀՀ, ք. Երևան 0037, Կ. Ուլնեցու 31
Հեռ.՝ 374 060 50 15 60
Էլ. Հասցե` ` procurement@atdf.am
Վեբկայք` www.atdf.am
ապրիլի 20, 2021մայիսի 18, 2021Մրցութային փաթեթ
Հոռոմի մանկապարտեզի կառուցում
Հայտերի ներկայացման հրավերԵրկիրը՝ Հայաստանի Հանրապետություն
Ծրագիրը՝ Սոցիալական Ներդրումների և Տեղական Զարգացման Ծրագիր/ՍՆՏԶ/
Վարկ No՝ P148836
Պայմանագրի անվանումը՝ «Հոռոմ գյուղի մանկապարտեզի կառուցում»
Պայմանագիր No՝ TSH-19
19 ապրիլի 2021թ.

1. Հայաստանի Հանրապետությունը Համաշխարհային բանկից ստացել է ֆինանսավորում Սոցիալական Ներդրումների և Տեղական Զարգացման ծրագրի համար և մտադիր է միջոցների մի մասն օգտագործել TSH-19 «Հոռոմ գյուղի մանկապարտեզի կառուցում» պայմանագրի շրջանակներում վճարումներ իրականացնելու համար:
2. Սույնով Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը հրավիրում է ներկայացնել կնքված մրցութային հայտեր իրավասու մասնակիցներից` «Հոռոմ գյուղի մանկապարտեզի կառուցում» շինարարական աշխատանքների համար:
Աշխատանքները ներառում են՝
Մանկապարտեզը նախատեսվում է կառուցել համայնքի կողմից տրամադրված մոտ 0.3 հա մակերեսով տեղամասում: Կառույցը նախատեսված է երկհարկանի, հատակագծում բարդ ուրվագծով, բաղկացած է երկու ուղղանկյունաձև հատվածամասերից՝ 12.0x24.5մ և 6.0x13.3մ առանցքային չափերի, որոնք բաժանված են հակասեյսմիկ կարանով: Առաջին հարկում տեղադրված են՝ նախասրահ, հանդերձարան, տնօրենի սենյակ, մեկ խմբի համար սենյակներ (խաղասենյակ, ննջասենյակ, բուֆետ, սանհանգույց), ինչպես նաև անձնակազմի սենյակ իր սանհանգույցով, բժշկի սենյակ, մեկուսարան իր սանհանգույցով, խոհանոց, սննդի պահեստ, ջերմային հանգույց և լվացքատան սենյակ: Երկրորդ հարկում տեղակայված են՝ նախասրահ, երկու խմբի համար սենյակներ և երկու էվակուացիոն ելքեր: Կոնստրուկտիվ համակարգը նախատեսված է քարե կրող պատերով և միաձույլ երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներով: Ծածկերը միաձույլ երկաթբետոնից են: Տանիքի ծածկույթը գունավոր մետաղակղմինդրից է, կրող կոնստրուկցիաները փայտյա են: Նախատեսվում են ջրամատակարարման, կոյուղու և գազամատակարարման արտաքին և ներքին համակարգերի, ինչպես նաև ներքին էլեկտրասնուցման, ջերմամատակարարման, օդափոխության, ավտոմատ հակահրդեհային ազդարարման համակարգերի կառուցում: Ջեռուցումը իրականացվելու է ջերմային հանգույցում տեղադրվող երկու հատ պատի տուրբո կաթսաներով: Տաք ջրամատակարարումը իրականացվելու է արևային ջրատաքացուցիչների միջոցով, որոնք տեղադրվելու են տանիքում: Ծրագրով նախատեսվում է նաև տարածքի բարեկարգում ու ցանկապատում, շենքի շուրջ սալվածքի իրականացում, խաղահրապարակների, անցուղիների և ներտարածքային ճանապարհների կառուցում:
Բոլոր աշխատանքների նախատեսված ավարտման ժամկետ՝ 360 օր սկսած Աշխատանքների մեկնարկից:
Որակավորման չափանիշներն են (որոնք չեն սահմանափակվում*)
ա/ վերջին երեք տարիներից որևէ մեկ տարում հաջողությամբ կատարված 218,000,000 ՀՀ դրամի շին. աշխատանքների ծավալ,
բ/ վերջին հինգը տարվա ընթացքում որպես գլխավոր կապալառու, ՀԳ անդամ կամ ենթակապալառու կատարած առնվազն երկու պայմանագրեր` Քաղաքացիական շենքերի կառուցման և/կամ վերակառուցման շինարարական աշխատանքներ. ներկայացվող աշխատանքի արժեքը չպետք է պակաս լինի 172,000,000 ՀՀ դրամից, կամ մեկ պայմանագիր առնվազն 344,000,000 ՀՀ դրամ,
գ/ նվազագույնը 36,000,000 ՀՀ դրամի իրացվելի միջոցներ և/կամ վարկային գիծ,
դ/ որպես պայմանագրի ստորագրման նախապայման, հայտատուն պետք է ներկայացնի ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից հաստատված «Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում» լիցենզիա «Բնակելի, հասարակական, արտադրական», «Էներգետիկ» և «Հիդրոտեխնիկական» ներդիրներով։
*Որակավորման պահանջների վերաբերյալ լրացուցիչ մանրամասներ ներկայացված են մրցութային փաստաթղթում (Բաժին III. Գնահատման և Որակավորման չափանիշներ):
3. Մրցույթն իրականացվելու է Ազգային մրցակցային մրցույթի (NCB) միջոցով, համաձայն Համաշխարհային բանկի ուղեցույցների` «Ապրանքների, աշխատանքների և ոչ-խորհրդատվական ծառայությունների գնում ՄԶՎԲ փոխառությունների և Համաշխարհային բանկի վարկերի ու դրամաշնորհների փոխառուների կողմից» (Հունվար 2011 թ, վերանայված Հուլիս 2014 թ.) «Գնումների ուղեցույցներ»: Մրցույթը բաց է Գնումների ուղեցույցում սահմանված բոլոր իրավասու հայտատուների համար: Ի հավելումն` խնդրում ենք ծանոթանալ գնումների ուղեցույցի 1.6 և 1.7 կետերին, որտեղ ներկայացված է Համաշխարհային Բանկի քաղաքականությունը շահերի բախման վերաբերյալ:
4. Շահագրգիռ իրավասու հայտատուները կարող են ամբողջական փաթեթը ներբեռնել www.gnumner.am, www.armeps.am կամ www.atdf.am կայքերից: Ցանկացած կազմակերպություն կարող է գրանցվել էլեկտրոնային գնումների համակարգում և ներկայացնել Հայտը ARMEPS էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով (www.armeps.am):
Հայտնում ենք, որ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը պատասխանատվություն չի կրում հայտատուի կողմից վերոնշյալ կայքերից մրցութային փաթեթի սխալ կամ ոչ ամբողջական ներբեռնման, ինչպես նաև հետագայում հրավերի փոփոխությունների առկայության դեպքում դրանց բացթողնման համար:
5. Հայտերը պետք է ներկայացվեն միայն էլեկտրոնային եղանակով՝ էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am կայքէջի) համակարգի միջոցով ամենաուշը 2021 թվականի մայիսի 17-ին ժամը 10:00-ին: Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը չեն ընդունվում Համակարգի կողմից։
6. Բոլոր հայտերը պետք է ուղեկցվեն Մրցույթի ապահովման հայտարարագրով:
7. Պատվիրատուի հասցեն ներկայացված է ստորև`
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
պարոն Արթուր Սողոմոնյան, Գործադիր տնօրեն
ՀՀ, ք. Երևան 0037, Կ. Ուլնեցու 31
Հեռ.՝ 374 60 50 15 60
Էլ. հասցե` ` procurement@atdf.am
Վեբկայք` www.atdf.am
ապրիլի 19, 2021մայիսի 17, 2021Մրցութային փաթեթ
Հայաստանի տարածքային հիմնադրամի պաշտոնական կայք Design & Development 2015